KOSKİ - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
 • SORU 1 : SU VE KANALİZASYON KATILIM BEDELLERİ NEYE GÖRE ALINIYOR?
  • Müşterilerimizden abonelik sözleşmesi aşamasında; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 87.maddesinin; “Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, kanalizasyon tesisi yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden, kanalizasyon harcamalarına katılma payı alınır” hükmü ile 88.maddesinin; “Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce, beldede su tesisleri yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, su tesisleri harcamalarına katılma payı alınır’’ hükmü uyarınca su ve kanalizasyon harcamalarına katılma bedelleri alınmaktadır.2015 yılı sonuna kadar her bağımsız birim için su katılım bedeli 140,00 TL, kanalizasyon katılım bedeli 140,00 TL alınmaktadır.

 • SORU 2: TAHLİYEDEN DOLAYI SUYU NASIL KAPATTIRABİLİRİM VE KALAN TEMİNAT BEDELİNİ NASIL ALABİLİRİM?
  • Abonelerimiz, tahliye ettikleri aboneliklerinin suyunu kapattırmak için;
   - İdari binamızda, Karatay Belediyesinde, Selçuklu Belediyesinde ve Kayalı Park vezne yanında bulunan Müşteri Hizmetlerine bizzat başvurarak,
   - www.koski.gov.tr web sitemizde bulunan e-koski bölümünü kullanarak,bilgi edinme başvurusu veya e-mail göndererek başvuruda bulunabilmektedirler.
   İdaremize yapılan bu başvurular en geç iki gün içerisinde sonuçlandırılmakta, su sayaçları kullanıma kapatılarak sayaç üzerinden okunan endekse göre son tahakkuklar düzenlenmektedir. SMS ile başvuru sonuçlarının abonelere bildirilmesini müteakip, İdari binamızda bulunan Abone Servisine veya Karatay Belediyesinde bulunan müşteri hizmetleri birimlerimize müracaat eden abonelerimize borçları düşüldükten sonra kalan teminat bedelleri güncel değerleri üzerinden iade edilmektedir. Müşterilerimiz, İdaremize gelmeden e-mail veya dilekçe ile başvuruda bulunarak kalan teminatlarının İBAN numarasını verdikleri hesaplarına aktarmalarını talep edebilirler.

 • SORU 3: SU ABONELİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
  • Su ve kanalizasyon talebi için istenen belgeler:

   - Matbu dilekçe
   - Yapı ruhsatına ait ada ve parsel numarası bilgileri
   - Adres beyanı (Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi sisteminden alınacak)
   - Vaziyet planı (parsel içinde çoklu bloklar için)

   Ruhsatsız yapılara su ve kanalizasyon talebi için istenen belgeler:

   - Matbu dilekçe
   - Tapuya ait ada ve parsel numarası bilgileri
   - Adres beyanı ( Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi sisteminden alınacak)
   - 12.10.2004 tarihinden önce yapılan ferdi elektrik abone sözleşmesi veya mahkeme marifeti ile bilirkişi tespit raporu

   Ferdi aboneliğe geçme talebi ( mesken tarifesinden ) için istenen belgeler:

   - Matbu dilekçe
   - Yapı Kullanma İzin belgesine ait ada ve parsel numarası bilgileri
   - İnşaat su abone numarası
   - Adres beyanı (Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi sisteminden alınacak)

   Sayaç ayırma için istenen belgeler:

   a) 3194 sayılı kanuna göre 26.07.2008 tarihinden önce yapı ruhsatını almış ve yapılmış yapılarda;
   - Matbu dilekçe
   - Yapı ruhsatına ait ada ve parsel numarası bilgileri ( 26.07.2008 den önce alınmış)
   - İnşaat su abone numarası
   - Adres beyanı (Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi sisteminden alınacak)
   - Bina fenni mesul raporu
   - 26.07.2008 tarihinden önce alınmış ferdi elektrik sözleşme evrakı
   - 26.07.2008 tarihinden önce ilçe belediyesince düzenlenmiş olan iç tesisata ait işe başlama ve iş bitirme belgesi

