Haber Detayı
23 Kasım 2018

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR

KOSKİ Genel Kurulunun 12/11/2018 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen Geçici İşçi Statüsünde kalan personellerin vize edilmesine dair teklifi, komisyonca görüşülmüş ve  2019 yılı geçici işçi vizesinin 12 x adam/ay,  yeni çalıştırılacak geçici işçilerinde 5 ay 29 gün x  adam/ay  sayısına göre vize edilmesi uygun görülmüştür.

-------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 12/11/2018 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen Hukuk Müşavirliği Teşkilat Görev ve Çalışma Yönetmeliği uygun görülmüştür.

-------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 12/11/2018 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün Yurt içi ve Yurt dışı borçlanmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine dair teklifi komisyonca görüşülmüş ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi uygun görülmüştür.  

                                                        -------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 12/11/2018 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen Yönetim Kuruluna izin verilmesine dair teklifi komisyonca görüşülmüş ve  KOSKİ Genel Müdürlüğünün 15 yıla kadar ve/veya 2.000.000.-(ikimilyon) TL.ye kadar kiralama, kiraya verme ve intifa sözleşmeleri hususunda Yönetim Kuruluna izin verilmesi uygun görülmüştür.

-------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 12/11/2018 tarihli toplantısında komisyona havale edilen, KOSKİ Genel Müdürlüğünün  2019 yılında uygulayacağı  Hizmet ve Yaptırımlar Tarifeleri ile,  ayrıca

Su,  Atıksu, Çay Sulama ve Tankerle Su Satış Tarifelerinde ise, 01/01/2019 yapılacak tahakkuklara, 2018 yılı Şubat ayından itibaren belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanması uygun görülmüştür.

-------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 12/11/2018 tarihli toplantısında komisyona havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı performans programı uygun görülmüştür.

-------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 12/11/2018 tarihli toplantısında komisyona havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı yatırımlarının, toplam 433.031.000,00 TL olarak kabulü uygun görülmüştür.

                                                                           -------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 19/11/2018 tarihli toplantısında komisyona havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı bütçesi, gelir ve gider cetvelleri, kadro cetvelleri, bütçe kararnamesi, diğer tarifeleri incelenmiş ve 2019 mali yılı ihzari bütçesinin 900.000.000.-TL. gelir, 900.000.000.-TL. gider olarak kabulü uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

KOSKİ GENEL KURULUNUN 16/11/2018 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN

GENEL KURUL KARAR ÖZETİ

 

 

 

 

Karar Sayısı : 12

KOSKİ Genel Müdürlüğünde 5620 sayılı Kanun ile Geçici İşçi Statüsünde kalan personelin 2019 yılı geçici işçi vizesinin 12 x adam/ay,  yeni çalıştırılacak geçici işçilerinde 5 ay 29 gün x  adam/ay  sayısına göre vize edilmesine komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir.

 

Karar Sayısı : 13

KOSKİ Genel Müdürlüğünün Hukuk Müşavirliği Teşkilat Görev ve Çalışma Yönetmeliği komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir.

 

Karar Sayısı : 14

KOSKİ Genel Müdürlüğünün Yurtiçi ve Yurtdışı borçlanmalarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir.

 

Karar Sayısı : 15

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 15 yıla kadar ve/veya 2.000.000.-(ikimilyon) TL. ye kadar kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kuruluna izin verilmesine komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir.

 

Karar Sayısı : 16

KOSKİ Genel Müdürlüğünün  01/01/2019 tarihinden itibaren uygulayacağı  Hizmet ve Yaptırımlar Tarifeleri  (Hizmet ve Yaptırımlar Tarifesi eki ayrıca yayınlanmıştır.) ile Halen uygulanmakta olan Su ve Atıksu, Çay Sulama ve Tankerle Su Satış Tarifelerinde ise, 01/01/2019 tarihinden itibaren yapılacak tahakkuklarda, 2017/13 ve 2018/11 sayılı KOSKİ Genel Kurul kararlarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulaması kabul edilmiştir.

 

Karar Sayısı :17

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı Performans Programı  komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir.

 

Karar Sayısı :18

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı Yatırım Programının 433.031.000,00 TL. olarak komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir.

 

Karar Sayısı :19

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı bütçesine bağlı cetveller ile 31 maddeden oluşan Bütçe Kararname tasarısı ile 2019 yılı bütçesinin 900.000.000.- (dokuzyüzbin) TL. gelir, 900.000.000.- (dokuzyüzbin) TL. gider olarak,  komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir.

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN OLUNUR

 

16/11/2008 tarih ve 13 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilen “Konya Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Teşkilat Görev ve Çalışma Yönetmeliği” aşağıdaki şekildedir.

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği’nin teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin çalışma şekil ve şartları ile l. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşavirleri, Avukatlar ve büro personelinin görev ve yetkilerini kapsar.

 

Hukuki Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 12, Ek 5 ve Geçici 10. Maddeleri ile KOSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) İdare: Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nü,

b) Koski: Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi’ni

c) Birim: KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı birimler ile Daire Başkanlıklarını ve Şube Müdürlüklerini,

ç) Müşavirlik: Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği’ni,

d) Müşavirlik personeli: Hukuk Müşavirliği bünyesinde çalışan 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşavirleri, Avukatlar, şefler ve bürolarda çalışan personeli,

e) 1. Hukuk Müşaviri: Hukuk Müşavirliği birimi üst amirini,

f) Dava Hukuk Müşaviri: 1. Hukuk Müşavirine bağlı çalışan ve dava takip avukatları ile personelinin yürüttüğü işlerden sorumlu hukuk müşavirini,

g) İcra Hukuk Müşaviri: 1. Hukuk Müşavirine bağlı çalışan ve icra takip avukatları ile personelinin yürüttüğü işlerden sorumlu hukuk müşavirini,

ğ) Avukat: İlgili mevzuat hükümlerine göre Müşavirlik bünyesinde çalışan Avukatları,

h) Dava Avukatı: Dava Hukuk Müşavirine bağlı çalışan ve dava takip işlerine bakan avukatı,

ı) İcra Avukatı: İcra Hukuk Müşavirine bağlı çalışan ve icra takip işlerine bakan avukatı,

i) Nöbetçi Avukat: Derdest Dava ve İcra dosyası işlemleri dışında kalan ve acil hukuki yardım gerektiren olaylara müdahale eden avukatı,

j) İdari İşler Şefi: 1. Hukuk Müşavirine bağlı olarak çalışan ve İdari İşler Bürosu iş ve işlemlerinden sorumlu kamu görevlisini,

k) İdari İşler Bürosu: İdari işlemlerin yürütüldüğü büroyu,

l) Dava Takip Şefi: 1. Hukuk Müşaviri ve Dava Hukuk Müşavirine bağlı olarak çalışan ve dava takip bürosu iş ve işlemlerinden sorumlu kamu görevlisini,

m) Dava Takip Bürosu: Dava dosyalarına ilişkin işlemlerin yürütüldüğü büroyu,

n) İcra Takip Şefi: 1. Hukuk Müşaviri ve İcra Hukuk Müşavirine bağlı olarak çalışan ve icra takip bürosu iş ve işlemlerinden sorumlu kamu görevlisini,

o) İcra Takip Bürosu: İcra Dosyalarına ilişkin işlemlerin yürütüldüğü büroyu,

ö) Büro Personeli: İdari işler, Dava takip ve İcra takip bürolarında yapılan işleri yürüten kamu görevlilerini,

p) Vekalet Ücreti: Mahkeme kararları ve icra takipleri gereğince tahsil edilip emanet hesabında toplanan avukatlık ücretini, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı ve Bağlılık

 

Müşavirliğin Teşkilat Yapısı ve Bağlılık

MADDE 5- (1) KOSKİ Hukuk Müşavirliği; 1. Hukuk Müşaviri, Dava Hukuk Müşaviri, İcra Hukuk Müşaviri, Dava Avukatları, İcra Avukatları, İdari İşler Bürosu Şefi, Dava Takip Bürosu Şefi, İcra Takip Bürosu şefi ve bürolardaki personelden oluşmaktadır.

(2) Hukuk Müşavirliği doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak faaliyetlerini ifa eder. 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar görevlerini, davaları veya icra takiplerini Genel Müdürlük adına ifa ederler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müşavirliğin Görev ve Yetkileri

MADDE 6- (1) a) Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak,

b) İdare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak, adli, idari ve mali kaza mercileri, Hakem veya hakem heyeti, Arabulucu nezdinde takip etmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak,

c) Davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh teklifleri ile istinaf, temyiz, tashihi karar ve itirazdan vazgeçmeyi gerektiren durumlarda, Genel Müdürlüğe görüş bildirmek, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre gereğini yapmak,

ç) Hukuk Müşavirliğinin katılması gereken komisyonlara iştirak etmek,

d) Daire başkanlıklarınca hazırlanan tüzük, yönetmelik, yönerge, sözleşme ve şartname tasarılarını incelemek,

e) Karar ittihazı için Yönetim Kuruluna sunulacak teklif ve tasarıları inceleyerek, gerekirse hukuki neticeleri hakkında Genel Müdürlüğe bilgi vermek,

f) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları ile Genel Müdürlükçe yayınlanan genelgeleri tetkik etmek ve gerektiğinde Genel Müdürlüğe bilgi vermek,

g) İş, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, Sendikalar, Grev ve Lokavt kanunlarının tatbikinden dolayı, idare lehine veya aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkların, kaza mercileri vasıtası ile veya hakem kanalıyla hallini sağlamak, Genel Müdürün vereceği yetki ve direktif dâhilinde iş uyuşmazlıklarının hallinde idareyi temsil etmek,

ğ) İdarenin faaliyetlerinde hukuki aksaklık tespit edilmesi halinde, Genel Müdürlüğe bilgi vermek ve konuyu ilgili birim amirine iletmek,

h) Yılda en az bir defa, Genel Müdürlük birim başkanlıklarının da katılımı ile önerilerin değerlendirileceği toplantılar düzenlemek,

ı) Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak, müşavirliğe intikal etmiş raporlar hakkında, gerekli kanun yollarına başvurmak,

i) İdarenin taraf olduğu adli tebligatı almak, tebliğlerin cevaplarını hazırlayarak ilgili mercilere tevdi ile takiplerini sağlamak,

j) Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine gözlemci olarak katılmak ve Toplu İş Sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere hukuki görüş bildirmek,

k) Dava ve icra takipleri ile sair adli faaliyetlere ilişkin yıllık çalışma raporu düzenleyerek, Genel Müdürlüğe sunmak,

l) Kamulaştırma, tesis, hak ve imtiyazlarla ilgili her türlü çalışmalarda, ilgili dairelerle işbirliği yapmak,

m) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri ifa etmek.

