KOSKİ GAYRİMENKÜL SATIŞ İLANI


İlan Metni

İmar Planı

Uydu Görüntüsü

1. Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnameleri dâhilinde
kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır. 


2. İhale, 25.10.2016 Salı günü Genel Müdürlüğümüz Satış Komisyonu tarafından 2.kat Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli
tespitte Genel Müdürlüğümüz Satış Komisyonu tamamen serbesttir. 

3. Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir. 

4. İsteklilerin, 25.10.2016 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarflarını Genel Müdürlüğümüz Plan Proje Daire Başkanlığı Su Plan Proje Şube Müdürlüğü 7. Kat, 708
no.lu odaya vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif
alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üç ’ten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan
en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun
gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit
edilir. 

6. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
6.1 Dilekçe,
6.2 Tebligat için adres beyanı,
6.3 Gerçek kişi olması halinde:
6.3.1 Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
6.3.2 İmza beyannamesi,
6.4 Tüzel kişi olması halinde:
6.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler,
6.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
6.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
6.5 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin KOSKİ Genel Müdürlüğüne herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
6.6 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
6.7 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza
beyannamesi,
6.8 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
6.9 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat
yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre
düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

7. Şartnameleri, mesai saatleri içerisinde Plan Proje Daire Başkanlığı Su Plan Proje Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
İlan olunur.
14/10/2016