   b)   Yapı ruhsatı alınmış olup da, yapı kullanma izin belgesi alınmamış yapılara (inşaat kodundan) ferdi abonelik başvurularında;
   - Matbu dilekçe
   - Yapı ruhsatına ait ada ve parsel numarası bilgileri
   - Adres beyanı (Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi sisteminden alınacak)
   - İnşaat su abone numarası
   - 01.01.2011 tarihinden önceki yapı ruhsatlarından fenni mesul raporu
   - 01.01.2011 tarihinden sonraki yapı ruhsatlarından Yapı Denetim firmasına ait,  yapının %95’ inin tamamlandığına dair Seviye Tespit Tutanağı

   c) Ruhsatsız binalarda sayaç ayırma talebinde;
   - Matbu dilekçe
   - Tapuya ait ada ve parsel numarası bilgileri
   - Adres beyanı (Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi sisteminden alınacak)
   - 12.10.2004 tarihinden önce yapılan ferdi elektrik abone sözleşmesi
   - Kat sakinlerinin %50 sini geçen imzalı muvafakatname.( Örneği KOSKİ’ den temin edilir)

   Abonelik Sözleşmesi Esnasında İstenen Belgeler:

   Mesken Aboneleri İçin :
   1- Abonelik Talep Formu (KOSKİ’den temin edilir.)
   2- Deprem Sigorta (DASK) poliçe numarası.
   3- Abone numarası veya sayaç seri numarası.

   Ticarethane Aboneleri İçin :
   1- Abonelik Talep Formu (KOSKİ’den temin edilir.)
   2- Şirketler için imza sirküleri veya yetki belgesi
   3- Meskenlerin bulunduğu binalarda yer alan ticarethanelerden Deprem Sigorta (DASK) poliçe numarası.
   4- Abone numarası veya sayaç seri numarası.

   Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin :
   1- Resmi yazı
   2- Yetki belgesi

 • SORU 4: EKS (ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI) NEDİR VE YARARLANMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?
  • Elektronik Kartlı Sayaç (EKS) Aboneliği: Ön ödemeli olarak su satın alınma imkânı sağlayan elektronik düzeneğe sahip kartlı su sayacını kullanan aboneliklerdir.
   Aboneliğinde takılı olan mekanik su sayacının yerine veya ilk kez oturulacak gayrimenkulüne EKS taktırmak isteyen müşterilerimiz, İdari binamızda bulunan Su Müracaat Birimimize başvuruda bulunabilirler. Başvuru sonrasında görevlilerimizce abonelik mahallinde inceleme yapılır ve sayaç yeri EKS takılmasına uygun ise EKS abonelik sözleşmesi imzalanır. Bu tür abonelerden teminat alınmaz.
   Mekanik sayacının yerine EKS taktıran abonelerimize, EKS abonelik sözleşmesi yapılması esnasında, mekanik sayacının bedeli ile teminat bedelleri güncel değerleri üzerinden iade edilir.

 • SORU 5: İNDİRİMLİ SU KULLANMA ŞARTLARI NELERDİR?
  • İdaremizce, Vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanların ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanların, özür oranı % 40 ve üzerinde olanların ve 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı verilmesi Hakkındaki Kanun kapsamına giren sporcuların ikamet ettikleri ve müstakil sayaç takılı olan meskenlerde kullandıkları su ve atıksu bedellerinde, % 50 oranında tenzilat uygulanmaktadır. Bir tenzilattan istifade eden abone ikinci bir tenzilattan istifade edemez. Bu uygulamadan yararlanmak için;
   1-Abonelik Talep Formu (KOSKİ’den temin edilir)
   2-Malul, gazi, şehit dul ve yetimi veya engelli olduğunu ve yahut da Devlet Sporcusu olduğunu gösteren belge/rapor
   3-Deprem Sigorta (DASK) poliçe numarası ile,
   İdari binamızda bulunan Abone Servisine müracaat edildiği takdirde,18 yaş ve üzeri müşterilerimiz, indirimli su ve atıksu abonelik sözleşmesi yaptırabilirler.