 

1. Hukuk Müşaviri’nin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) 1. Hukuk Müşaviri’nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Hukuk Müşavirliği’ni temsil etmek, Hukuk Müşavirliği ile diğer birimler arasındaki işbirliğini sağlamak,

b) Hukuk Müşavirliği’ne verilen görevlerle ilgili konularda Genel Müdürlüğe görüş bildirmek,

c) İdare tarafından tevdi edilen konular hakkında hukuki mütalaa vermek,

ç) İntikal ettirilen konular hakkında birimlere hukuki yardım yapmak veya yaptırmak,

d) Hukuk Müşavirliği’nin çalışmalarını birimin en üst idarecisi olarak tanzim ve idare etmek,

e) Müşavirlik içi talimat yayınlamak,

f) Müşavirliğin çalışma usul ve esaslarını mevzuat çerçevesinde belirlemek,

g) Müşavirlik personelinin hizmet içi eğitimini temin etmek,

ğ) Belli bir konuya ait mevzuatın Müşavirlik personeli arasında değişik biçimlerde anlaşıldığı veya yorumlandığı hallerde, görüş ve uygulama birliğinin temini için icap eden tedbirleri almak,

h) Hukuk Müşavirlerinin görev ayrımını belirlemek ve kendi yetkilerinin bir kısmını gerekli gördüğünde Hukuk Müşavirlerine devretmek,

ı) Müşavirliğe gelen evrakı, gereği ifa edilmek üzere Hukuk Müşavirine, Avukata veya personele havale etmek,

i) Müşavirlik personelinin verimli bir şekilde çalışmasını temin etmek, görevlerin tam olarak ifa edilip edilmediğini teftiş etmek,

j) Hizmetin iyi işlemesi için gerekli gördüğü düzenlemeleri yapmak,

k) Yazılı veya sözlü talimatlarla Hukuk Müşavirleri, Avukatlar ve müşavirlikte çalışan diğer personeli yönlendirmek,

l) Tespit edilen aksaklıkların giderilmesi maksadıyla icap eden tedbirleri almak,

m) Genel Müdürlük oluru ile gerektiğinde Hukuk Müşavirleri, Avukatlar ve müşavirlik personelini ilçelerde görevlendirmek,

n) Mevzuat düzenlemeleriyle ilgili çalışmalara iştirak etmek,

o) Hukuk Müşavirliği’nin en üst idarecisi olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince sahip olduğu görevleri ifa etmek ve yetkileri kullanmak,

ö) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Hukuk Müşavirlerinden birini 1. Hukuk Müşavirine vekâlet etmek üzere Genel Müdürlük onayına sunmak,

p) Disiplin ve performans hükümleri gereğince, Hukuk Müşavirlerinin, Avukatların ve diğer personelin amiri olarak sahip olduğu görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

r) İcra ve dava dosyalarının paylaştırmasını sağlamak,

s) İlgili mevzuat gereğince Arabuluculuk Komisyonuna katılacak hukukçu üyeyi tespit etmek,

ş) İcra takibi yapılmak üzere Müşavirliğe gelen alacaklarda, 6 – 12 arası yapılacak taksitlerde uygun bulunanları onaylamak,

t) Her yıl Ocak, Temmuz, aylarında olmak üzere icra ve dava hukuk müşavirleri, icra ve dava avukatları ile birlikte istişari toplantılar yaparak, dava ve icra konularında fikir alış verişinde bulunmak ve bu konularda yapılması gerekenleri tespit etmek,

u) Bu Yönetmelik ve diğer mevzuat ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

ü) Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek.

(2) 1. Hukuk Müşaviri, idarenin bilumum hukuki mesele ve ihtilafları ile ilgili işleri gereken özen ve çabuklukla yaparak hizmetlerin planlı, programlı ve uyum içinde yürütülmesinden sorumludur.

 

Dava Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Dava Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Dava takip işlerinde 1. Hukuk Müşavirine yardımcı olmak,

b) Kanun, tüzük ve yönetmelikleri incelemek, değişiklikleri takip etmek,

c) Kendisine bağlı dava Avukatlarının, şef ve büro personelinin iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak, karşılaştığı aksaklıkların giderilmesi için yönlendirici işleri yapmak ve 1. Hukuk Müşavirine bu konuda tekliflerde bulunmak,

ç) 1. Hukuk Müşavirinin bulunmadığı zamanlarda, bırakılan vekâletnameye istinaden onu temsil etmek,

d) Gerektiğinde, dava dosyaları veya diğer evrakın Avukatlara havalesini yapmak,

e) Hukuk Müşavirliği görevlerinin ifasında ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınması ve bu yönde düzenlemelerin yapılması için 1. Hukuk Müşavirine teklifte bulunmak,

f) Ödül, takdirname, yer değiştirme gibi onay gerektiren personel işlemleri için 1. Hukuk Müşavirine teklifte bulunmak,

g) Kendisine bağlı personelin özlük ve diğer işleriyle ilgili gerekli işlemleri yapmak,

ğ) Her hafta, bir sonraki hafta duruşması olan dosyaları inceleyerek, önceki ara kararlarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek, giderilmesi mümkün olmayan eksiklikleri rapor ederek 1. Hukuk Müşavirine bildirmek,

h) Her hafta, bir önceki hafta yapılan duruşmaların dosyalarını inceleyerek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak,

ı) Bu Yönetmelik ve diğer mevzuat ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

i) Kendisine bağlı avukatların ve büro personelinin mesai saatlerine uyup uymadıklarını kontrol etmek, süreklilik arz edenleri 1. Hukuk Müşavirine bildirmek,

j) Her yılın Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 15. Günü mesai bitimine kadar kendisine bağlı avukatlardan alacağı son üç aylık faaliyet raporunu üst yazı ekinde 1. Hukuk Müşavirine sunmak,

k) Her yıl Ocak ayının 15. Günü mesai bitimine kadar dava avukatlarından alınacak bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu inceledikten sonra, üst yazı ekinde 1. Hukuk Müşavirine sunmak,

l) Avukat ve büro personelinin yıllık izin, mazeret izni ve hastalık izni taleplerini inceleyerek, uygun bulunanları 1. Hukuk Müşavirinin onayına sunmak,

m) İzne ayrılan avukatın, yürütmekte olduğu dosyalara ait izin dönemindeki her türlü işlemlerin yapılması sorumluluğunu, uygun olan avukata vermek ve bunun takibini yapmak,

n) Duruşması olan dosya sayılarına ilişkin dengesizlik olması veya ilçe ve merkez dosyaları arasında çakışmalar meydana gelmesi hallerinde, dosya paylaşımı konusunda geçici olarak görevlendirme yapmak,

o) Yıllık vekâlet ücreti dağıtımında esas alınacak kriterlere ilişkin bilgi ve belgeleri dosyalamak, dağıtım esnasında bunları değerlendirerek 1. Hukuk Müşavirine sunmak,

ö) Genel Müdür ve 1. Hukuk Müşaviri tarafından kendisine verilen diğer görevleri ifa etmek ve neticesini 1. Hukuk Müşavirine bildirmek,

(2) Dava Hukuk Müşaviri, kendisine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından, Genel Müdüre ve 1. Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.

 

İcra Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- (1) İcra Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İcra takip işlerinde 1. Hukuk Müşavirine yardımcı olmak,

b) Kanun, tüzük ve yönetmelikleri incelemek, değişiklikleri takip etmek,

c) Kendisine bağlı icra Avukatlarının, şef ve büro personelinin iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak, karşılaştığı aksaklıkların giderilmesi için yönlendirici işleri yapmak ve 1. Hukuk Müşavirine bu konuda tekliflerde bulunmak,

ç) 1. Hukuk Müşavirinin bulunmadığı zamanlarda, bırakılan vekâletnameye istinaden onu temsil etmek,

d) Gerektiğinde, icra dosyaları veya diğer evrakın Avukatlara havalesini yapmak,

e) Hukuk Müşavirliği görevlerinin ifasında ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınması ve bu yönde düzenlemelerin yapılması için 1. Hukuk Müşavirine teklifte bulunmak,

f) Ödül, takdirname, yer değiştirme gibi onay gerektiren personel işlemleri için 1. Hukuk Müşavirine teklifte bulunmak,

g) Kendisine bağlı personelin özlük ve diğer işleriyle ilgili gerekli işlemleri yapmak,

ğ) Bu Yönetmelik ve diğer mevzuat ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

h) İcra takibi yapılmak üzere Müşavirliğe gelen alacaklarda, 6 – 12 arası yapılacak taksitlerde uygun bulunanları 1. Hukuk Müşavirinin onayına sunmak,

ı) İcra avukatları tarafından icra takibine konan dosyaları takip ederek, tebliğ sonrası sorgulama ve diğer işlemlerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, devamlılık arz eden aksamalar durumunda 1. Hukuk Müşavirine bilgi vermek,

i) Kendisine bağlı avukatların ve büro personelinin mesai saatlerine uyup uymadıklarını kontrol etmek, süreklilik arz edenleri 1. Hukuk Müşavirine bildirmek,

j) Her yılın Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 15. Günü mesai bitimine kadar kendisine bağlı avukatlardan alacağı son üç aylık faaliyet raporunu üst yazı ekinde 1. Hukuk Müşavirine sunmak,

k) Her yıl Ocak ayının 15. Günü mesai bitimine kadar icra avukatlarından alınacak bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu inceledikten sonra, üst yazı ekinde 1. Hukuk Müşavirine sunmak,

l) Avukat ve büro personelinin yıllık izin, mazeret izni ve hastalık izni taleplerini inceleyerek, uygun bulunanları 1. Hukuk Müşavirinin onayına sunmak,

m) İzne ayrılan avukatın yürütmekte olduğu dosyalara ait izin dönemindeki her türlü işlemlerin yapılması sorumluluğunu, uygun olan avukata vermek ve bunun takibini yapmak,

n) Yıllık vekâlet ücreti dağıtımında esas alınacak kriterlere ilişkin bilgi ve belgeleri dosyalamak, dağıtım esnasında bunları değerlendirerek 1. Hukuk Müşavirine sunmak,

o) Genel Müdür ve 1. Hukuk Müşaviri tarafından kendisine verilen diğer görevleri ifa etmek ve neticesini 1. Hukuk Müşavirine bildirmek,

(2) İcra Hukuk Müşaviri, kendisine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından, Genel Müdüre ve 1. Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.

Dava Avukatlarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Dava Avukatlarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Avukatlık Kanunu’nun verdiği görev ve yetkileri kullanarak, 1. Hukuk Müşaviri ve Dava Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine tevdi olunan, İdarenin leh ve aleyhindeki her çeşit davanın makul sürede yürütülmesini ve neticelendirilmesini temin etmek, duruşma, keşif ve murafaalar ile adli, idari yahut mali mercilerde Genel Müdüre vekâleten İdareyi temsil etmek, 

 b) Hukuk Müşavirliğine intikal eden ve 1. Hukuk Müşaviri veya Dava Hukuk Müşaviri tarafından kanuni yola müracaat edilmek üzere kendisine tevdi edilen evrakın ön tetkikini yaparak, makul sürede gerekli işlemleri ifa etmek, tereddüde düşülen hususlarda Dava Hukuk Müşavirine ve gerek görülmesi halinde 1. Hukuk Müşavirine bilgi vermek ve alınacak talimat doğrultusunda işlem yapmak,

c) 1. Hukuk Müşaviri veya Dava Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine verilen işlerde, makul bir sürede mevzuatın gerektirdiği iş ve/veya işlemleri yapmak,

ç) Kendilerine tevdi edilen dosya, evrak veya diğer işlerle alakalı ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeleri ilgili birimlerden, Dava Hukuk Müşavirinin uygun görüşü, 1. Hukuk Müşavirinin onayı ile yazılı olarak süre vermek suretiyle talep etmek,

d) Haciz, tespit ve keşiflere iştirak etmek,

e) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince kendilerine tevdi edilen işleri ilgili mevzuat çerçevesinde tetkik edip makul sürede neticelendirmek, dosyaları sıhhatli ve muntazam bir şekilde tutmak, dosyasında muhafazası gerekmeyen evrakı arşivlenmek üzere İdari İşler Bürosuna vermek,

f) Mevzuatı incelemek ve değişiklikleri takip etmek,

g) Kendilerine tevdi edilen hukuki mütalaa talep yazılarını tetkik ederek, hazırlanan mütalaayı 1. Hukuk Müşavirine sunulmak üzere Dava Hukuk Müşavirine bildirmek,

