Abone Müracaat

SU/KANAL İLK MÜRACAAT BAŞVURULARI

  - İNŞAATA SU VE KANALİZASYON TALEBİ İÇİN:

KOSKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 6. Maddesinin "ç" bendi gereğince;

Yapı ruhsatı belgesine istinaden şantiye, bina, ihata duvarı vb. yapımlarda kullanılmak üzere su verilen abonelerdir.


Gerekli Belgeler:

  - T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
  - Noter tasdikli Vekâletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
  - İmza Sirküsü veya Yetki Belgesi (Tüzel kişilikler ve vekil için)
  - Abonelik Müracaat Formu (Şahsen yapılan başvurularda KOSKİ’den temin edilir)
  - Yapı Ruhsatı (Yapı ruhsatının süresi 5 yılı geçmemiş olması gerekmektedir)
  - Adres Tespit Formu (Su alınacak parsel için Büyük Şehir Belediyesi Kent Bilgi Sisteminden temin edilir)
  - Metrekare Cetveli (Birden fazla birim sayısı olanlar için alınacak olup Belediye, Yapı Denetim veya Mimar onaylı olacak)
  - İmar Bildirim Formu (İmar Çapı)
  - Vaziyet Planı (Çoklu bloklar için)

 

  - ÇEVRE SULAMA SUYU TALEBİ İÇİN:

KOSKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 6. Maddesinin "g" bendi gereğince;

 

1) Gerçek veya tüzel kişilere ait bahçe ve yeşil alanlarda kullanılan sulara ilişkin abonelerdir. Bu kapsamda;

  - a) 1/1000 ölçekli, Uygulama İmar Planı bulunan ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uygulanmış mevzuata uygun proje tanzim edilebilen imarlı parseller, çevre sulama suyundan faydalandırılır.
  - b) Belediyelerce oluşturulan hobi bahçeleri, çevre sulama suyundan faydalandırılır.
  - c) Mülkiyeti Belediyelere ait olan ancak, müstecirlere kiraya verilen park, dinlenme tesisleri gibi yerlere ait yeşil alanlar, çevre sulama suyundan faydalandırılır.
  - ç) 1/1000 ölçekli, Uygulama İmar Planı bulunan ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uygulanmış mevzuata uygun proje tanzim edilebilen imarlı parsellerde su aboneliği bulunan mesken, işyeri, resmi daire vb. bahçe sulamak için ayrı bir sayaç bağlatmak kaydıyla çevre sulama suyundan faydalandırılır.
  - d) Parseli imarlı olup (mevzuata uygun proje tanzim edilebilen), İnşaat halinde olan aboneliklerden, binanın en az %95 seviyesinin tamamlanması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde, ayrı bir sayaç bağlatmak kaydıyla çevre sulama suyundan faydalandırılır.
  - e) Toplam parsel sınırları içinde, beher 40 m2’ye en az 1 (bir) ağaç düşecek sayıda ağacın dikili olması ve yağmurlama veya damlama sulama sistemine uygun tesisatın kurulu olması şartı aranır.
  - f) Bahçe olarak kullanılan imar parselinde yapı bulunmaması şartı aranır. (İdarenin öngördüğü, içerisinde Kamelya (Etrafı açık üstü kapalı alan), Çadır (Bez, naylon v.b. malzemelerden yapılmış etrafı ve üzeri kapalı alan), Malzeme Odası (Çapa makinesi, kürek, el arabası gibi malzemeleri içerisine alabilecek boyutta kısıtlı alan), vb. yerler hariçtir.)

2) Çevre sulama aboneliği verilen ve çevre sulama aboneliği tarifesi uygulanan aboneliklerden, amacı dışında su kullananlara, kullanım durumuna göre, bu yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılır.

3) Çevre sulama aboneliği ile ilgili uygulanacak diğer esasları belirlemeye, Yönetim Kurulu yetkilidir.

Bu kapsamda, 24.07.2018 tarih ve 2018/61 nolu Yönetim Kurulunun 3/c bendinde “ İmarlı olan ancak, cadde veya sokağında su şebekesi bulunmayan parsellere bahçe sulamak amacıyla su talep edilmesi ve İdarece bu talebin uygun bulunması halinde, şebeke yapımı için yapılan harcamaların tamamının talep edenden alınması, Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüştür.” denilerek karara bağlanmıştır.