 • SORU 6: ÇEVRE SULAMA ABONELİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
  • Yeşil alanların korunması ve bu tür yerlerin teşvik edilmesi amacıyla, su verilen aboneliklerdir. Bu tür abonelikten;

   * Asgari 150 m2 parsel alanı bulunan abonelikler yararlanır.
   * Bu tür abonelere, talep halinde, ayrı bir sayaçla su verilebilir.
   * Bahçe sulama suyu için ayrı bir sayaç talep etmeyen ancak, konut olarak kullandığı mevcut su aboneliğini bahçe sulama suyu olarak ta kullanmak isteyen abonelere, aylık 25 m3’ü geçmemek üzere, Yönetim Kurulunca belirlenecek su tüketim miktarını aşan kısma, çevre sulama aboneliği tarifesi uygulanır.
   * Bahçe amacıyla kullanılacak olan imar parselleri ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olup mülkiyet sınırında daha önceden şebeke hattı bulunan ve tapudaki hisse oranı 2000 m2’yi geçmeyen diğer parseller yararlanır. Ancak, her halde,  parsellerin içerisinde kullanım alanı 35 m2’den daha büyük bir yapının bulunmaması şartı aranır.
   * Çevre sulama aboneliği verilecek yerlerde, toplam parsel veya tapu sınırları içinde, beher 40 m2’ye en az bir 1 ağaç düşecek sayıda ağacın dikili olması ve yağmurlama veya damlama sulama sistemine uygun tesisatın kurulu olması şartı aranır.
   * Çevre sulama abonelerinden, atıksu bedeli alınmaz.

   İmarlı parsellere ait çevre sulama aboneliği başvurusunda istenen belgeler:

   * Su – Kanalizasyon Talep Formu (KOSKİ’den temin edilir )
   * Tapuya ait ada ve parsel numarası bilgileri  ( parselin 150 m² den aşağı olmaması gerekir)
   * Parsel içine yapı yaptırmamak için taahhütname ( KOSKİ’den temin edilecek)
   * Adres beyanı ( Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi sisteminden alınacak)

   İmarsız parsellere ait çevre sulama aboneliği başvurusunda istenen belgeler:

   * Su – Kanalizasyon Talep Formu (KOSKİ’den temin edilir )
   * Tapuya ait ada ve parsel numarası bilgileri  (parselin 150 m²’ den küçük 2000 m²’ den büyük olmaması gerekir)
   * Adres beyanı
   * Kadastro çapı
   * Birden fazla hisseli olan yerlerde hissedarların aralarındaki hisselerini ve parseldeki yerini belirten sözleşme ve harita mühendisi veya harita teknikeri tarafından hazırlanmış kafa parseli ( aplikasyon) krokisi
   * Parsel içine yapı yaptırmamak için taahhütname ( KOSKİ’den temin edilecek)
   * İmarsız parsellere ait çevre sulama aboneliği parselin önünden su şebeke hattı geçmiş olan yerler için geçerlidir.

   Su aboneliğinin bulunduğu parsele, ayrı bir sayaçla çevre sulama aboneliği başvurusunda istenen belgeler:

   * Su – Kanalizasyon Talep Formu (KOSKİ’den temin edilir )
   * Tapuya ait ada ve parsel numarası bilgileri (parselin 150 m²’ den küçük olmaması gerekir)
   * Mevcut su abone numarası

   Mevcut mesken aboneliğinin bahçeli mesken aboneliğine dönüştürülmesi ile ilgili başvuruda istenen belgeler:

   * Su – Kanalizasyon Talep Formu (KOSKİ’den temin edilir )
   * Tapuya ait ada ve parsel numarası bilgileri (parselin 150 m²’ den küçük olmaması gerekir)
   * Mevcut su abone numarası
 • SORU 7: GÜNÜ GEÇMİŞ SU BORÇLARINI NASIL TAKSİTLENDİREBİLİRİM?
  • İdaremiz merkez binasında bulunan Müşteri Hizmetleri veya Alacak Takip Birimlerimize bizzat müracaat edilerek günü geçmiş borçlarınız kredi kartı ile veya senet alınmak suretiyle en fazla 6 taksite kadar taksitlendirilebilmektedir.