ğ) Kendilerine tevdi edilen davalar için gerektiğinde avans almak ve süresinde kapama işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Alınan avanslar Avukatlar adına açılan hesapta tutulur ve gerektiğinde nakden yahut hesaben kullanılır, bu hesap numaraları İdareye bildirilir ve özel bir maksatla kullanılamaz,

h) Yıllık çizelgede gösterilen sıraya göre Nöbetçi avukat görevini ifa etmek,

ı) Her yılın Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 5. Günü mesai bitimine kadar hazırlayacağı son üç aylık faaliyet raporunu üst yazı ekinde Dava Hukuk Müşavirine sunmak,

i) Her yıl Ocak ayı 5. Gününün mesai bitimine kadar hazırlayacağı bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu üst yazı ekinde Dava Hukuk Müşavirine sunmak,

j) Yeni açılan davalara ait dosyaların, kayda girdiği andan itibaren dizi pusulasını hazırlamak ve dosyaya giren ve çıkan her evrakı dizi pusulasına kaydetmek,

k) Kesinleşmiş ve yapılacak başka işlemi kalmamış dosyaların, Dava Hukuk Müşavirinin onayını aldıktan sonra arşive kaldırılmasını sağlamak.

l) Kendisine gelen Suç Duyurusu taleplerine ilişkin dosyayı hazırlayarak Cumhuriyet Savcılığına sunmak ve soruşturma safhasında gerekli işlemleri yerine getirmek.

m)  Genel Müdür, 1. Hukuk Müşaviri ve Dava Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine verilen diğer görevleri ifa etmek ve neticesini Dava Hukuk Müşavirine bildirmek,

(2) Dava avukatları takip ettikleri davaların önemli aşamalarını ve muhakeme neticesinde alınan kararları ilgili birimlere zamanında bildirmek, alınan kararların neticesine göre işlem yapmak veya yapılmasını ilgili birime bildirmekle mükelleftirler. Avukatlar, 1. Hukuk Müşaviri veya Dava Hukuk Müşaviri tarafından istenildiğinde, uhdelerindeki dosyalar hakkında bilgileri zamanında vermekle yükümlüdürler.

(3)  Avukatlar, görevlerini bırakmaları halinde, kendilerine verilmiş bulunan dava dosyalarını ve ilgili evrakı halihazır durumlarını belirten bir liste ile birlikte Dava Hukuk Müşavirine teslim ederler.

(4)Yargı mercilerinde KOSKİ’yi temsilen görev yapan Avukatlar; Avukatlık Kanunu’nun tanıdığı hak ve yetkilere sahip olarak, Avukatlık mesleğinin gerektirdiği şekilde görevlerini ifa ederler.

(5)Avukatlar kendilerine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi ifa edilmesinden, Genel Müdüre, 1. Hukuk Müşavirine ve Dava Hukuk Müşavirine karşı sorumludurlar.

 

İcra Avukatlarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) İcra Avukatlarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Avukatlık Kanunu’nun verdiği görev ve yetkileri kullanarak, 1. Hukuk Müşaviri ve İcra Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine tevdi olunan İdarenin leh ve aleyhindeki icra takiplerinin makul bir sürede yürütülmesini ve neticelendirilmesini temin etmek, adli, idari yahut mali mercilerde Genel Müdüre vekâleten İdareyi temsil etmek,

b) Borçluya tebliğ edilen dosyalar hakkında sorgulama yapılarak, haczedilecek menkul ve gayrimenkul malları tespit etmek,

c) Tespit edilen menkul ve gayrimenkul malların haciz işlemlerini yürütmek,

ç) Haczedilen menkul malların muhafaza altına alınmasını temin etmek,

d) Haczedilen gayrimenkul malları tapuya veya trafik tescile şerh ettirmek,

e) Satış işlemlerinde değer tespiti için yapılacak keşiflere katılmak,

f) İşlemleri tamamlanan menkul ve gayrimenkul malların satış ihalesine katılmak,

g) Borçlunun borcunu ödemesi konusunda icra dairesine taahhütte bulunmasını sağlamak,

ğ) İcra takibi yapılmak üzere Müşavirliğe gelen alacaklarda, gerekli görülmesi halinde altı takside kadar taksit yapmak, oniki takside kadar yapılacak taksitlerde, İcra Hukuk Müşavirinin uygun görüşü ile 1. Hukuk Müşavirinin onayını almak,

h) İcra takibi yapılmak üzere Müşavirliğe gelen alacaklarda, borçlunun telefonu varsa telefonla, yoksa avukat mektubu göndererek, verilen süre içerisinde borcun ödenmesini bildirmek ve telefonla yapılan görüşmenin tarihi, saati ve verilen süreyi evrakına not etmek,

ı) İcra dosyasına mahsuben idareye yapılan ödemelerin işlemlerini yürütmek, ödemeye ilişkin makbuz bilgilerini dosyasına kaydedilmesini sağlamak,

i) Hukuk Müşavirliğine intikal eden ve 1. Hukuk Müşaviri veya İcra Hukuk Müşaviri tarafından icra takibi yapılmak üzere kendisine tevdi edilen evrakın ön tetkikini yaparak, makul bir sürede gerekli işlemleri ifa etmek, tereddüde düşülen hususlarda İcra Hukuk Müşavirine ve gerek görülmesi halinde 1. Hukuk Müşavirine bilgi vermek ve alınacak talimat doğrultusunda işlem yapmak,

j) 1. Hukuk Müşaviri veya İcra Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine verilen işlerde, makul bir sürede mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri yapmak,

k) Kendilerine tevdi edilen iş ve işlemlerle alakalı ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeleri ilgili birimlerden, İcra Hukuk Müşavirinin uygun görüşü, 1. Hukuk Müşavirinin onayı ile yazılı olarak, süre vermek suretiyle talep etmek,

l) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince kendilerine tevdi edilen işleri ilgili mevzuat çerçevesinde tetkik edip makul bir sürede neticelendirmek, dosyaları sıhhatli ve muntazam bir şekilde tutmak, işlemi biten dosyaları arşivlenmek üzere İdare İşleri Şefliğine vermek,

m) Yeni açılan icralara ait dosyalara, kayda girdiği andan itibaren Takip Föyü hazırlamak ve dosya kapsamında yapılan her işlemi föye kaydetmek,

n) Mevzuatı incelemek ve değişiklikleri takip etmek,

o) Kendilerine tevdi edilen hukuki mütalaa talep yazılarını tetkik ederek, hazırlanan mütalaayı 1. Hukuk Müşavirine sunulmak üzere İcra Hukuk Müşavirine vermek,

ö) Kendilerine tevdi edilen icra takipleri için gerektiğinde avans almak ve süresinde kapama işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Alınan avanslar, Avukatlar adına açılan hesapta tutulur ve gerektiğinde nakden yahut hesaben kullanılır, bu hesap numaraları İdareye bildirilir ve özel bir maksatla kullanılamaz,

p) Yıllık çizelgede gösterilen sıraya göre Nöbetçi avukat görevini ifa etmek,

r) Her yılın Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 5. Günü mesai bitimine kadar hazırlayacağı son üç aylık faaliyet raporunu, üst yazı ekinde İcra Hukuk Müşavirine sunmak,

s) Her yıl Ocak ayı 5. Gününün mesai bitimine kadar hazırlayacağı bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu, üst yazı ekinde İcra Hukuk Müşavirine sunmak,

ş) Genel Müdür, 1. Hukuk Müşaviri ve İcra Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine verilen diğer görevleri ifa etmek ve neticesini İcra Hukuk Müşavirine bildirmek,

(2) İcra avukatları, takip ettikleri icraların önemli aşamalarını ve idareye tebliğ edilen ihbarname, ödeme ve icra emirleri ile muhtıraları ilgili birimlere zamanında bildirmek, alınan kararların neticesine göre işlem yapmak veya yapılmasını ilgili birime iletmekle mükelleftirler.

(3) Avukatlar, 1. Hukuk Müşaviri veya icra Hukuk Müşaviri tarafından istenildiğinde, uhdelerindeki dosyalar hakkında bilgileri zamanında vermekle yükümlüdürler.

(4) Avukatlar, görevlerini bırakmaları halinde, kendilerine verilmiş bulunan icra dosyalarını ve ilgili evrakı halihazır durumlarını belirten bir liste ile birlikte İcra Hukuk Müşavirine teslim ederler.

(5) İcra Dairelerinde KOSKİ’yi temsilen görev yapan Avukatlar; Avukatlık Kanunu’nun tanıdığı hak ve yetkilere sahip olarak, Avukatlık mesleğinin gerektirdiği şekilde görevlerini ifa ederler.

(6) Avukatlar kendilerine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi ifa edilmesinden, Genel Müdüre, 1. Hukuk Müşavirine ve İcra Hukuk Müşavirine karşı sorumludurlar.

 

Nöbetçi Avukat

MADDE 12 - (1) Derdest olan dava ve icra dosyaları kapsamı dışında kalan ve acilen hukuki yardım gerektiren olaylarda nöbetçi avukat görevlidir.

(2) Nöbetçi avukat, acil konumdaki olayın neticesi hakkında 1. Hukuk Müşavirine bilgi verir.

(3) Nöbetçi avukat nöbetçi olduğu dönem için, daha önceden diğer işlerini programlar ve nöbet döneminde mesai mefhumu gözetmeksizin 24 saat işe hazır halde bulunur.

(4) 1. Hukuk Müşaviri, Dava ve icra hukuk müşavirleri ile avukatların dahil oldukları bir sonraki yıla ait yıllık nöbetçi avukat çizelgesini Aralık ayında hazırlar ve imza karşılığında ilgililerine tebliğ eder.

(5) Her hafta bir sonraki haftanın nöbetçisi olan avukata, bu husus idari işler bürosu tarafından hatırlatılır.

(6) Nöbetçi olduğu dönem için 1. Hukuk Müşaviri’ne mazeretine ilişkin yazılı belge sunmadıkça, avukatın mazereti kabul edilmez.

(7) Mazeret gösterilen dönem için, 1. Hukuk Müşaviri bir başka avukatı görevlendirir.

(8) Nöbetçi avukat tarafından, ilgili birimin sorumlusu olay mahalline gelmedikçe, olaya müdahale edilmeyecektir.

(9) Nöbetçi avukat, hukuki yardımda bulunarak, gerektiğinde kurum adına şikâyette bulunacak,  diğer hususlar ilgili birim sorumlusu tarafından yerine getirilecektir.

(10) Nöbetçi avukat, müdahil olduğu olayla ilgili tutanak ve sair belgelerin suretini idari işler bürosuna teslim edecektir.

 

İdari İşler Şefi’nin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13- (1) İdari İşler Şefi’nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kendisine tevdi edilen işleri, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre, 1. Hukuk Müşavirinin gözetimi altında plan ve programa bağlayarak yapmak veya bu işleri maiyetindeki personele yaptırmak,

b) İdari İşler Büro personelinin verimli bir şekilde çalışmasını temin etmek, görevlerin tam olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, bu kişilerin genelge ve talimatlara riayet etmelerini sağlamak,

c) Birimine tevdi edilen evrakın iş ve işlemlerinin zamanında ve gereği gibi yapılması ile neticesinin ilgilisine bildirilmesini sağlamak,

ç) Kendilerine tevdi edilen işler ile alakalı ödemelerin gerçekleştirme işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

d) Gerektiğinde KOSKİ adına gelen tebligatın tebellüğ edilmesini temin etmek,

e) Hukuk Müşavirliği’ne gelen ve Hukuk Müşavirliği’nden giden yazıların kayıt, havale, zimmet, dosyalama ve arşivleme işlerini yürütmek,

f) Hukuk Müşavirliği’ne gelen evrakı, evveliyatı var ise bununla ilişkilendirerek bilgisayar ortamında kayıt altına aldırmak ve 1. Hukuk Müşaviri veya ilgili Hukuk Müşavirinin tevdi ettiği Müşavirlik personeline veya şefliğe gereği yapılmak üzere teslimini sağlamak,

g) İşlemi biten evrakın, dava veya icra dosyalarının arşivlenmesini ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını temin etmek,

ğ) İşi biten dava dosyaları arşive gönderilmeden nihai karardan bir suret alınarak, kararlar klasöründe ayrıca saklanmasını sağlamak,

h) Birimlerce hazırlanarak gönderilen noter ihtarı işlemlerini yürütmek,

ı) Hukuk Müşavirliği’nin idari iş ve işlemleri için gerekli avansın alınması ve kapatılması işlemlerini yürütmek,

i) Müşavirlik personelinin özlük işlemlerini düzenli bir şekilde takip etmek,

j) Hukuk Müşavirliği’nin mal veya hizmet ihtiyaçlarını tespit etmek, temini için gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

k) Taşınır mal kayıtlarını tutmak ve işlemlerini yapmak.

l) Genel Müdür ve 1. Hukuk Müşaviri tarafından kendisine verilen diğer görevleri ifa etmek ve neticesini 1. Hukuk Müşavirine bildirmek,

(2) İdari İşler Şefi kendisine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından, 1. Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.

