Koski Tarihçesi

Resmi Gazetede Bakanlar Kurulu kararının yayımlandığı tarihten sonra, teşkilatlanma çalışmalarına başlayan idaremiz, 01/01/1990 tarihinden itibaren, teşkilatlanmasını tamamlamış olarak faaliyetlerine başlamıştır. 

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi, Konya Büyük Şehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. KOSKİ'nin hesapları ve işlemleri 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri çerçevesinde denetlenmektedir. İhale iş ve işlemlerinde  4734  sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabidir. Hesap ve muhasebe işlemleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup, personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. 

Kuruluş kanunumuz gereğince idaremiz organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdür'dür. Bu organların görevleri kanunumuzun 6,9 ve 11. Maddelerinde sayılmıştır.

Konya  Büyük Şehir Belediye Meclisi, KOSKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Konya  Büyük Şehir Belediye Meclisi KOSKİ Genel Kurulu sıfatıyla yönetmelikleri inceleyip karara bağlama yetkisini haizdir. 

Kuruluşun alım, satım ve ihalelerinde uygulanacak esas ve usuller bir yönetmelikle belirlenir. Tarifelere ilişkin hususlar, KOSKİ tarifeler yönetmeliğinde, satın almaya ilişkin hususlar KOSKİ İhale yönetmeliğinde düzenlenmiştir. İdaremizin sattığı ve uzaklaştırdığı suyun m3 bedeli maliyet-kâr esasına göre kanunumuzun 23. Maddesinde gösterilen kriterlere uyulmak suretiyle tespit edilmektedir.

İdaremizin ana görevleri olan su ve kanalizasyon hizmetlerinin abonelere sunulabilmesi için, aboneler ile idare arasında tarafların hak ve borçlarını belirtir sözleşme yapılmaktadır. Abone idare ilişkileri daha sonraki dönemlerde bu sözleşme esas alınarak sürdürülmektedir.

İdaremizin kuruluş yasası olan 2560 sayılı Kanunun 6. maddesi ile, su ve atıksu bedelinin tahsiline ilişkin takdir yetkisi KOSKİ Genel Kuruluna bırakılmıştır. 6183 sayılı Amme Alacakları Hakkında Kanunun 51. maddesine göre alınan gecikme oranlarında değişiklik yapma yetkisi ise Genel Kurulca, KOSKİ Yönetim Kuruluna bırakılmıştır.


Tüm Hakları Saklıdır.
´