 

Gerekli Belgeler:

  - T.C. kimlik numarası yer alan Kimlik Belgesi
  - Noter tasdikli Vekâletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
  - Tapu (Mülk sahipleri için Tapu ile müracaat edilir)
  - İmza Sirküsü veya Yetki Belgesi (Tüzel kişilikler ve vekil için)
  - Abonelik Müracaat Formu (Şahsen yapılan başvurularda KOSKİ’den temin edilir)
  - Adres Tespit Formu (Su alınacak parsel için Büyük Şehir Belediyesi Kent Bilgi Sisteminden temin edilir)
  - İmar Bildirim Formu (İmar Çapı) (“1/1000 ölçekli, Mevzuata uygun proje tanzim edilebilen” parseller için)
  - Taahhütname (Parsel İçerisine Ruhsatsız yapı yapılmayacağına dair)
  - Muvafakatname (İmarlı parsel hisseli ise diğer hissedarlardan alınacak)

 

  - GEÇİCİ ABONELİKLERE (MESKEN VE İŞYERİ) SU VE KANALİZASYON TALEBİ İÇİN:

KOSKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 6. Maddesinin "ğ" bendi gereğince; yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi bulunmayan yapılarda kullanılan sulara ilişkin abonelerdir.

 

ğ) Geçici abone:

1) Yapı ruhsatı bulunmayan yapılara;

  - a) Mülki İdare Amirinin, kamuyu ilgilendiren hususlar kapsamındaki yerler (üretime yönelik faaliyet alanları, fuar, organizasyon, olağan dışı toplanma alanları, tarım işçilerine ait yerleşkeler vb.) ile 1. derece şehit yakınları ve sağlık kurulu raporuyla % 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyenler vb. için yapılacak içme ve kullanma suyu verilmesine yönelik yazılı talepleri doğrultusunda,  her türlü yapı ve yerleşim yeri için kullanım türüne göre geçici olarak su verilen abonelerdir.

Gerekli Belgeler:

  - Mülki İdare Amir onaylı resmi yazısı
  - Tapu fotokopisi
  - Adres Tespit formu
  - Şehit yakını ise (Şehadettik belgesi ve yakınlık derecesi)
  - %40 ve ya üzeri engelli ise (Sağlık Kurulu Raporu)

 

  - b) Resmi kurumların kendi mülkiyetlerinde bulunan hizmet alanları ve ilgili yerlere yönelik (bina, park, bahçe vb.) yazılı talepleri gereğince kullanım türüne göre geçici olarak su verilen abonelerdir.

 

Gerekli Belgeler:

  - Resmi Kurumun onaylı yazısı
  - Adres Tespit formu
  - Görevlendirme yazısı
  - c) 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesi kapsamında alınan Yapı Kayıt Belgesi gereğince kullanım türüne göre geçici olarak su verilen abonelerdir. Bu tür abonelerden, imar barışı kapsamında beyan edilerek alınan Yapı Kayıt Belgesi’ndeki bilgilerin, ilgili evrak ve yapı ile uyumlu olması şartı aranır.

 

Gerekli Belgeler:

31.12.2017 tarihinden önce yapılan yapılar ile ilgili;

  - T.C. kimlik numarası yer alan Kimlik Belgesi
  - Noter tasdikli Vekâletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
  - Tapu
  - Adres Tespit Formu (Su alınacak parsel için Büyük Şehir Belediyesi Kent Bilgi Sisteminden temin edilir)
  - Yapı Kayıt Belgesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlardan temin edilecektir)

NOT: Elektrik sözleşmesinde sözleşme yerine kurum yazısı ibraz edilir ise yazının içeriğinde bahse konu yapıya ait adres bilgileri ile yapının niteliği ve aboneliği tarife türü ile aktif sayaç bilgileri istenecektir.

 

Yerinde yapılan tetkik sonucunda beyan edilen bilgiler ile yapıya ait bilgiler uyuşması gerekir.