 

Dava Takip Şefi’nin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Dava Takip Şefi’nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kendisine tevdi edilen işleri, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre, 1. Hukuk Müşaviri ve Dava Hukuk Müşavirinin gözetimi altında plan ve programa bağlayarak yapmak veya bu işleri maiyetindeki personele yaptırmak,

b) Dava Takip Bürosu personelinin verimli bir şekilde çalışmasını temin etmek, görevlerin tam olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, bu kişilerin genelge ve talimatlara riayet etmelerini sağlamak,

c) Dava Takip Bürosuna tevdi edilen evrakın iş ve işlemlerinin zamanında ve gereği gibi yapılması ile neticesinin ilgilisine bildirilmesini sağlamak,

ç) Kendisine tevdi edilen işler ile alakalı ödemelerin gerçekleştirme işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

d) Dava Takip Bürosuna tevdi edilen dava evrakının kayıt, havale, zimmet ve dosyalama işlerini yürütmek,

e) Dava işlemleri için gerekli avansın alınması ve kapatılması işlemlerini yürütmek,

f) İlçe duruşmalarına giden avukatlara, o ilçede daha sonra yapılacak duruşmaların listesini vermek.

g) İşlemleri biten dava dosyalarını, hıfz işlemlerini yaparak arşive kaldırılmak üzere İdari İşler Bürosuna teslim etmek.

ğ) Genel Müdür, 1. Hukuk Müşaviri, ve Dava Hukuk Müşaviri tarafından kendisine verilen diğer görevleri ifa etmek,

(2) Dava Takip Şefi, kendisine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından, 1. Hukuk Müşaviri ve Dava Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.

 

İcra Takip Şefi’nin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 15- (1) İcra Takip Şefi’nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kendisine tevdi edilen işleri, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre, 1. Hukuk Müşaviri ve İcra Hukuk Müşavirinin gözetimi altında plan ve programa bağlayarak yapmak veya bu işleri maiyetindeki personele yaptırmak,

b) Büro personelinin verimli bir şekilde çalışmasını temin etmek, görevlerin tam olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, bu kişilerin genelge ve talimatlara riayet etmelerini sağlamak,

c) İcra Takip Bürosuna tevdi edilen evrakın iş ve işlemlerinin zamanında ve gereği gibi yapılması ile neticesinin ilgilisine bildirilmesini sağlamak,

ç) Kendisine tevdi edilen işler ile alakalı ödemelerin gerçekleştirme işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

d) İcra Takip Bürosuna tevdi edilen İcra evrakının kayıt, havale, zimmet ve dosyalama işlerini yürütmek,

e) İcra dosyasına mahsuben idareye yapılan ödemelerin işlemlerini yürütmek, ödemeye ilişkin makbuz bilgilerini dosyasına kaydetmek veya kaydettirmek,

f) İcra işlemleri için gerekli avansın alınması ve kapatılması işlemlerini yürütmek,

g) İşlemleri biten icra dosyalarını, hıfz işlemlerini yaparak arşive gönderilmek üzere İdari İşler Bürosuna teslim etmek,

ğ) Genel Müdür, 1. Hukuk Müşaviri ve İcra Hukuk Müşaviri tarafından kendisine verilen diğer görevleri ifa etmek,

(2) İcra Takip Şefi, kendisine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından, 1. Hukuk Müşaviri ve İcra Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.

 

İdari İşler Bürosu Personelinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 16 - (1) İdari işler Bürosu personelinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Hukuk Müşavirliği’ne gelen tebligatı tebellüğ etmek ve diğer evrakı teslim almak, kaydını yapmak, varsa evveliyatını tespit ederek şefine iletmek, havale edilenleri zimmet mukabili ilgilisine teslim etmek, muhafazası gerekenleri dosyasında muhafaza etmek,

b) Giden evrakın kaydını yapmak, gelen kaydını kapatarak ilgili birime göndermek,

c) Dava veya icra dosyaları içinde muhafazasına lüzum olmayan gelen veya giden evrak için birimlerine ve konularına göre dosya tutmak,

ç) 1. Hukuk Müşavirinin, Hukuk Müşavirlerinin, Avukatların veya şeflerin tüm dilekçe, yazı ve yazışmalarının süresinde ve usulüne uygun olarak işlemlerini yürütmek, ödemelerin gerçekleştirme işlemlerini yapmak,

d) Dava, icra ve genel evrak kayıt ve arşivleme işlemlerini ayrı dosyalar halinde yürütmek,

e) 1. Hukuk Müşaviri ve İdari İşler Şefi tarafından verilen diğer işleri yapmak.

(2) İdari İşler Bürosunda görev yapan personel, kendilerine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi ifa edilmesinden, 1. Hukuk Müşaviri ve İdari İşler şefine karşı sorumludur.

 

Dava Takip Bürosu Personelinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 17- (1) Dava Takip Bürosu Personelinin Görev Yetki ve Sorumlulukları Şunlardır;

a) Dava açma işlemlerini yürütmek,

b) Dava dosyasını hazırlayarak işlemlerini tamamlamak,

c) İş emirlerinin gereklerini ifa etmek,

ç) Gerekli masrafları belgesi karşılığında yatırmak ve neticesinden ilgilisine zamanında bilgi vermek,

d) İş emirlerini ve ilgili harcama belgelerini dosyasında muhafaza etmek,

e) Avans açma ve kapatma işlemlerini yürütmek,

f) İdari İşler Bürosundan gelen dava evrakını zimmet karşılığı teslim almak, varsa evveliyatı ile ilişkilendirerek şefine iletmek, havale edilenleri zimmet mukabilinde ilgilisine teslim etmek,

g) İlçe duruşmalarına giden avukatlara verilmek üzere, o ilçede daha sonra yapılacak duruşmaların listesini hazırlamak.

ğ) İşlemi biten evrak ile dava dosyalarının hıfz işlemlerini yaparak arşive gönderilmek üzere İdari İşler Bürosuna teslim etmek,

h) 1. Hukuk Müşaviri, Dava Hukuk Müşaviri, Dava Avukatları ve Dava Takip Şefi tarafından verilen diğer işleri yapmak.

(2) Dava Takip Bürosunda görev yapan personel, kendilerine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi ifa edilmesinden, 1. Hukuk Müşavirine, Dava Hukuk Müşavirine ve Dava Takip şefine karşı sorumludur.

 

İcra Takip Bürosu Personelinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 18 - (1) İcra Takip Bürosu Personelinin Görev Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a) İcra takiplerini açmak,

b) İcra işlemlerini yapmak,

c) Yetkisi dahilinde, icra dairesinde işlemleri yürütmek,

ç) İş emirlerinin gereklerini ifa etmek,

d) Gerekli masrafları belgesi karşılığında yatırmak ve neticesinden ilgilisine zamanında bilgi vermek,

e) İş emirlerini ve ilgili harcama belgelerini dosyasında muhafaza etmek,

f) Gerektiğinde haciz, tespit ve keşiflere iştirak etmek,

g) Avans açma ve kapatma işlemlerini yürütmek,

ğ) İcra Hukuk Müşavirliği’ne gelen icra evraklarını teslim almak, varsa evveliyatı ile ilişkilendirerek şefine iletmek, havale edilenleri zimmet mukabilinde ilgilisine teslim etmek,

h) İşlemi biten evrak ile icra dosyalarının hıfz işlemlerini yaparak arşive gönderilmek üzere İdari İşler Şefliğine teslim etmek,

ı) 1. Hukuk Müşaviri, İcra Hukuk Müşaviri, İcra Avukatları ve İcra Takip Şefi tarafından verilen diğer işleri yapmak.

(2) İcra Takip Bürosunda görev yapan personel, kendilerine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi ifa edilmesinden, 1. Hukuk Müşavirine, İcra Hukuk Müşavirine ve İcra Takip şefine karşı sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları

 

Dava Açılması ve İcra Takibi Yapılması Talebi

MADDE 19- (1) İdare tarafından adli, idari veya mali yargı mercilerinde dava açılması veya icra takibi yapılması Genel Müdürlük Makamı talimatı ile aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Su ve atıksu alacakları hakkında, alacağın dayandığı aboneye ilişkin su kesme işlemi tamamlandıktan sonra alacak icra takibi için Müşaviriliğe gönderilir.

b) Kanuni yola müracaat edilmesini talep eden birim tarafından, konu açıklayıcı bir yazı ile Genel Müdürlük’e arz edilir. Bu yazıda, hukuki takip talep edilen hususun ne olduğu, aleyhine kanuni yola müracaat edilecek gerçek veya tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların tam isim, unvan ve adresleri, gerçek kişilerin TC Kimlik numaraları, özel hukuk tüzel kişilerinin vergi veya ticaret sicil numaraları, varsa sabit telefon ve GSM numaraları; ilgili birimin konu hakkındaki görüşleri açıkça yazılarak, gerekli belgelerin aslı veya tasdikli örnekleri de yazıya eklenir ve Genel Müdürlük oluru alındıktan sonra evrak Hukuk Müşavirliğine gönderilir.

c) Bilgi ve belgelerin eksik olması halinde, evrakın tekemmül ettirilmesi makul bir süre verilerek ilgili birimden talep edilir. Verilen süre içerisinde tekemmül ettirilmeyen evrak, ilgili birime iade edilir.

ç) Eksik belgeler veya bilgiler tekemmül ettirilerek yeniden gönderilmedikçe, Hukuk Müşavirliği tarafından kanuni müracaat işlemleri başlatılmaz. Yaşanacak bir gecikmeden kaynaklanacak mesuliyet ilgili birime aittir. Evrakın tekemmül ettirilmesini müteakip Hukuk Müşavirliği tarafından hukuki takip işlemleri başlatılır.

d) Genel Müdürlük Oluru alınmadan gönderilen hukuki takip talepleri, Genel Müdürlük Oluru alınarak gönderilmesi için ilgili birime iade edilir. Ancak acele hallerde, 1. Hukuk Müşaviri’nin, bulunmaması halinde ilgili Hukuk Müşavirinin kararı ve yazılı talimatı ile kanuni yola müracaat edilebilir. Bu husus daha sonra Genel Müdürün bilgisine sunulur.

 

Gelen Evrak Kayıt İşlemleri

MADDE 20- (1) a) Hukuk Müşavirliği’ne gelen evrak, İdari İşler bürosu personeli tarafından teslim alınır. Yazının eklerinin tamam olup olmadığı ve evrakın evveliyatının bulunup bulunmadığı tetkik edilerek varsa evrak üzerine şerh edilir ve kayıt işlemi yapılarak, evrak İdari İşler Şefi tarafından 1. Hukuk Müşavirine sunulur.

b) Gelen evrak, dava veya icralarla ilgili ise ilgili Hukuk Müşavirine, diğer evraklar ise İdari İşler Bürosuna, 1. Hukuk Müşaviri tarafından talimat evrak üzerine yazılarak; gereği yapılmak üzere zimmetle verilir.