 • SORU 8: KISMİ ÖDEME YAPABİLİRMİYİM?
  • İdaremize ait tüm veznelerimizde su ve atıksu faturaları kısmi olarak ödenebilmektedir.

 • SORU 9: FATURAMIN SON ÖDEME TARİHİ GEÇTİ SUYUM KESİLİR Mİ?
  • Su ve atıksu borcu bulunan abonelere, son ödeme tarihine iki gün kala hatırlatma amacıyla, SMS gönderilir. Faturaların son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda, takip eden okuma döneminde borç ihbarı verilmekte ve bu ihbarı takip eden 3 iş günü sonunda da en az 2 fatura 50 TL veya tek fatura 70 TL üzeri borcu bulunan abonelerin suları, su sayaçlarına aparat takılmak sureti ile kesilmektedir.

 • SORU 10: EKS (ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI)' Yİ NORMAL SAYAÇ İLE DEĞİŞTİRMEK İÇİN NE YAPMALIYIM?
  • İdaremize yapılacak yazılı müracaat sonucunda, su ve atıksu borcunun bulunmaması ve teminat bedeli ile sökme takma bedelinin ödenmesi kaydıyla elektronik kartlı su sayaçları, mekanik sayaçla değiştirilir.

 • SORU 11: TATLISUDAN SU KULLANILIYOR HANGİ BİRİME ŞİKAYET ETMEM GEREKİYOR?
  • Müşterilerimiz, tatlı su çeşmelerinden amacı dışında su kullananları, 7/24 günün her saatinde 221 61 61 veya 185 nolu telefonları arayıp ALO 185 Çağrı Merkezine, Mesai saatleri içerisinde İdari binamızda,Karatay Belediyesinde,Selçuklu Belediyesinde ve Kayalı Park Veznemiz yanında bulunan Müşteri Hizmetleri Birimlerimize veya www.koski.gov.tr adresinde kayıtlı web sitemizde bulunan Canlı Destek,Web Panel ve Genel Müdüre mesaj bölümlerini kullanarak bildirebilirler.

 • SORU 12: GÜNÜ GEÇEN FATURALARIMI BANKADAN ÖDEYEMİYORUM NE YAPMALIYIM?
  • Günü geçen su faturaları KOSKİ veznelerinden, PTT şubelerinden, www.KOSKI.gov.tr resmi web sitemizden ya da internet tahsilatı da yapan; Albaraka, Halkbank, Teb, Tekstilbank, ING Bank, Kuveytturk ve HSBC bankalarından ödenebilmektedir.

 • SORU 13: KUYU AÇMAK İSTİYORUM NE YAPMALIYIM?
  • 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun uyarınca; Kuyu açma, ruhsatı almak için DSİ 4. Bölge Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

 • SORU 14: KAÇAK KUYU İHBARI VE KAÇAK SU KULLANIMLARI NEREYE BİLDİRİLECEKTİR?
  • Kaçak açılan kuyular ve kaçak su kullanımları, 7/24 günün her saatinde 221 61 61 veya 185 nolu ALO 185 Çağrı Merkezimizi arayarak, mesai saatleri içerisinde İdari binamızda, Karatay Belediyesinde, Selçuklu Belediyesinde ve Kayalı Park Veznemiz yanında bulunan Müşteri Hizmetleri Birimlerimize veya İdari binamızda bulunan Alacak ve Kaçak Takip Birimimize bizzat müracaat ederek bildirilebilmektedir.

 • SORU 15: FATURA BİLGİLERİNE NASIL ULAŞABİLİRİM?
  • Müşterilerimiz fatura bilgilerine, “koski.gov.tr” adresli resmi web sitemizin “internet şubesi” linki içerisindeki “Fatura Borcu Sorgulama” bölümünden, 7/24 günün her saatinde 221 61 61 veya 185 nolu telefonları arayıp ALO 185 Çağrı Merkezinden, Mesai saatleri içerisinde İdari binamızda,Karatay Belediyesinde,Selçuklu Belediyesinde ve Kayalı Park Veznemiz yanında bulunan Müşteri Hizmetleri Birimlerimizden, web sitemizde bulunan Canlı Destek veya Web Panel bölümlerinden ulaşabilirler.