 

ç) İlçe merkezlerinde ve beldeden mahalleye dönüşen yerlerde,  3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 11. Maddesi kapsamında bahse konu yapının uydu fotoğrafı eklenmiş ilgili belediyenin yazısına istinaden veya yapının,  12.10.2004 tarihinden önce; elektrik abone sözleşmesi veya mahkeme marifetiyle alınmış bilirkişi raporu ile yapıldığının ve fiilen kullanıldığının belgelenmesi halinde, kullanım türüne göre geçici olarak su verilen abonelerdir.

 

Gerekli Belgeler:

  - 12.10.2004 tarihinden önce yapılan yapılar ile ilgili;
  - T.C. kimlik numarası yer alan Kimlik Belgesi
  - Noter tasdikli Vekâletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
  - Tapu
  - Adres Tespit Formu (Su alınacak parsel için Büyük Şehir Belediyesi Kent Bilgi Sisteminden temin edilir)
  - Yapıya ait 12.10.2004 tarihi öncesi Elektrik Abone Sözleşmesi veya mahkeme marifetiyle alınmış Bilirkişi Raporu

 

Yapının 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair ilgili Belediye Yazısı (Yapının 12.10.2004 tarihi öncesine ait Uydu Fotoğrafı eklenecek)

NOT: Elektrik sözleşmesinde sözleşme yerine kurum yazısı ibraz edilir ise yazının içeriğinde bahse konu yapıya ait adres bilgileri ile yapının niteliği ve aboneliği tarife türü ile aktif sayaç bilgileri istenecektir.

 

             Yerinde yapılan tetkik sonucunda beyan edilen bilgiler ile yapıya ait bilgiler uyuşması gerekir.

 

  - d) 6360 Sayılı Kanunla İdaremizin görev alanına giren ve mahalle statüsüne dönüşen köyler ile yayla, yaylak veya kışlak olarak tanımlanan yerlerde bulunan yapılara aynı kanunun geçici 1. maddesinin 14. fıkrası gereğince, yapının, 06.12.2012 tarihinden önce; kanun maddesinde belirtilen ilgili kurumlardan alınacak bina tespit ve değerlendirme formu ve uydu fotoğrafının eklenerek belgelenmesi veya elektrik abone sözleşmesi, mahkeme marifetiyle alınmış bilirkişi raporu ile yapıldığının ve fiilen kullanıldığının belgelenmesi hallerinde, kullanım türüne göre geçici olarak su verilen abonelerdir.

 

Gerekli Belgeler:

 

06.12.2012 tarihinden önce yapılan yapılar ile ilgili;

 

  - T.C. kimlik numarası yer alan Kimlik Belgesi
  - Noter tasdikli Vekâletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
  - Tapu
  - Adres Tespit Formu (Su alınacak parsel için Büyük Şehir Belediyesi Kent Bilgi Sisteminden temin edilir)
  - Yapıya ait 06.12.2012 tarihi öncesi Elektrik Abone Sözleşmesi veya mahkeme marifetiyle alınmış Bilirkişi Raporu
  - Yapının 06.12.2012 tarihinden önce yapıldığına dair ilgili kurumlardan alınacak Bina Tespit ve Değerlendirme Formu (Yapının 06.12.2012 tarihi öncesine ait Uydu Fotoğrafı eklenecek)

Not-1: Elektrik sözleşmesinde sözleşme yerine kurum yazısı ibraz edilir ise yazının içeriğinde bahse konu yapıya ait adres bilgileri ile yapının niteliği ve aboneliği tarife türü ile aktif sayaç bilgileri istenecektir.

 

             Yerinde yapılan tetkik sonucunda beyan edilen bilgiler ile yapıya ait bilgiler uyuşması gerekir.

 

Not-2: Aynı yasa ile Çayırbağı, Küçük Muhsine ve Karadiğin Deresi Mahalleleri bu kapsamda faydalanmaktadır.