 

Görevlendirme

MADDE 21- (1) 1. Hukuk Müşaviri veya ilgili Hukuk Müşaviri bir davada birden fazla Avukatı görevlendirmeye; bir dosyayı, takip eden Avukattan alarak diğerine vermeye veya bizzat kendi üzerine almaya yetkilidir.

 

Dosyalama Sistemi

MADDE 22- (1) Hukuk Müşavirliğine ait yazı ve dosyalar, Genel Müdürlükçe kabul edilen dosyalama sistemine göre; gerekiyorsa elektronik ortamda tanzim ve tasnif edilir. Dava ve icra takipleri, ait oldukları defterlere veya bilgisayara arşiv numarası verilmek suretiyle kaydolunur. Dosya numaraları yıl itibariyle gösterilir. Sonuçlanan ve işi biten dava ve icra takip dosyaları numara sırasına göre klasörler içerisinde arşivlenir. Arşivlenen dosyaların nihai kararlarından birer suret alınarak, kararlar klasöründe ayrıca saklanır.

 

Kesinleşen İlamların İşlemleri

MADDE 23- (1) Kesinleşen ilamlarla ilgili olarak, icra takibi başlatılması veya İdare aleyhine açılmış bulunan davaların veya icra işlemlerinin takibi, gerekli görüldüğünde ilgili birimler nezdinde yapılan yazışmalar neticesi toplanan bilgi ve belgeler ışığında, Genel Müdürlükten ayrıca bir talimat alınmaksızın Hukuk Müşavirliğince yürütülür.

 

İhtiyati Tedbir veya Yürütmenin Durdurulması Kararları

MADDE 24- (1) İdare aleyhine gerçekleştirilen ihtiyati tedbir veya yürütmenin durdurulması kararları, gereği yapılmak üzere dosya Avukatı tarafından, Hukuk Müşaviri’nin imzası, 1. Hukuk Müşaviri’nin uygun görüşü ve Genel Müdürlük Oluru ile ilgili birime gönderilir.

 

İşlem Gerektirmeyen Alacaklar

MADDE 25- (1) Konusu münhasıran para alacağı olan dava veya icra taleplerine ilişkin olarak; KOSKİ Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen miktara kadar olan (bu miktar dâhil) para alacaklarında, ilgili birimler tarafından kanuni yola müracaat edilmesi talep edilemez.

 

Dava ve İcra Takipleri ile Kanun Yoluna Başvurma

MADDE 26- (1) a) Her dava ve icra takibi için kanuni süreçler işletilir.

b) Dosyada mevcut bilgi ve belgelerden dava açılmasının, icra takibi yapılmasının veya açılan dava veya icra takibine devam edilmesinin faydasız olduğu anlaşıldığı takdirde, bu husus gerekçesiyle birlikte ilgili birime gönderilerek, yapılacak işleme esas birim görüşünün bildirilmesi istenir. Bu husus Genel Müdürlük Makamına arz edilir ve Makam Emri doğrultusunda işlem yapılır. Ayrıca dosyada bulunan bilgi ve belgeler üzerinden kanuni yollara müracaat edilmesinde veya devam edilmesinde fayda olmadığı kanaatine varıldığı takdirde, ilgili birimlerle tekraren yazışma yapılmayarak, konu Genel Müdürlük Makamına arz edilir ve verilecek Makam Emri doğrultusunda gerekli işlemler yapılabilir.

c) Açılmış davalar veya icra takipleri hakkında sulh, feragat veya kabul, Genel Kurulun verdiği yetki dâhilinde Yönetim Kurulu Kararına bağlıdır. Yönetim Kurulu bu yetkisini Genel Müdüre devredebilir.

ç) İdare aleyhine olan kararlara karşı temyiz, istinaf veya itiraz gibi olağan kanun yollarına başvurulması esastır. Dosya Avukatı tarafından kanun yollarına başvurulmaması için kanuni sebepler var olduğunun görülmesi halinde, ilgili Hukuk Müşaviri ve 1. Hukuk Müşaviri’nin uygun görüşleriyle birlikte konu Yönetim Kuruluna sunulur ve verilecek karar doğrultusunda işlem yapılır.

d) Dosyada karar düzeltme, yargılamanın yenilenmesi veya yazılı emir yoluyla bozma gibi olağanüstü kanun yollarına gidilmesi için kanuni sebepler olup olmadığının takdiri, dosyayı takip eden Avukata aittir. Avukat tarafından bu kanun yollarına başvurulmaması için kanuni sebeplerin var olduğu düşünüldüğü takdirde, konu ilgili Hukuk Müşaviri’nin uygun görüşü ve 1. Hukuk Müşaviri’nin onayı ile Genel Müdüre sunulur ve verilecek yazılı talimata göre işlem yapılır.

 

Yazışma Yetkisi

MADDE 27- (1) 1. Hukuk Müşaviri; davalar, icralar, hukuki konular ve görevleriyle ilgili tüm hususlarda, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluş ve iştirakler, kamu kurum ve kuruluşları ve diğer gerçek ve tüzel kişiler ile Genel Müdür adına doğrudan yazışma yapabilir.

 

Banka Hesabı Açılması

MADDE 28- (1) İcra dairelerinden tahsil edilen paralara dair İdare adına bir hesap açılır ve bu hesap numarası icra dairelerine bildirilir. Tahsil edilen paraların açılan hesaba yatırılması temin edilir. 1. Hukuk Müşavirinin uygun bulacağı Hukuk Müşavirine veya Avukata, tahsil edilen ödemelerin takibi için bu hesabı elektronik ortamda izleyebilme yetkisi verilir.

 

 

Hukuki görüşler ile ilgili esaslar

MADDE 29- (1) Hukuk Müşavirliği’nden hukuki görüşler; ilgili birimler tarafından ancak Genel Müdürlük Makam Oluru ile talep edilebilir.

(2) Hukuki görüş taleplerinde; konu açık ve anlaşılır bir şekilde izah edilir ve ilgili tüm belgeler talep yazısına eklenir. Mütalaa mevzuunda tamamlayıcı bir evraka veya bir izahata ihtiyaç duyulması halinde, mütalaa talebinde bulunan birim görevlileri bu evrak veya izahatı gecikmeksizin Hukuk Müşavirliğine intikal ettirmekle mükelleftirler. İşlem ekonomisi açısından Hukuk Müşaviri veya görevli Avukat, ilgili birimle doğrudan temasa geçerek, gerekli bilgi veya belgeleri talep edebilir. İlgili birimler gerekli hususları geciktirmeksizin ifa eder. Bu talepleri gerektiği şekilde ifa etmeyen, eksik yahut yanlış bilgi veya belge veren görevlilerin mesuliyeti cihetine gidilir.

(3) Hukuki görüş talebinde bulunan ilgili birim tarafından benzer konularda daha önceden hukuki görüş alınmış olması halinde; tekrar hukuki görüş talep etmeyi haklı kılacak bir sebep olmadıkça, aynı konuda hukuki görüş talep edilemez.

(4) 1. Hukuk Müşaviri, hukuki görüşü kendisi verebileceği gibi, konuyu tetkik edip hukuki görüş hazırlamak üzere bir veya birden fazla Hukuk Müşaviri veya Avukatı da görevlendirebilir. Avukat veya hukuk müşavirlerinin hazırlamış oldukları hukuki görüşler, 1. Hukuk Müşavirinin onayı ve Genel Müdürün oluru ile ilgili birime gönderilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Vekalet Ücreti Ve Avans İşlemleri

 

Vekâlet ücreti ile ilgili esaslar

MADDE 30- (1) KOSKİ bünyesinde görev yapan avukatların takip ettikleri dava ve icra takipleri sonucunda tarifeye dayalı olarak karşı tarafa yükletilen vekâlet ücretleri, nakden veya hesaben tahsilini müteakip vekâlet ücreti emanet hesabına aktarılır. Bu şekilde emanet hesabında toplanan vekâlet ücretleri, ilgili mevzuat hükümleri kıyasen uygulanmak suretiyle topluca listeye bağlanarak hukuk müşavirliğinde fiilen görev yapan personel arasında ilgili mevzuattaki sınırlar dâhilinde eşit olarak dağıtılır.

(2) Yeni atanacak avukatlar ve büro personeli, göreve başladıkları tarihten itibaren en az 6 ay geçmedikçe hiç bir surette vekâlet ücretinden pay alamazlar.

(3) Limit dışı kalan ve yılı içerisinde ödenemeyen vekâlet ücreti, bir sonraki yıla aktarılır.

Aktarılan miktar üçüncü bütçe yılı sonunda idarenin bütçesine gelir kaydedilir.

 

Avans İşlemleri

MADDE 31- (1) Dava ve icra masraflarının tahmini bedeli, işlerin seri yürütülebilmesi için 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşavirleri, avukatlar ve büro personeli tarafından önceden avans olarak alınabilir.

(2) Gerekli olan avanslar, 1. Hukuk müşavirinin onayı ile talep edilir.

(3) Alınacak avans, dava ve icra takibi giderlerinin tahmini tutarı kadar olup herhangi bir limite bağlanamaz.

(4) Dava ve icra masrafları için alınan avans, 90 gün içerisinde kapatılır.

(5) Alınan avans, başka bir amaçla kullanılamaz.

 

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Esaslar

Bilgi ve Belge İstenmesi

MADDE 32- (1) 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşavirleri veya görevli Avukatlar, birimlerden gerekli bilgi ve belgeleri yazılı olarak talep ederler. Ancak acil durumlarda şifahi olarak doğrudan bilgi ve belge isteyebilirler. İlgili memur veya amirler Hukuk Müşavirliği’nce talep olunan hususları geciktirmeksizin ifa etmekle mükelleftirler.

 

 

 

 

Bilgi ve Belge Verilmesi

MADDE 33- Müşavirlikte görevli personel, 1. Hukuk Müşaviri, bulunmadığı durumlarda ilgili Hukuk Müşavirinin bilgisi ve izni olmadan; dosyalar, hukuki görüşler ve diğer evrak hakkında bir başkasına bilgi ve belge veremez.

 

Giderlerin Ödenmesi

MADDE 34- Kendilerine tevdi edilen davaların yürütülmesi ve icra takipleri esnasında yaptıkları masraflar ve yol giderleri, belgesi karşılığında avukatlara ödenir.

 

Dosyaların Devredilmesi

MADDE 35- (1) Hukuk Müşavirliğinde çalışmakta olan Avukatlar arasındaki toplu dosya devirlerinde; devredilecek dosyalar için hazırlanacak devir listesi, devreden ve devralan Avukat tarafından kontrol edilip imzalandıktan sonra, 1. Hukuk Müşaviri veya ilgili Hukuk Müşavirince onaylanır. Münferit devirler ise, 1. Hukuk Müşaviri veya ilgili Hukuk Müşavirleri tarafından dosya üzerinde yapılan havale ile olur. Devirlerde devreden Avukat, devir alan Avukata, süreye bağlanmış işlerin neler olduğunu bir liste halinde ayrıca bildirir.

(2) Hukuk Müşavirliği’nden ayrılacak olan Avukatların dosya teslimi işlerinde; teslimi yapılacak dosyalar için hazırlanacak teslim listesi, teslim eden Avukat ve teslim alan Dava Takip Şefi veya görevlendireceği personel tarafından kontrol edilip imzalandıktan sonra 1. Hukuk Müşaviri veya ilgili Hukuk Müşavirince onaylanır ve havalesi yapılarak ilgili Avukatlara dağıtılır.

