KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR (29.11.2021)

KOSKİ GENEL KURULUNUN

08/11/2021 – 12/11/2021 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ALINAN

KARARLARA AİT ÖZETLER

 

Karar Sayısı : 12

          Geçici İşçi Statüsünde çalışan 5 adet personelin 2022 yılında çalışabilmeleri için 12 x adam/ay sayısına ve yeni çalıştırılacak geçici işçilerinde 5 ay 29 gün x adam/ay sayısına göre vize edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı : 13

Sayıştay Başkanlığının görüşü dikkate alınarak hazırlanan KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği değişikliğinin, Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.11.2021 tarih ve 2021/08 Raporu doğrultusunda ekte sunulan şekliyle uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Tarifeler Yönetmeliği Değişikliği

 Karar Sayısı : 14

Altınapa Barajından Faydalanan Aboneler İçin Şehir Şebekesinden Su Verilmesine Dair Yönetmelikte Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.11.2021 tarih ve 2021/09 sayılı Raporu doğrultusunda ekte sunulan şekilde değişiklik ve ekleme yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 Yönetmelik Değişikliği

Karar Sayısı : 15

KOSKİ Genel Müdürlüğünün Yurt içi ve Yurt dışı borçlanmaları 12/11/2021 tarihli Genel Kurul Oturumunda komisyon raporu okunarak müzakereye açılmış ve 575.160.000,00₺ ’ye kadar KOSKİ Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 16

KOSKİ Yönetim Kurulana, 10 yıldan fazla süreli veya 10.000.000,00₺’den fazla bedelli Kiralama, Kiraya Verme, Taşınmaz Alımı ve İntifa Sözleşmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 17

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Performans Programı 12/11/2021 tarihli Genel Kurul Oturumunda komisyon raporu okunarak müzakereye açılmış kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 18

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2022 yılında uygulanması planlanan Yatırımlarının toplamı 899.758.000,00₺.  olarak uygulanması uygun görülmüş olup,  12/11/2021 tarihli Genel Kurul Oturumunda okunarak müzakereye açılmış ve komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 19

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesine bağlı cetveller ve 31 maddeden oluşan Bütçe Kararnamesi ile, 2022 yılı bütçesinin 1.655.655.000,00₺ gelir, 1.655.655.000,00₺ gider olarak belirlenmesi uygun görülmüş olup, 12/11/2021 tarihli Genel Kurul Oturumunda komisyon raporu okunarak müzakereye açılmış ve kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. 

Karar Sayısı : 20

KOSKİ Genel Müdürlüğünün, Hizmet ve Yaptırımlar Tarifeleri, Su ve Atıksu, Meram Çay Sulama ve Tankerle Su Satış Tarifelerinin, 01/01/2022 tarihinden itibaren tahakkuku yapılacak aboneliklerde ekteki şekliyle uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


Hizmet ve Yaptırımlar ve Su Tarifeleri


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN

11/11/2021 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

 8 nolu karar

KOSKİ Genel Kurulunun 08/11/2021 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Sayıştay Başkanlığı’nın görüşü dikkate alınarak hazırlanan KOSKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği değişikliği teklif ekinde sunulan şekliyle kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

 9 nolu karar

KOSKİ Genel Müdürlüğünün Altınapa Barajından Faydalanan Aboneler İçin Şehir Şebekesinden Su Verilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik ve Ekleme Yapılması hususundaki teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

10 nolu karar

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2560 sayılı İSKİ Kanunu’nun 6. Maddesinin ( j ) bendi gereğince Yurt içi ve Yurt dışı borçlanmaları hakkında Yönetim Kuruluna 575.160.000,00₺  yetki verilmesine dair teklifi,  komisyonumuzca görüşülmüştür.

11 nolu karar

KOSKİ Genel Müdürlüğünün, 2560 sayılı İSKİ Kanunu’nun 6. Maddesinin (h) bendi gereğince, 10 yıldan fazla süreli veya 10.000.000,00₺.’den fazla bedelli kiralama, kiraya verme, taşınmaz alımı ve intifa sözleşmeleri yapma hususlarında Yönetim Kuruluna izin verilmesine dair teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

12 nolu karar

KOSKİ Genel Kurulunun 08/11/2021 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün, harcama birimlerinden gelen bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olan 2022 yılı Performans Programı Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

13 nolu karar

KOSKİ Genel Müdürlüğünün, 2560 sayılı İSKİ Kanunu’nun 6. Maddesinin (b) bendi gereğince 2022 yılında uygulanması planlanan yatırım programı görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

 

14 nolu karar

KOSKİ Genel Kurulunun 08/11/2021 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesi, gelir ve gider cetvelleri, kadro cetvelleri, bütçe kararnamesi incelenmiş olup, 2022 yılı bütçesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

15 nolu karar

KOSKİ Genel Kurulu’nun 08/11/2021 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Hizmet ve Yaptırımlar Tarifeleri ile, Su ve Atıksu, Meram Çay Sulama ve Tankerle Su Satış Tarifelerinin, 01/01/2022  tarihinden itibaren tahakkuk yapılacak aboneliklerde uygulanması uygun görülmüştür.

Tüm Hakları Saklıdır.
´