 • SORU 16: TAHMİNİ FATURALAR NEYE GÖRE DÜZENLENİYOR?
  • Abonenin binada bulunmaması, kapıyı açmaması, sayaç yerinin kilitli olması veya herhangi bir nedenle su sayacının okunamaması durumunda, tüketimin birikmemesi için aboneye, önceki yılın aynı dönem tüketimlerine göre kıyas almak suretiyle, bir sonraki dönem tüketiminden mahsup edilmek kaydıyla tahmini tahakkuk yapılır ve aynı zamanda, su sayacının endeksini okuyup İdareye bildirmesi istenir. Bu şekilde peş peşe iki defa tahmini tahakkuk yapılabilir. Üçüncü tahakkuk döneminde de endeks tespit edilememiş ise, abonenin suyu vanadan kesilmektedir.(KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği Madde 62)

 • SORU 17: SU FİYATLARI NEYE GÖRE DÜZENLENİYOR?
  • Su fiyatları belirlenirken, Yönetim ve İşletme giderleri (Enerji ve malzeme giderleri, personel giderleri ve çeşitli giderler),amortismanlar, şebeke yenileme, ıslah ve tevsi giderleri ile fiyat artış endeksleri (TÜFE) dikkate alınmaktadır.

 • SORU 18: FATURALARIMA VERİLEN SON ÖDEME TARİHLERİ MAAŞ TARİHLERİNE GÖRE VERİLEBİLİR Mİ?
  • Su ve atıksu abonelerimizin tüketim endekslerinin tespiti ve faturalandırılması işlemleri el bilgisayarları aracılığıyla ve bölgesel bazda yapılmakta olup, ödeme süreleri de buna göre verilmektedir. Sistem olarak ödeme süreleri bireysel olarak değil toplu olarak verilmektedir. Maaşa göre işlem yapılması halinde, aynı anda okuma işlemi yapılan aboneler arasında (ödeme süreleri farklı olacağından) eşitlik ilkesine aykırı bir işlem yapılmasına neden olacağından maaş tarihlerine göre son ödeme tarihlerinin verilmesi uygun görülmemektedir. İdaremizce, kredi kartı ile ödeme imkânı getirilmiş olup, bu şekilde yapılan ödeme ile abonelerimize yaklaşık 40 (kırk) günlük ek süre sağlanmaktadır.

 • SORU 19: SU SAYACIMIN DONMAMASI İÇİN NE YAPMALIYIM? KIŞ AYLARINDA NASIL KORUNUR?
  • Su sayacının donmaması için müşterilerimiz tarafından alınacak tedbirler aşağıda sıralanmıştır:
   1-Sayacın bulunduğu yere beton, plastik, ahşap veya demirden bir muhafaza konulmalıdır /yapılmalıdır. Sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızıyor veya damlıyorsa, abone numarası belirtilmek suretiyle KOSKİ'ye bildirilmelidir.
   2-Su sayaçlarının donmaması için sayaçların bulunduğu yerin hava sirkülâsyonuna karşı korunması amacıyla açık bölümlerin kapatılması gerekmektedir.
   3- Sayaç muhafaza yerleri sayaçları korumak için sayacın üst seviyesine kadar (sayacın cam çerçeveli okuma penceresi kapatılmayacak) sayaç muhafaza yerini tamamen kapatacak şekilde perlit, iri talaş, saman vb. malzemelerden doldurulmuş yastıklar konulması ve üzerinin muntazam bir kapakla kapatılarak harici tesirlerden korunması gerekmektedir. Gübre vb. kolayca oksit yapıcı nemli malzemelerin özellikle konulmaması gerekir.
   4- Çok şiddetli soğuklarda muslukların çok az bir şekilde açık bırakılarak sayaçta ve tesisatta durgun su bırakılmamalıdır.
   5- Abonelerce tedbir alınmaması halinde su sayaçlarının kolayca patlayacağı, gövdesi patlayan sayacın tamir imkânı olmayıp hurdaya çıkacağı, ayrıca önemli miktarda su kaybına yol açacağı unutulmamalıdır.
   6- Donan sayaca ve tesisata ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir.
   7- KOSKİ, müşterilerimize yardımcı olmak amacıyla SAYAÇMATİK olarak adlandırılan sayacın soğuktan korunmasına yardımcı olan sayaç muhafazasını (fotoğraf 1-2-3 'te görüldüğü gibi) isteyen abonelerimize ücret karşılığı (KDV dahil 6,50 TL.) vermektedir. Bu konu ile KOSKİ'nin 185 veya 221 61 61 nolu telefonlarını arayarak ALO 185 Çağrı Merkezi'nden hem bilgi alabilir hem de abone numaranızı vererek talepte bulunabilirsiniz.