 

Adresin Bulunamaması

MADDE 36- (1) İdarece açılmış alacak davalarında davalının adresinin meçhul kalması sebebiyle, ilanen tebligat masraflarının alacak aslını aşması halinde, 1. Hukuk Müşavirinin onayı ile avukat davayı HMK hükümlerine göre müracaata bırakıp bırakmamak hususunda yetkilidir.

Aciz Vesikası

MADDE 37- (1) Borçlunun, haczedilerek paraya çevrilecek malının bulunmaması halinde Aciz Vesikası alınır.

(2) Aciz vesikasına bağlanan takiplerde, borçluların mal iktisap edip etmedikleri zaman zaman araştırılmak ve icabında İİK' nun 143. maddesi mucibince muamele yapılmak üzere, bu vesikalar takibin yapılmasını istemiş olan daireye tevdi olunur.

 

(3) Borçlunun vaziyeti veya alacağın azlığı dolayısıyla, yukarıdaki fıkra dairesinde muamele yapılmasına lüzum görülmeyen aciz vesikalarına müstenit alacaklar, Yönetim Kurulu Kararı alınarak terkin olunabilirler.

Uzmanlık bilgisi gerektiren haller

MADDE 38- (1) Uzmanlık bilgisi gerektiren dava ve işlerde üniversitelerden, meslek oda ve kuruluşları ile mensuplarından, gerektiğinde diğer uzmanlardan Genel Müdürlük Makamı tarafından uygun görülmesi halinde görüş veya rapor alınabilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında alınacak görüş ve raporlara ilişkin harcamalar genel müdürlük oluru ile Hukuk Müşavirliği Bütçesinden karşılanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler ve atıflar

MADDE 39- (1) 15.05.2007 tarihli ve 06 sayılı KOSKİ Genel Kurulu Kararı ile kabul edilen Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği, bütün ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 40- (1) İş bu Yönetmelik, KOSKİ Genel Kurulu’nca kabul ve usulünce ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 41- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Genel Müdür yürütür.

 

16/11/2008 tarih ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilen Hizmet ve Yaptırımlar Tarifeleri aşağıdaki şekildedir.

 

01.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK HİZMET TARİFELERİ

SIRA NO

HİZMETİN ADI

DAYANAK

Uygulanacak Tarife

 KDV Dahil

(TL)

AÇIKLAMA

 

1

SU VE KANALİZASYON KEŞİF ÜCRETİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ                MADDE: 21-1

39,00

 

2

TESİSAT MUAYENE ÜCRETİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ                 MADDE: 22-1-a

39,00

Grup abonelerde her birim için muayene ücreti %10 ilave edilir.

3

TESİSATTA YAPILACAK İKİNCİ MUAYENE (REVİZE) ÜCRETİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ                MADDE: 22-1-ç

19,00

1. Muayenede, hata ve noksanlar nedeniyle reddedilen tesisatlar için her defasında alınacak bedeli ifade eder.

4-a

ABONE HATTI BAĞLANTI DELİK DELME ÜCRETİ

TARİFELER YÖN.             MADDE: 23-1-a

39,00

Malzeme bedeli ayrıca alınır.

4-b

SU ŞUBE YOLU DON NEDENİYLE TIKANAN ABONELERİN TESİSATLARININ BUHAR MAKİNESİ İLE AÇMA ÜCRETİ

TARİFELER YÖN.             MADDE: 17-4

100,00

 

5

TAHLİYE NEDENİYLE SU AÇMA VE KAPATMA ÜCRETİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ              MADDE: 49/5

24,00

Tahliye nedeniyle, aboneliğini kapatanlardan 1/2,  boşalan aboneliğe yeni sözleşme yapacaklardan                     1/2  açma ve kapatma ücreti alınır.

6

SAYAÇ BAĞLANTI ELEMANLARI ARIZA GİDERME ÜCRETİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ              MADDE: 23/1-c

24,00

Grup abonelerde her birim için arıza giderme ücreti %10 ilave edilir. Malzeme bedeli ayrıca alınır.

7

SAYAÇ SÖKME TAKMA ÜCRETİ (DAMGA NEDENİ LE SÖKÜLEN TÜM KUTURLU SAYAÇLAR DAHİL)

TARİFELER YÖNETMELİĞİ                MADDE: 20/1, 58/21, 23 ve 24

19,23

Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri  Tarifesi Hakkında Tebliğ                                (Tebliğ No:MSGM-2013/43) Gereğince alınır.

8

SAYAÇ YERİ ISLAH ÜCRETİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ             MADDE: 23-1-b

77,00

Kullanılan malzeme bedeli ayrıca alınır.

9- a

SU ABONE HATTI YAPIM BEDELİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ             MADDE: 28/1-2

825,00

 

b

KANAL ABONE HATTI YAPIM BEDELİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ             MADDE: 28/1-2

695,00

 

c

İKİ ADET PARSEL İÇİN BİR ADET ORTAK KANAL ABONE HATTI YAPILAN YERLERDE 1 PARSEL İÇİN ALINACAK KANALİZASYON ABONE HATTI BEDELİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ             MADDE: 28/1-2

348,00

 

10

GENEL KURUL İLE İLGİLİ KARAR VE RAPORLARIN SATIŞI (1 SAYFASI)

10,00

-

 

 

 

 

 

11

SU VE KANALİZASYON TESİSLERİ HARCAMALARINA KATILIM PAYI

Dayanak; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 87,88 ve 89. maddeleri ile KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği’nin 18. maddesi

11- a)

Su ve Kanalizasyon Tesisleri için ayrı ayrı olmak üzere, birim başına aşağıda belirtilen bedeller üzerinden katılım payı alınır.

Meskenlerde, brüt 100 m2'ye  kadar (100 m2 dahil)  olan her bağımsız bölüm için,

276,00

Meskenlerde, brüt 150 m2'ye kadar (150 m2 dahil) olan her bağımsız bölüm için,

414,00

Meskenlerde brüt 200 m2'ye kadar (200 m2 dahil) olan her bağımsız bölüm için,

552,00

Meskenlerde brüt 200 m2'nin üzerinde olan her bağımsız bölüm için,

690,00

 

11- b)

Tek bağımsız bölümü bulunan mesken dışındaki aboneliklerde, her birim için 575,00 TL alınır. Bu tür yerlerde her 500 m2 1 (bir) birim kabul edilir.500 m2’nin altında kalan alanlar 1(bir) birim olarak hesap edilir.

11- c)

Çevre sulama aboneliklerinde, her birim için 575,00 TL alınır. Bu tür yerlerde, 1000 m2’ye kadar (1000 m2 dahil)olan alan bir birim kabul edilir. 1000 m2’nin üzerindeki alanlarda her 1(bir) m2 için (575:1000=) 0,58 TL./m2 üzerinden Su Tesisleri Harcamalarına Katılım Payı alınır.

11- ç)

İnşaat, Çevre Sulama, Park, Bahçe, Yeşil Alan, Mezarlık gibi atıksu üretimi olmayan ve kanalizasyon tesislerinden yararlanmayan yerlerden kanalizasyon harcamalarına katılma payı alınmaz.

11- d)

İbadethanelerden, Harcamalara Katılma Payı alınmaz. 7061 sayılı Kanun’un 86. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununa eklenen Ek Madde 2-  gereğince, Kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı, teminat güvence bedeli katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret talep edilemez.

11-e)

Yukarıda birim başına belirlenen Su ve Kanalizasyon Tesisleri Harcamalarına Katılma Payları, 6360 Sayılı Yasa ile hizmet alanımıza dahil olan İlçelerde;2/3’ü, Beldelerde;1/2’si üzerinden hesap edilir.

Köylerde; 6360 Sayılı Yasa’nın geçici 1.maddesinin 15.fıkrasına göre, Harcamalara Katılma Payı, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 yıl süreyle (31.12.2020 tarihine kadar.) alınmaz.

11- f)

Su ve Kanalizasyon Tesisleri için alınan katılım paylarından KDV alınmaz.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2019 TARİHİNDEN TİBAREN UYGULANACAK YAPTIRIM TARİFELERİ

 

SIRA NO

YAPTIRIMIN ADI

DAYANAK

Uygulanacak Tarife

 KDV Dahil

(TL)

AÇIKLAMA

 

 

1

BORCUN ÖDENMEMESİ VEYA YÖNETMELİKLERE AYKIRI DAVRANIŞ NEDENİYLE ABONELERİN SUYU KESİLMİŞ İSE KAPATMA - AÇMA ÜCRETİ OLARAK;

 

a

MÜHÜR VEYA KELEPÇE İLE VANADAN SUYUN KESİLMESİ HALİNDE  AÇMA VE KAPATMA ÜCRETİ OLARAK;

TARİFELER YÖN.MADDE :  34/1-a

24,00

 

 

 

b

SAYAÇ SÖKÜLMEK SURETİYLE SU KESİLMİŞ İSE SÖKME-TAKMA ÜCRETİ OLARAK;

TARİFELER YÖN.MADDE : 20/2  34/1-b

36,00

 

 

 

c

KOSKİ'YE AİT VANADAN SU KESİLMİŞ İSE KAPATMA- AÇMA ÜCRETİ OLARAK;

TARİFELER YÖN.MADDE : 34/1-c

73,00

 

 

 

ç

ŞEBEKEDEN SU KESİLMİŞ İSE AÇMA-KAPATMA ÜCRETİ OLARAK;

TARİFELER YÖN.MADDE : 34/1-ç

182,00

 

 

 

d

SU KESMEYE GİDİLDİĞİ HALDE, ABONENİN TALEBİ ÜZERİNE SUYU KESİLMEMİŞ VEYA ABONE TARAFINDAN KESTİRİLMEMİŞ İSE, KESMEK İÇİN YERİNE GİDİLDİĞİNDEN a, b, c ve ç FIKRALARINDA BELİRTİLEN ÜCRETLERİN % 50 'Sİ ALINIR (DAYANAK TARİFELER YÖNETMELİĞİ MADDE: 34/2)

 

2

SUYU KESMEK İÇİN YAPILAN BAĞ VEYA MÜHRÜN KOPARILMASI HALİNDE CEZA OLARAK ALINACAK ÜCRET

TARİFELER YÖN.MADDE : 39/1

116,00

KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği'nin 48. maddesi gereğince cezalardan KDV alınmamaktadır.

 

 

3

SU ŞEBEKESİNDEN İDAREDEN MÜSAADE ALMADAN KAÇAK BAĞLANTI YAPANLARDAN CEZA OLARAK ALINACAK ÜCRET

TARİFELER YÖN.MADDE : 35/2

1.965,00

KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği'nin 48. maddesi gereğince cezalardan KDV alınmamaktadır.

 

 

4

KANALİZASYON ŞEBEKESİNDEN, İDAREDEN MÜSAADE ALMADAN KAÇAK BAĞLANTI YAPANLARDAN ALINACAK CEZA BEDELİ OLARAK;

 

a

KANALİZASYON ŞEBEKESİNE KAÇAK BAĞLANTI YAPAN MESKENLERDEN ALINACAK CEZA BEDELİ

TARİFELER YÖN.MADDE : 43/3

915,00

KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği'nin 48. maddesi gereğince cezalardan KDV alınmamaktadır.

 

 

b

KANALİZASYON ŞEBEKESİNE KAÇAK BAĞLANTI YAPAN ÇARDAK, PETROL İSTASYONU,FABRİKA, DÜKKAN VB. YERLERDEN ALINACAK CEZA BEDELİ

TARİFELER YÖN.MADDE : 43/3

2.068,00

KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği'nin 48. maddesi gereğince cezalardan KDV alınmamaktadır.