 

  - e) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 15. maddesinde belirtilen “16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli alan, 5393 sayılı Kanunun 73. maddesi uyarınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ve 16.06.2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun uyarınca yenileme alanı olarak belirlenen alanlarda bulunan yapılardan yapı ruhsatiyesi veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi koşuluyla, geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve aboneliği yapılır. Bu yapılara geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve aboneliği yapılması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Birinci fıkra uyarınca yapılan geçici abonelik süresi beş yılı geçemez. Ancak dönüşüm ve yenileme uygulamalarının uzaması hâlinde, beş yılı geçmemek üzere uygulama süresince geçici abonelik uygulaması devam eder. Bu madde hükümleri 01.11.2015 tarihinden önce yapılmış yapılara ilişkin olarak uygulanır.” hüküm doğrultusunda, ilgili belediyesinden alınacak yazı kapsamında kullanım türüne göre geçici olarak su verilen abonelerdir.

 

Gerekli Belgeler:

  - İlçe belediyesinin bu kapsamda resmi yazısı
  - Tapu fotokopisi
  - Adres Tespit formu
  - Kimlik fotokopisi (Gerçek kişiler için)
  - İmza sirküsü ve kaşe (Tüzel kişiler için)

 

  - f) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 tarih ve 196 nolu kararları doğrultusunda sanayi ve konutlara ait güvenlik görevlisi odası yapılarına ait kullanım türüne göre geçici olarak su verilen abonelerdir.

Gerekli Belgeler:

  - İlçe belediyesinin bu kapsamda resmi yazısı
  - Tapu fotokopisi
  - Adres Tespit formu
  - Kimlik fotokopisi (Gerçek kişiler için)
  - İmza sirküsü ve kaşe (Tüzel kişiler için)

 

2) Yapı kullanma izin belgesi bulunmayan yapılara;

  - a) Yapı ruhsatı bulunan ancak, henüz yapı kullanma izin belgesi alınmayan yapılara, yapı denetime tabii olan binalarda en az % 95 seviye tespit raporunun belgelenmesi, yapı denetime tabi olmayan binalarda ise fenni gereklerinin yerine getirildiğinin belgelenmesi halinde, yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar inşaat tarifesinden, geçici olarak su verilen abonelerdir.

 

  - b) Yapı ruhsatı bulunan ancak, yapı kullanma izin belgesi alınmadan geçici abonelik verilen yapılarda, yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihten itibaren aktif abonelere geriye dönük tarife farkı tenzil işlemi yapılır.

 

Gerekli Belgeler:

  - Yapı ruhsatı
  - % 95 seviye tespit raporu (yapı denetime tabi olan binalarda )
  - Bina fen raporu (yapı denetime tabi olmayan binalarda )
  - Adres Tespit formu
  - Onaylı metrekare cetveli
  - Kimlik fotokopisi (Gerçek kişiler için)
  - İmza sirküsü ve kaşe (Tüzel kişiler için)
  - İnşaat abone numarası
  - Sayaç Yeri Durum Belgesi (Sıhhi Tesisatçılar Odasından temin edilecek )

 

3) Diğer yapılara;

 

  - a) Yasal belgeleri tamamlanarak abone kaydı yapılan ve yapı kullanma izin belgesinde belirtilen kullanım amacının dışında faaliyet gösterilen yapılara, bağımsız bölümlere, ilgili belediyenin yazılı talepte bulunması, herhangi bir resmi kurumdan belge ibraz edilmesi veya İdaremizce tarife türü değişikliği yapılması gerektiği tespiti yapılan yerlere, tabi olması gereken abone türüne göre, geçici olarak tarife değişikliği yapılan abonelerdir.

 

4) KOSKİ hizmet sınırları içerisinde geçici olarak kurulan, tarım işçilerine ait konaklama yerleri, ihale yolu ile yapılacak olan köprü, yol, metro inşaatı vs. gibi işleri üstlenen yüklenicilerin geçici yerleşke alanı, sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır, şenlik alanı, kurban satış ve kesim yerleri gibi seyyar yerler, v.b. yerlere kullanım türüne göre geçici olarak su verilen abonelerdir.

