Koski Tarihçesi

2560 sayılı İSKİ kanununun ek 5 ve geçici 10. Maddeleri gereğince, 28/09/1989 tarihli resmi gazetede yayımlanan 89/14524 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden, KOSKİ adında müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Resmi Gazetede Bakanlar Kurulu kararının yayımlandığı tarihten sonra, teşkilatlanma çalışmalarına başlayan idaremiz, 01/01/1990 tarihinden itibaren, teşkilatlanmasını tamamlamış olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Kuruluş kanunumuz gereğince idaremiz organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdür'dür. Bu organların görevleri kanunumuzun 6,9 ve 11. Maddelerinde sayılmıştır.

Kanunumuzun 22. Maddesi gereğince, idaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muha-sebe-i Umumiye Kanununa tabi bulunmamaktadır. Dolayısı ile özel hukuk hükümlerine göre faaliyetlerini sürdüren idaremiz, Türk Ticaret Kanununun 12 ve 18. Maddeleri mucibince tacir hükmünde bulunmaktadır.

İdaremizin ana görevleri olan su ve kanalizasyon hizmetlerinin abonelere sunulabilmesi için, aboneler ile idare arasında tarafların hak ve borçlarını belirtir sözleşme yapılmaktadır. Abone idare ilişkileri daha sonraki dönemlerde bu sözleşme esas alınarak sürdürülmektedir.

Tacir olan idaremizin sattığı ve uzaklaştırdığı suyun m3 bedeli maliyet-kâr esasına göre kanunumuzun 23. Maddesinde gösterilen kriterlere uyulmak suretiyle tespit edilmektedir.

Tarifelere ilişkin hususlar, KOSKİ tarifeler yönetmeliğinde, satın almaya ilişkin hususlar KOSKİ İhale yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

İdaremizin kuruluş yasası olan 2560 sayılı Kanunun 6. maddesi ile, su ve atıksu bedelinin tahsiline ilişkin takdir yetkisi KOSKİ Genel Kuruluna bırakılmıştır. 6183 sayılı Amme Alacakları Hakkında Kanunun 51. maddesine göre alınan gecikme oranlarında değişiklik yapma yetkisi ise Genel Kurulca, KOSKİ Yönetim Kuruluna bırakılmıştır.

Tüm Hakları Saklıdır.