 

 

c

TATLISU ŞEBEKESİNDEN KAÇAK BAĞLANTI YAPANLARDAN ALINACAK CEZA BEDELİ

TARİFELER YÖN.MADDE : 42/4

16.855,00

KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği'nin 48. maddesi gereğince cezalardan KDV alınmamaktadır.

 

 

KAÇAK VE USULSÜZ SU KULLANIMLARI İLE İLGİLİ TANZİM EDİLEN TUTANAKLARIN HESAPLANMASINDA, 6360 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GÖREV ALANIMIZA DAHİL OLAN YERLERDE, KOSKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİNİN 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 VE 44. MADDE HÜKÜMLERİ AYNEN UYGULANIR.

 

01.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN ABONELERİMİZDEN TALEP EDİLECEK
SU VE ATIKSU TEMİNAT BEDELLERİ

S/NO

ABONE TÜRLERİ

İLÇE

BELDE

KÖY

1

MESKEN ABONELERİ

77,00

39,00

17,00

2

İŞYERİ ABONELERİ

 

 

 

a

1. GRUP İŞYERİ 

 

 

 

 

Büro, Bakkal, Kasap, Terzi, Tamirci, KuruYemişçi, Marangoz, Hırdavatcı, Manav, Eczane  v.b. İşyerleri

115,00

55,00

22,00

b

2.GRUP İŞYERİ

 

 

 

 

Pide Fırını, Çay ocağı, Cafe, Kuru temizleme, Berber, Süper Market vb.işyerleri

150,00

72,00

33,00

c

3.GRUP İŞYERİ

 

 

 

Oto galeri, Kahvehane, 2. ve 3.sınıf Lokanta, Özel kreş ve yuva, Dernek lokalleri, 3.sınıf Otel, Ekmek fırını v.b. İşyerleri

187,00

115,00

50,00

d

1,2 ve 3. gruplarda belirtilenlerin dışında kalan işyerlerinden

297,00

175,00

72,00

3

İNŞAAT ABONELERİ

150,00

72,00

33,00

                       

 

S.

No

ARACIN CİNSİ

BİRİMİ

Uygulanacak Tarife

 KDV Hariç

(TL)

 

6360 sayılı Kanun ile Merkeze Bağlanan Bölgelerde Uygulanacak Tarife  (TL) (KDV Hariç)

 

Uygulanacak Tarife  KDV Hariç (TL)

 

 

1

Kanal Kazıcı (Paletli)

1 saat

400,00

200,00

 

2

Kanal Kazıcı (Lastik Tekerlekli Kırıcı Tabancası ile)

1 saat

319,00

160,00

 

3

Kanal Kazıcı (Lastik Tekerlekli-Bekoloder)

1 saat

300,00

145,00

 

4

Yükleyici  (Lastik Tekerlekli)

1 saat

200,00

96,00

 

5

Seyyar Hava Kompresörü

1 saat

137,00

66,00

 

6

Kovalı Araç

1 saat

145,00

72,00

 

7

Kurtarma Aracı

1 saat

200,00

105,00

 

8

Treyler Çekici ile Birlikte

1 saat

273,00

137,00

 

9

Asfalt Kesme Makinesi

1 saat

153,00

72,00

 

10

Soğuk Asfalt ve Beton Frezeleme Makinesi

1 saat

394,00

200,00

 

11

15 Tonluk Kamyon

1 saat

208,00

105,00

 

12

Kanal Açma Aracı

1 adet

145,00

82,00

 

13

Kombine Kanal Temizleme Aracı

1 saat

220,00

-

 

13

10 tonluk Temiz Su Tankeri (Kamyon)

1 sefer

232,00

121,00

 

14

4 tonluk Temiz Su Tankeri (Römork)

1 sefer

145,00

72,00

 

15

Forklift

1 saat

137,00

60,00

 

16

Jeneratör

1 saat

112,00

56,00

 

17

Kaynak Makinası

1 saat

112,00

56,00

 

18

İş Deneyim Belgesi (Her bir iş için)

1 adet

120,00

121,00

 

19

Kanal içi Görüntüleme Aracı

1 metre

5,50

5,50

 

20

Su Arıza Müdehale Ekip Aracı

1 saat

131,00

65,00

 

21

5 Ton Vinçli Kamyon

1 saat

145,00

72,00

 

22

Elektrikli Dalgıç Pompa

1 saat

21,00

21,00

 

23

PE 100 E.F.Kaynak Makinası

1 saat

21,00

21,00

 

24

Havalı Kırıcı Tabanca

1 saat

21,00

21,00

 

25

Seyyar Radyant Isıtıcı

1 Saat

72,00

72,00

 

26

Havalı Dalgıç Pompa

1 saat

21,00

21,00

 

27

Motopomp

1 saat

87,00

82,00

 

28

Işık Kulesi

1 saat

87,00

82,00

 

29

Vibrasyonlu Tokmak Makinası

1 saat

56,00

56,00

 

S.No

Yapılan İş

Birimi  (Adet-Metre)

Uygulanacak Tarife  KDV Hariç (TL)

1

Çelik, Duktil (metal) Boru Hat Tespiti

Metre

20,00

2

PVC, PE (Plastik) Boru Hat Tespiti

Metre

30,00

3

Su Abone Borusu Hat Tespiti

Metre

30,00

4

Su Şebeke Borusu GPS Ölçümü

Adet

10,00

5

Su Abone Borusu GPS Ölçümü

Adet

10,00

6

Su Şebeke Vanası GPS Ölçümü

Adet

10,00

7

Su Şebeke Borusu Sızıntı Tespiti

Adet

300,00

8

Su Abone Borusu Sızıntı Tespiti

Adet

250,00

9

Su İç Tesisat Sızıntı Tespiti

Adet

200,00

10

Fiziki Su Kayıp Keşif

Adet

80,00

11

Su Şebeke Borusu Yer Tespiti

Adet

200,00

12

Su Abone Borusu Yer Tespiti

Adet

200,00

13

Su Şebeke Vanası Yer Tespiti

Adet

170,00

14

Su Abone Servis Vanası Yer Tespiti

Adet

170,00

15

Kablo Yer Tespiti

Adet

200,00

16

Su Şebeke Borusu Tıkanıklık Tespiti

Adet

250,00

17

Su Abone Borusu Tıkanıklık Tespiti

Adet

200,00

18

Debi Ölçümü

Adet

250,00

19

Basınç Ölçümü

Adet

170,00

             

 

2019 YILI DEPO TEMİZLEME ve DEZENFEKSİYONU ÖNERİLEN TARİFE

S.N

Kapasite (m³)

Uygulanacak Tarife  KDV Dahil (TL)

1

1-5

83

2

6-10

158

3

11-20

228

4

21-30

314

5

31-40

396

6

41-50

470

7

51-100

590

8

101 ve Yukarısı

625

Büyükşehir Belediye hudutlarını çıkmamak kaydıyla, iş durumu müsait ise ücreti mukabilinde araç, iş makinesi ve cihazlar kiraya verilirler. Kiralandığı süre araç, iş makinesi ve cihazın kiracıya teslimi ile geri alındığı zamanlar arasında geçen saat olarak hesaplanır. Zaruri hallerde Belediye hudutları dışında kiraya verildiği takdirde % 100 zamlı tarife uygulanır.

SIRA NO

DEŞARJ KALİTE RUHSAT BELGESİ  (FİYATLARA KDV HARİÇTİR.)

Uygulanacak Tarife (TL)

1

Çalıştırdığı işçi sayısı 9’a kadar olan işletmelerden

310,00

2

Diğer fabrika, işletme ve akaryakıt istasyonlarından ( 10 ve daha fazla işçi çalıştıran )

485,00

 

SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER

SIRA NO

FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ

METOT ADI

Uygulanacak Tarife (TL) (KDV Hariç)

1

 PH

SM 4500 H+ B. / Eloktrokimyasal

11,00

2

 BULANIKLIK (NTU)

SM 2130 B. / Türbidimetrik

11,00

3

 İLETKENLİK

SM 2510 B. / Elektrot İletkenlik ölçüm

11,00

4

 TOPLAM ALKALİNİTE

SM 2320 B. / Titrimetrik (H2SO4)

24,00

5

 TOPLAM SERTLİK

SM 2340 C. / Titrimetrik (EDTA)

24,00

6

 KALSİYUM SERTLİĞİ

SM 3500 Ca B.(Titrimetrik) / SM 3125 B.

69,00

7

 MAĞNEZYUM SERTLİĞİ

SM 3500 Mg B.(Titrimetrik) / SM 3125 B.

69,00

8

 NİTRAT

SM 4110 B - ION / ICS

60,00

9

 NİTRİT

SM 4110 B - ION / ICS

60,00

10

 AMONYAK

TS EN İSO 14911 / ICS / Kit (NOVA 60)

60,00

11

 KLORÜR

SM 4500 Cl- B. / Titrimetrik (AgNO3)

60,00

12

 SÜLFAT

SM 4110 B - ION / ICS

60,00

13

 BAKİYE KLOR

DPD Klor Tablet

11,00

14

 ORGANİK MADDE

TS 6288 EN ISO 8467 / Titrimetrik (KMnO4)

24,00

15

 TAT

Organoleptik

11,00

16

 KOKU

Organoleptik

11,00

17

 RENK

SM 2120 B.

11,00

18

 SERBEST KLOR

DPD Klor Tablet

11,00

19

 BAĞLI KLOR

DPD Klor Tablet

11,00

20

  CO3= ALKALİNİTESİ

SM 2320 B. / Titrimetrik (H2SO4)

24,00

21

  HCO3-  ALKALİNİTESİ

SM 2320 B. / Titrimetrik (H2SO4)

24,00

22

  OH-  ALKALİNİTESİ

SM 2320 B. / Titrimetrik (H2SO4)

24,00

23

 TOPLAM TUZLULUK (TDS)

SM 2520 B. / Elektrot İletkenlik ölçüm

11,00

24

 NİTRAT AZOTU

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

60,00

25

 NİTRİT AZOTU

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

60,00

26

 AMONYUM

TS EN İSO 14911 / ICS / Kit (NOVA 60)

60,00

27

 AMONYUM AZOTU

TS EN İSO 14911 / ICS / Kit (NOVA 60)

69,00

28

 FOSFAT (PO4-3)

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

69,00

29

 FOSFAT FOSFORU (PO4-P)

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

69,00

30

 P2O5

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

69,00

31

 P2O5-P

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

69,00

32

 Silika (SiO2)

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

65,00

33

 HİDROJEN PEROKSİT (H2O2)

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

24,00

34

 SÜLFÜR

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

60,00

35

 SÜLFİT

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

60,00

36

 SİYANÜR

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

65,00

37

 SİYANÜRİK ASİT

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

30,00

38

 FLORÜR

SM 4110 B - ION / ICS

69,00

39

 BROMÜR

SM 4110 B - ION / ICS

69,00

40

 BROMAT

SM 4110 D / ICS

69,00

41

 SÜRFAKTAN MADDELER (Anyonik)

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

65,00

42

 SÜRFAKTAN MADDELER (Katyonik)

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

65,00

43

 FENOL

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

65,00

44

 ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN

      SM 4500-O G. / Membran Elektrot

11,00

45

 TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE

      Gravimetrik

60,00

46

 ASKIDA KATI MADDE

      Gravimetrik

60,00

47

 TOPLAM KJELDAHL-AZOTU

SM 4500 Norg B. 21

109,00

PAKET FİYATI: ( İlk Onüç Parametre ) (KDV Hariç) →

192,00

SIRA NO

BAKTERİYOLOJİK ANALİZ

METOT ADI

 

1

 KOLİFORM

TS EN İSO 9308-1

50,00

2

 E.KOLİ

 TS EN İSO 9308-1

50,00

3

 ENTEREKOK

 TS EN İSO 7899-2

50,00

4

 22oC'de TOPLAM JERM SAYISI

 TS EN İSO 6222

50,00

5

 37oC'de TOPLAM JERM SAYISI

 TS EN İSO 6222

50,00

6

 PSEUDOMONAS AERUGİNOSA

TS EN İSO 16266

50,00

7

 CLOSTRİDİUM PERFRİNGENS

Membran Filtrasyon Yöntemi

50,00

8

 FEKAL KOLİFORM

Membran Filtrasyon Yöntemi

50,00

PAKET FİYATI: (İlk Üç Parametre) (KDV Hariç) →

110,00

Not: Resmi Kurumlara  Bütün Analizlerde % 20 İndirim Uygulanır.