 • SORU 20: SU SAYACIM DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE ÜCRET ALINIYOR MU?
  • KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği’nin 20.maddesi uyarınca;“İdarece su sayacı takılacak yeni abonelerden, sayaçların ihmal, dikkatsizlik ve dış etkiler nedeniyle patlaması veya kullanılamaz şekilde hurdaya ayrılması, ekonomik ömrü dolmuş sayaçların sökülmesi sonucunda sayaçları değiştirilen abonelerden, muayene neticesinde sayacın doğru çalıştığı tespit edilen aboneler, istek üzerine sayacı sökülen veya takılan abonelerden her yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ’de belirtilen sayaç sökme- takma ücreti alınır. Bunların dışında kalan sebeplerden dolayı sayaçları değiştirilen müşterilerimizden herhangi bir ücret alınmamaktadır.“

 • SORU 21: ABONELİK BİLGİLERİNİ NASIL GÜNCELLEYEBİLİRİM?
  • Abonelik bilgilerini güncellemek isteyen müşterilerimiz, 7/24 günün her saatinde 221 61 61 veya 185 nolu telefonları arayıp ALO 185 Çağrı Merkezine bildirerek, mesai saatleri içerisinde İdari binamızda, Karatay Belediyesinde, Selçuklu Belediyesinde ve Kayalıpark Veznemiz yanında bulunan Müşteri Hizmetleri Birimlerimize uğrayarak bilgilerinin güncellenmesini sağlayabilirler veya web sitemizde bulunan "abonelik bilgileri güncelle" bölümünü kullanarak bilgilerini güncelleyebilirler.

 • SORU 22: FATURA BİLGİLERİMİN E-MAİL VEYA SMS YOLU İLE BİLDİRİLMESİ İÇİN NE YAPMALIYIM?
  • Müşterilerimiz e-mail adres bilgilerini veya cep telefonu bilgilerini, 7/24 günün her saatinde 221 61 61 veya 185 nolu telefonları arayıp ALO 185 Çağrı Merkezine, Mesai saatleri içerisinde İdari binamızda,Karatay Belediyesinde,Selçuklu Belediyesinde ve Kayalı Park Veznemiz yanında bulunan Müşteri Hizmetleri Birimlerimize veya www.koski.gov.tr adresinde kayıtlı web sitemizde bulunan Canlı Destek veya Web Panel bölümlerini kullanarak taleplerini iletebilirler.

 • SORU 23: FATURA MİKTARI ÇOK YÜKSEK NEREYE BAŞVURMALIYIM?
  • Müşterilerimiz, yüksek fatura şikâyetlerini mesai saatleri içerisinde İdari binamızda, Karatay Belediyesinde, Selçuklu Belediyesinde, Kayalı Park Veznesi yanında bulunan Müşteri Hizmetleri Birimlerimize bildirebilirler veya www.koski.gov.tr web sitemizde bulunan e-koski bölümünü kullanarak,bilgi edinme başvurusu ya da e-mail göndererek başvuruda bulunabilirler. Şikâyetli sayaçların değiştirilmesi için müşterilerimizin yazılı başvurusu gerekmektedir.

 • SORU 24: EKS (ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI) SORUNLARIMI NEREYE BİLDİRMELİYİM?
  • Müşterilerimiz EKS ile ilgili karşılaştıkları sorunlarını, 7/24 günün her saatinde 221 61 61 veya 185 nolu telefonları arayıp ALO 185 Çağrı Merkezine, Mesai saatleri içerisinde İdari binamızda, Karatay Belediyesinde, Selçuklu Belediyesinde ve Kayalı Park Veznemiz yanında bulunan Müşteri Hizmetleri Birimlerimize elektronik kartları ile başvuruda bulunarak bildirebilirler.