 

Gerekli Belgeler:

  - Resmi yazı ( tarım işçilerine ait konaklama yerleri, sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır, kurban satış ve kesim yerleri gibi seyyar yerler, v.b.) yerlere
  - Sözleşme ( ihale yolu ile yapılacak olan köprü, yol, metro inşaatı vs. gibi işleri üstlenen yüklenicilerin geçici yerleşke alanı)
  - Şenlik alanı için olan yerlerde ise ( dernek yazısı vs.)
  - Adres Tespit Formu
  - Kimlik fotokopisi (Gerçek kişiler için)
  - İmza sirküsü ve kaşe (Tüzel kişiler için)

 

5) Yukarıda belirtilen aboneliklere verilen su, resmi dairelerin talebi ve KOSKİ’nin de bu talebi uygun görmesi halinde kesilebilir.

6) Bu maddenin uygulanmış olması, o aboneliğe herhangi bir hak kazandırmaz.

 

AÇIKLAMA:

Bireysel Abonelik Sistemi:

İnşaatı tamamlanmış olan yapılarda, bireysel abonelik sistemi oluşturulmak istenildiğinde, mülk sahibi veya yapımcı firma tarafından yukarıda istenen belgelerle KOSKİ’ye bağlı hizmet birimlerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bu tür müracaatlarda, öncelikle yapıya ait “Yapı Kullanım İzin Belgesi”, “Kat Mülkiyet Tapusu” veya “Yapı Kayıt Belgesi” nin ibraz edilmesi istenir. Bu belge yoksa o takdirde, yapı denetimine tabii binalarda, yapı denetim firmalarınca düzenlenen en az % 95`inin bittiğini gösteren “Seviye Tespit Tutanağı”; yapı denetimine tabi olmayan binalarda ise, “Fenni Mesul Raporu” ‘nun ibraz edilmesi istenir.

Bu belgelerin ibraz edilmesinden sonra, her bağımsız bölüm için kullanımına uygun çapta su sayaçları KOSKİ tarafından müracaat sahibine verilir. Bu sayaçlar yerine takıldıktan sonra, Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Esnaf ve Sanatkârlar Odasınca veya Makine Mühendisi tarafından düzenlenecek “Su ve Atıksu Abone Evrakı” ‘na istinaden tesisat ve sayaç yeri muayene işlemleri, yasa ve yönetmeliklere göre, KOSKİ tarafından yapılır. Yapılan muayene sonucunda, tesisatın ve sayaç yerlerinin uygun olması halinde sayaçlar mühürlenir ve bireysel abonelik sistemi oluşturulmuş olur. Bu işlemlerden sonra, bağımsız bölümleri kullanacak gerçek kişiler, KOSKİ ’ye bağlı hizmet birimlerine, şahsen ya da KOSKİ Web sayfası, Mobil Uygulama veya e-DEVLET üzerinden, tüzel kişiler ise KOSKİ ’ye bağlı hizmet birimlerine, şahsen müracaat ederek; kendi adlarına, kullanım türüne uygun abonelik sözleşmesi yaptırırlar.

Bununla birlikte, gerçek kişiler tarafından hizmet birimlerine gitmeden KOSKİ Web sayfası, Mobil Uygulama ya da e-Devlet üzerinden, kendi adlarına yapılan abonelikler, mesafeli abonelik sözleşmesi şeklinde gerçekleştirildiğinden sözleşme nüshalarının İdareye teslim şartı bulunmamaktadır. (Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi henüz alınmamış olan yapılarda, inşaat tarifesi üzerinden abonelik işlemi yapılır.)

  - BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE SAYAÇ AYIRMA (FERDİ ABONELİK) TALEPLERİ İÇİN:

Tek sayaçtan birden fazla bağımsız bölümün su kullandığı yerlerde, ayrı ayrı sayaçlarla bireysel abonelik oluşturma işlemidir.

 

Mesken veya işyerleri ile ilgili;

Ortak kullanılan abone numarasının tarifesi mesken veya işyeri olan yapılar için abone numarası yerine ortak kullanılan abone numarası olarak değiştirilecek.

 

Gerekli Belgeler:

  - Kat Mülkiyet Tapusu, Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi
  - Yönetim Kararı ya da İmza Formu (Kat maliklerinin en az % 51’inin muvafakatı)
  - Adres Tespit Formu (Su alınacak parsel için Büyük Şehir Belediyesi Kent Bilgi Sisteminden temin edilir)

 

Yapı Kullanma İzin Belgeli veya Yapı Kayıt Belgesi bulunan yapılar ile ilgili;

Ortak kullanılan abone numarasının tarifesi inşaat olan yapılar için abone numarası yerine ortak kullanılan abone numarası olarak değiştirilecek.