         

 

SIRA NO

ICP İLE YAPILAN ANALİZLER

METOT ADI

 

1

 GÜMÜŞ

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

2

 ALÜMİNYUM

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

3

 BOR

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

4

 BARYUM

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

5

 KALSİYUM

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

6

 MAĞNEZYUM

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

7

 KADMİYUM

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

8

 KOBALT

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

9

 KROM

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

10

 BAKIR

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

11

 DEMİR

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

12

 MANGAN

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

13

 SODYUM

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

14

 POTASYUM

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

15

 LİTYUM

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

16

 NİKEL

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

17

 KURŞUN

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

18

 ÇİNKO

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

19

 TALYUM

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

20

 VANADYUM

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

21

 SİLİSYUM

SM 3125 B. / ICP MS / Kit (NOVA 60)

69,00

22

 ARSENİK

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

23

 SELENYUM

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

24

 CİVA

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

25

 ANTİMON

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

26

 BİZMUT

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

27

 TELLUR

SM 3125 B. / ICP MS

69,00

SIRA NO

ATIKSU ANALİZLERİ

METOT ADI

 

1

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

77,00

2

BİYOLOJİK OKSİJEN İHTİYACI

Respirometrik (Oxitop)

77,00

3

TOPLAM ORGANİK KARBON

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

72,00

4

TOPLAM AZOT

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

72,00

5

NİTRAT AZOTU

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

63,00

6

NİTRİT AZOTU

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

63,00

7

AMONYUM AZOTU

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

63,00

8

FOSFAT FOSFORU

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

69,00

9

ASKIDA KATI MADDE

Gravimetrik

63,00

10

TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE

Gravimetrik

63,00

11

 TOPLAM KJELDAHL-AZOTU

SM 4500 Norg B. 21

109,00

PAKET FİYATI: ( Atıksu )(İlk on parametre) (KDV Hariç)  →

410,00

 

Not: Resmi Kurumlara Bütün Analizlerde % 20 İndirim Uygulanır.

 “İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK” KAPSAMINDA

RUHSATA ESAS ANALİZLER

SIRA NO

FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ

1

 ARSENİK

2

 BOR

3

 ALÜMİNYUM

4

 ANTİMON

5

 BAKIR

6

 CİVA

7

 DEMİR

8

 MANGAN

9

 SODYUM

10

 NİKEL

11

 KADMİYUM

12

 KROM

13

 KURŞUN

14

 SELENYUM

15

 FLORÜR

16

 SİYANÜR

17

 NİTRAT

18

 NİTRİT

19

 AMONYUM

20

 KLORÜR

21

 SÜLFAT

22

 RENK

23

 TAT

24

 KOKU

25

 BULANIKLIK

26

 PH

MİKROBİYOLOJİK ANALİZ

27

 E.KOLİ

28

 KOLİFORM

29

 ENTEREKOK

30

 22oC'de TOPLAM JERM SAYISI

PAKET ANALİZ FİYATI:  (KDV Hariç)  →

1.000,00

Toplam Sertlik, Ca ve Mg ilaveli FİYATI: (KDV Hariç)  →

1.050,00

Not: Yukarıdaki Parametreler Ruhsata Esasta İstenipte Bizim Bakabildiklerimizdir.

Not: Resmi Kurumlara  Bütün Analizlerde % 20 İndirim Uygulanır.

         

 

SU KALİTE LABORATUVARI “YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” KAPSAMINDA ANALİZLER

SIRA NO

FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ

1

 BULANIKLIK

2

 pH

3

 RENK

4

 SERBEST KLOR

5

 BAĞLI KLOR

6

 HİDROJEN PEROKSİT

7

 TOPLAM ALKALİNİTE

8

 AMONYUM

9

 NİTRİT

10

 NİTRAT

11

 SİYANÜRİK ASİT

12

 BAKIR

13

 ALÜMİNYUM

MİKROBİYOLOJİK ANALİZ

14

 E.KOLİ

15

 KOLİFORM

16

 PSEUDOMONAS AERUGİNOSA

17

 37oC'de TOPLAM JERM SAYISI

PAKET ANALİZ FİYATI:  (KDV Hariç)  →

290,00

SULAMA SUYUNA YÖNELİK ANALİZLER

SIRA NO

BAKILAN PARAMETRELER

1

 pH

2

İLETKENLİK

3

CO3= ALKALİNİTESİ

4

HCO3- ALKALİNİTESİ

5

SÜLFAT

6

KLORÜR

7

KALSİYUM

8

MAGNEZYUM

9

SERBEST KÜKÜRT

10

SODYUM

11

POTASYUM

12

DEĞİŞEBİLİR SODYUM YÜZDESİ (ESP)

13

SODYUM ABSORBSİYON ORANI (SAR)

14

SODYUM KARBONAT ORANI (RSC)

PAKET ANALİZ FİYATI:  (KDV Hariç)  →

290,00

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

İÇMESUYU ŞEBEKE VE EKİPMANLARI ONARIMI VE YENİLENMESİ İŞLERİ BİRİM FİYATLARI

BİRİM

BİRİM FİYAT TL
(KDV HARİÇ )

1

Ø20-Ø65 mm ARASI HER CİNS İÇMESUYU BORUSUNUN ONARIMI

Adet

700

2

Ø75-Ø200 mm ARASI HER CİNS İÇMESUYU BORUSUNUN ONARIMI

Adet

710

3

Ø225-Ø400 mm ARASI HER CİNS İÇMESUYU BORUSUNUN ONARIMI

Adet

740

4

Ø450-Ø700 mm ARASI HER CİNS İÇMESUYU BORUSUNUN ONARIMI

Adet

1000

5

Ø750-Ø1000 mm ARASI HER CİNS İÇMESUYU BORUSUNUN ONARIMI

Adet

1500

6

Ø25-Ø65 mm ARASI VANA, DEBİMETRE VB. İÇMESUYU ŞEBEKE ELEMANLARININ SÖKÜLMESİ VE YENİSİNİN MONTAJININ YAPILMASI

Adet

825

7

Ø80-Ø200 mm ARASI VANA, DEBİMETRE VB. İÇMESUYU ŞEBEKE ELEMANLARININ SÖKÜLMESİ VE YENİSİNİN MONTAJININ YAPILMASI

Adet

840

8

Ø250-Ø400 mm ARASI VANA, DEBİMETRE VB. İÇMESUYU ŞEBEKE ELEMANLARININ SÖKÜLMESİ VE YENİSİNİN MONTAJININ YAPILMASI

Adet

865

9

Ø450-Ø700 mm ARASI VANA, DEBİMETRE VB. İÇMESUYU ŞEBEKE ELEMANLARININ SÖKÜLMESİ VE YENİSİNİN MONTAJININ YAPILMASI

Adet

1100

10

Ø750-Ø1000 mm ARASI VANA, DEBİMETRE VB. İÇMESUYU ŞEBEKE ELEMANLARININ SÖKÜLMESİ VE YENİSİNİN MONTAJININ YAPILMASI

Adet

1600

11

Ø80-Ø100 mm ARASI YANGIN HİDRANTI SÖKÜLMESİ VE YENİSİNİN YERİNE MONTAJININ YAPILMASI

Adet

820

12

RÖGAR DÖKÜM KAPAKLARININ YOL ÜST SEVİYESİNE YÜKSELTİLMESİ

Adet

435

13

VANA BUŞAKLESİNİN YÜKSELTİLMESİ VE TİJ KONULMASI

Adet

360

14

HER CİNS VE Ø25-Ø65 mm ARASINDAKİ İÇMESUYU BORU HATTI KÖR TAPA YAPILMASI

Adet

350

15

HER CİNS VE Ø75-Ø200 mm ARASINDAKİ İÇMESUYU BORU HATTI KÖR TAPA YAPILMASI

Adet

400

16

HER CİNS VE Ø250-Ø400 mm ARASINDAKİ İÇMESUYU BORU HATTI KÖR TAPA YAPILMASI

Adet

420

17

HER ÇAPTA PRİZ KOLYE, EF SERVİSİ T VE ÖZEL AKSAM PARÇALARININ YENİLENMESİ

Adet

370

18

İÇMESUYU ABONE ŞUBE YOLU TESİS EDİLMESİ VE EVSEL BAĞLANTISININ YAPILMASI

m

40

19

HER CİNS Ø20 - Ø65 MM ARASI HER CİNS İÇMESUYU ŞEBEKE BORUSU DÖŞENMESİ

m

29

20

HER CİNS Ø75 - Ø200 MM ARASI HER CİNS İÇMESUYU ŞEBEKE BORUSU DÖŞENMESİ

m

31

21

HER CİNS Ø225 - Ø400 MM ARASI HER CİNS İÇMESUYU ŞEBEKE BORUSU DÖŞENMESİ

m

32

22

İÇMESUYU BORUSU BAKIM ONARIM İŞİ (NOKTA KAZI) İÇİN PAÇAL KAZI YAPILMASI (NAKLİYELİ)

m3

67

23

İÇMESUYU BORUSU BAKIM ONARIM İŞİ (NOKTA KAZI) İÇİN PAÇAL KAZI YAPILMASI (NAKLİYESİZ)

m3

65

24

İÇMESUYU ŞEBEKE, ABONE VE ŞUBE YOLU HATTI YAPIM İŞİ İÇİN PAÇAL KAZI YAPILMASI (NAKLİYELİ)

m3

38

25

İÇMESUYU ŞEBEKE, ABONE VE ŞUBE YOLU HATTI YAPIM İŞİ İÇİN PAÇAL KAZI YAPILMASI  (NAKLİYESİZ)

m3

33

26

BETON VE ASFALT KESİLMESİ

m2

40

27

İÇMESUYU BORUSU BAKIM ONARIM İŞİ (NOKTA KAZI) İÇİN MICIR MALZEME TEMİNİ VE  DOLGUSU (NAKLİYELİ)

m3

52

28

İÇMESUYU ŞEBEKE VE ABONE ŞUBE YOLU YAPIM İŞİ İÇİN MICIR MALZEME TEMİNİ VE  DOLGUSU (NAKLİYELİ)

m3

52

29

İKSA YAPILMASI

m2

40

30

KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK DOLGUSU YAPILMASI (NAKLİYESİZ)

m3

15

31

İÇMESUYU BORUSU BAKIM ONARIM İŞİ (NOKTA KAZI) İÇİN STABLİZE TEMİNİ VE DOLGUSU (NAKLİYELİ)

m3

55

32

İÇMESUYU ŞEBEKE VE ABONE ŞUBE YOLU YAPIM İŞİ İÇİN STABLİZE TEMİNİ VE DOLGUSU (NAKLİYELİ)

m3

55

 

 

 

SON HABERLER

  • SU HİZMETİNDE YAŞANAN AKSAKLIKLAR SU HİZMETİNDE YAŞANAN...KOSKİ Genel Müdürlüğü su hizmetini daha da kalitelileştirmek üzere çalışmalarını [...]
  • KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR 20.11.2019 KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN... [...]