 • SORU 25: SU VEYA KANALİZASYON ARIZALARINI NEREYE BİLDİREBİLİRİM?
  • Müşterilerimiz su arızalarını, 7/24 günün her saatinde 221 61 61 veya 185 nolu telefonları arayıp ALO 185 Çağrı Merkezine bildirebilirler.

 • SORU 26: ABONE ŞUBE YOLU HATTINDAKİ ARIZAYI KOSKİ GİDERİYOR MU? ÜCRET ALINIYOR MU?
  • Su şube yolu hattı, KOSKİ vanasının çıkışından sayacın çıkışındaki bağlantı rakoruna kadar su taşıyan borulardır. Su şube yolunun tesisi, KOSKİ'den müsaade almak şartıyla, abone tarafından yaptırılır. Su şube yolunun mülkiyeti, işletme ve bakımı, faydalanan abonelere aittir. Şube yolunda yapılacak tadilat ve ıslah, KOSKİ’den müsaade almak ve masrafları kendilerine ait olmak şartıyla, aboneler veya KOSKİ tarafından yapılır.

 • SORU 27: MÜKERRER ÖDEME YAPTIM NE YAPMAM GEREKİR?
  • Faturalarını mükerrer ödeyen müşterilerimizin mükerrer ödemeyi gösteren belgeleriyle ve yazılı olarak, İdari binamızda bulunan Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

 • SORU 28: DAİREME BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE SU ÇIKMIYOR NE YAPMAM GEREKİYOR?
  • Konya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin, 49 (1) maddesi (a) bendinde; “Konutlarda, zemin+3 kat’ı geçen binalarda su deposu ve hidrofor için ayrı mekân oluşturulacak ve daire başı 250 lt./gün den az olmayan su deposu yapılacak ve çalıştırılacaktır.” denilmektedir.
   Diğer taraftan, normal işletme koşullarına göre, İdaremizin şehir merkezinde sitelerin zemin kat su şebeke girişlerine kadar sağlamakla yükümlü olduğu basınç değeri 2,5 ila 3,5 bar arasında sabit tutulmaya çalışılmaktadır. Kış aylarında su kullanımı yaz aylarındaki kadar yoğun olmadığından su basıncımız 4–5 bara kadar çıkmakta ve yüksek binaların en üst katlarındaki su ihtiyacını bile karşılayabilmektedir.
   Bu nedenle, hidrofor ve depolama sistemi bulunan binalar, kış aylarında hidrofor sistemini devre dışı bırakmakta ancak, yaz aylarında devreye almamaktadırlar. Bu da su kullanımının ve elektrik kesintilerinin yoğun olduğu yaz aylarında basınç düşüklüğüne ve kısa süreli kesintilere neden olmaktadır. Dolayısıyla, şehrimizde, ilgili yönetmelik gereği, zemin+3 katın üzerindeki binalarda hidrofor tesisatı olan, ancak devre dışı bırakan binaların, hidroforlarını devreye almaları, hidrofor tesisatı bulunmayan binaların ise hidrofor tesis etmeleri gerekmektedir.

 • SORU 29: SAYACIM HATALI OKUNMUŞ, DÜZELTİLMESİ İÇİN NE YAPMAM GEREKİYOR?
  • Sayaçlarının hatalı okunduğunu, dolayısıyla hatalı fatura düzenlendiğini belirleyen Müşterilerimiz, hatalı faturalarının düzeltilmesi taleplerini 7/24 gün, 221 61 61 veya 185 nolu çağrı merkezimizi arayarak; mesai saatleri içerisinde, İdari binamızda, Karatay Belediyesinde, Selçuklu Belediyesinde ve Kayalı Park Veznesi yanında bulunan Müşteri Hizmetleri Birimlerimize veya www.koski.gov.tr adresinde kayıtlı web sitemizde bulunan Canlı Destek veya Web Panel bölümlerini kullanarak iletebilirler.