Gerekli Belgeler:

  - Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi
  - Metrekare Cetveli (Belediye, Yapı Denetim veya Mimar onaylı olacak)
  - Adres Tespit Formu (Su alınacak parsel için Büyük Şehir Belediyesi Kent Bilgi Sisteminden temin edilir)

 

Yapı Ruhsat Belgeli yapılar ile ilgili;

Ortak kullanılan abone numarasının tarifesi inşaat olan yapılar için abone numarası yerine ortak kullanılan abone numarası olarak değiştirilecek.

 

Gerekli Belgeler:

  - Yapı Ruhsat Belgesi
  - Seviye Tespit Raporu (Yapı Denetim Firmasından temin edilir, en az %95 şartı aranır)
  - Metrekare Cetveli (Belediye, Yapı Denetim veya Mimar onaylı olacak)
  - Adres Tespit Formu (Su alınacak parsel için Büyük Şehir Belediyesi Kent Bilgi Sisteminden temin edilir)

 

AÇIKLAMA:

Bu tür abonelik sisteminden yararlanmak isteyen yerlerde, bina yöneticisi veya bina yönetimi tarafından yetki verilen gerçek kişi tarafından KOSKİ’ye bağlı hizmet birimlerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte yapılan müracaata istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda, abonelik ayırmaya, yasa ve yönetmeliklere göre bir aykırılık yoksa her bağımsız bölüm için kullanıma uygun çapta su sayaçları, KOSKİ tarafından müracaat sahibine verilir.

Bu sayaçlar yerine takıldıktan sonra, Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Esnaf ve Sanatkârlar Odasınca veya Makine Mühendisi tarafından düzenlenecek “Su ve Atıksu Abone Evrakı” ‘na istinaden tesisat ve sayaç yeri muayene işlemleri, yasa ve yönetmeliklere göre, KOSKİ tarafından yapılır. Yapılan muayene sonucunda, tesisatın ve sayaç yerlerinin uygun olması halinde sayaçlar mühürlenir ve bireysel abonelik sistemi oluşturulmuş olur. Bu işlemlerden sonra, bağımsız bölümleri kullanacak gerçek kişiler, KOSKİ ’ye bağlı hizmet birimlerine, şahsen ya da KOSKİ Web sayfası, Mobil Uygulama veya e-Devlet üzerinden, tüzel kişiler ise KOSKİ ’ye bağlı hizmet birimlerine, şahsen müracaat ederek; kendi adlarına, kullanım türüne uygun abonelik sözleşmesi yaptırırlar.

 

ABONELİK İŞLEM BAŞVURULARI

  - KONUT / İŞYERİ (GERÇEK VEYA TÜZEL) / RESMİ DAİRE / DERNEK ABONELİK TALEPLERİ İÇİN:

İnşaatı tamamlanmış, sıhhi tesisat muayene ve kabul işlemleri yapılarak bireysel abonelik sistemi oluşturulmuş yapılarda, su ve atıksu hizmeti almak isteyen gerçek ve tüzel kişilikler adına, kullanım türüne göre, verilen bir aboneliktir.

 

Gerekli Belgeler:

  - Abone numarası ve Sayaç endeksi
  - T.C. kimlik numarası yer alan Kimlik Belgesi
  - Noter tasdikli Vekâletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
  - Abonelik Müracaat Formu (Şahsen yapılan başvurularda KOSKİ’den temin edilir)
  - Yapı Kullanım İzin Belgesi, Kat Mülkiyeti Tapusu veya Yapı Kayıt Belgesi
  - Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) poliçe numarası
  - İşyeri için vergi numarası
  - İmza Sirküsü veya Yetki Belgesi (Tüzel kişilikler ve vekil için)
  - İlgili Kurumun yazısı (Resmi Daireler için)
  - Görevlendirme yazısı (Resmi Daireler için)
  - Dernek Karar Defteri
  - Mülk sahipleri için Tapu ile müracaat edilir
  - Kiracılar için Kira Sözleşmesi (Kamuya ait lojmanlarda Lojman Tahsis Belgesi)
  - ABONELİK İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ İÇİN:

Mevcut su aboneliği bulunan ve suyu kesik olan bir aboneliğin başka gerçek veya tüzel bir kişi tarafından kullanılacak olması durumunda “ İsim Değişikliği” işlemi yapılır.

Gerekli Belgeler:

  - Abone numarası ve Sayaç endeksi
  - T.C. kimlik numarası yer alan Kimlik Belgesi
  - Noter tasdikli Vekâletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
  - Abonelik Müracaat Formu (Şahsen yapılan başvurularda KOSKİ’den temin edilir)
  - Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) poliçe numarası
  - Mülk sahipleri için Tapu ile müracaat edilir
  - Kiracılar için Kira Sözleşmesi (Kamuya ait lojmanlarda Lojman Tahsis Belgesi)
  - ABONELİK DEVİR İŞLEMİ TALEPLERİ İÇİN:

Aktif olan su ve atıksu aboneliğindeki (Mesken, İşyeri, Dernek) mevcut abonenin rızası dâhilinde, su kesme işlemi yapılmadan, talepte bulunan diğer tarafa “Devretme” işlemi yapılır.

Gerekli Belgeler:

  - Abone numarası ve Sayaç endeksi
  - T.C. kimlik numarası yer alan Kimlik Belgesi
  - Noter tasdikli Vekâletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
  - Abonelik Müracaat Formu (Şahsen yapılan başvurularda KOSKİ’den temin edilir)
  - Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK) poliçe numarası
  - Kiracılar için Kira Sözleşmesi (Kamuya ait lojmanlarda Lojman Tahsis Belgesi)
  - Mülk sahipleri için Tapu ile müracaat edilir
  - İmza Sirküsü veya Yetki Belgesi (Tüzel kişilikler ve vekil için)
  - Dernek Karar Defteri
  - ABONELİK AŞAMASINDA ÖDENMESİ GEREKEN ÜCRETLER:
  - Su ve Atıksu Abonelik sözleşmesi imzalayan her gerçek veya tüzel kişiden, abonelik türü ve su kullanım miktarına göre teminat bedeli alınır. (Ek Tablo-1)
  - İnşaat Aboneliği yaptırmak isteyenlerden, keşif ücreti, talebin uygun görülmesi halinde, AYKOME birimine ödenmesi gereken kazı izni ve yol bozma ücretleri; abone hattı yapım bedelleri, su tesisleri harcamalarına katılma payı, sayaç bedeli, tesisat muayene bedeli alınır. (Ek Tablo-2-3)
  - Konut, İşyeri, Çevre Sulama ve Geçici Abonelik işlemi yaptırmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden, su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı, keşif ücreti, tesisat muayene bedeli, sayaç bedeli alınır. (Ek Tablo-2-3)
  - Abonelik İsim Değişikliği yaptırmak isteyenlerden, abone işlemi yaptırılacak yerin suyu kesikse, su açma ücreti alınır.
  - Abonelik iptal işlemi yaptırmak isteyenlerden, su kesme veya sayaç sökme ücreti alınır.

NOT:

20.05.2016 tarih ve 1610 sayılı Genel Müdürlük oluruna istinaden, 2016 yılı öncesinde yapı ruhsatı bulunan ancak, inşaat aboneliği alınmadan yapılan veya yapılacak olan binalarda, su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma bedellerinin, bağımsız bölümlere abonelik sözleşmesi yapılırken, abonelik işlemini yaptıran gerçek veya tüzel kişilerden alınmaktadır. İnşaat ruhsatı 2016 yılı ve sonrası ruhsatlarda ise, su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma bedelleri, inşaat aboneliği talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınmaktadır.

 

İnşaat aboneliği talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler, talepleri halinde su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma bedelinin en az % 50’sini başlangıçta, geriye kalan su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma bedellerini ise ferdileşme aşamasında ödeyebilir.

Ek Tablo-1 (Uygulanacak Teminat Bedelleri)

Ek Tablo-2 (Uygulanacak Hizmet Tarifeleri)

Ek Tablo-3 (Uygulanacak Yaptırım Tarifeleri)

 

ABONELİK İPTAL BAŞVURULARI

Su abonelik sözleşmesi bulunan bir gayrimenkulün el değiştirmesi veya tahliye edilmesi nedeniyle kapatılması işlemidir. Bu işlemin, ardından abonelik sahibine güncel fiyat üzerinden teminat bedeli iade edilir.

  - Merkez İlçelerde:

 

  - Merkez Dışındaki İlçelerde:

Gerekli Belgeler:

  - Abonelik Müracaat Formu (KOSKİ’ den temin edilir)
  - T.C. kimlik numarası yer alan kimlik belgesi
  - Başkası adına işlem yapılacaksa Noterden getirilecek Vekâletname

NOT:

Su ve atıksu aboneliklerine ait tahliyeden su kesme işlemleri, şubelerimiz haricinde; İdaremize ait Web sayfası, mobil uygulama ve telefon destek hattı ile birlikte, e-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir.

 

GENEL AÇIKLAMA:

  - Şahsen yapılacak tüm abonelik işlemleri için, Ek-1’de yer alan “Abonelik Müracaat Formu” ile başvuru yapılması gerekmektedir.
  - KOSKİ Genel Müdürlüğü Web adresi, mobil uygulaması ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılan abonelik işlemleri esnasında oluşan Abone Sözleşmesi “Mesafeli Sözleşme” kapsamında olduğundan kuruma iade edilmesine gerek yoktur.
  - Kanuni indirimden yararlanmak isteyen 1. derece şehit yakını, gazi, engelli (% 40 ve üzerinde engelli raporu (Çözger) bulunan reşit olmayan çocuğu olan kişiler de, aynı meskende ikamet ettiklerini belgelemeleri şartıyla faydalanabilirler.) ve 2022 sayılı kanun kapsamına giren 65 yaş üstü Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesizler ile 5774 sayılı kanun kapsamına giren milli sporcuların durumlarını belirten resmi belge sunmaları gerekmektedir. Engelli olup ta KOSKİ hizmet birimlerine gelemeyecek durumda olan müşterilerimiz her türlü abonelik işlemlerini ALO185 Çağrı Merkezi veya yetki vereceği kişi aracılığıyla da yaptırabilirler. Abone sözleşmesi yaptırılmak istenilen yerin suyu kesikse aynı gün içinde açılır ve abonelikle ilgili gerekli işlemler yapılarak 3 (üç) iş günü içerisinde abonelik mahallinde, engelli abonemize Su ve Atıksu Sözleşmesi imzalatılarak 1 nüshası kendisine verilir.
  - Kamu yararı güden dernek veya vakıfların, ticari işletme olmadıklarına dair resmi belgelerini sunmaları gerekmektedir.
  - Başkası adına abonelik işlemi yaptıracak gerçek ve tüzel kişiler, noterden, (abonelik kaydı, iptali, abonelik ayırma, teminat iadesi vb. işlemler için) vekâletname getirmeleri gerekmektedir.
  - Abonelik iptallerinde, müracaat tarihini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde aboneliğin sayaç üzerindeki son tüketim endeksi alınarak su kesme işlemi yapılır. Su kesme işlemini takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde de, varsa su ve atıksu borçları ile diğer abonelik hizmetlerine ait ücretler mahsup edildikten sonra, güncel fiyat üzerinden teminat bedeli nakden veya abone isterse IBAN numaralı hesabına iade edilir.
  - Abone kaydı yaptırılan bir abonelikte, uzun süre su kullanılmayacak ise, KOSKİ ’ye bağlı hizmet birimlerine müracaat edilerek aboneliğe ait suyun geçici olarak kapatılması gerekmektedir. Bu şekilde olup da, geçici olarak suyu kapattırılmayan abonelikler de oluşabilecek su tüketimlerinden ve doğacak tahakkuklardan, KOSKİ mesul tutulamaz.

 


Dosyalar/Belgeler

Tüm Hakları Saklıdır.
´