KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR [16-28/05/2014]


KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR

PLAN VE BÜTÇE MALİYE KOMİSYONUNUN 27/05/2014 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

            KOSKİ  Genel Kurulunun 16/05/2014 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün Kuruluş Görev Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği ekinde ve Tarifeler Yönetmeliği’nde değişikliklerin yapılması uygun görülmüştür.

----------0000000-----------

 

KOSKİ Genel Kurulunun 16/05/2014 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen, KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait bazı memur ve işçi kadrolarının iptal ve ihdasına dair teklif,  rapor ekindeki şekliyle uygun görülmüştür.

----------0000000-----------

 

KOSKİ Genel Kurulunun 16/05/2014 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen ve 6360 sayılı Kanun gereğince, KOSKİ Genel Müdürlüğünün görev alanına dahil olan ilçe ve mahallelerde  02/06/2014 tarihinden itibaren uygulanacak hizmet ve yaptırım tarifeleri ile, su ve atıksu abonelerinden alınacak teminat bedelleri ve 2014 yılında uygulanacak araç ve iş makinası kira ücretlerinin KOSKİ  Genel Müdürlüğünün önerdiği şekilde uygulanması uygun görülmüştür.

----------0000000-----------

KOSKİ Genel Kurulunun 16/05/2014 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen, KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesine 65.000.000.- (altmışbeşmilyon) TL. ek ödenek verilmesi uygun görülmüştür.

----------0000000-----------

KOSKİ Genel Kurulunun 16/05/2014 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen, KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2013 yılı Kesin Hesap ve Bilançosu uygun görülmüştür.

----------0000000-----------

KOSKİ Genel Kurulunun 16/05/2014 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen, KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2013 yılı Faaliyet Raporu uygun görülmüştür.

                                                             ----------0000000-----------

KOSKİ Genel Kurulunun 16/05/2014 tarihli toplantısında, KOSKİ Genel Müdürlüğünün KONYA SUKİ Enerji, Yatırım, İnşaat, Taahhüt, Hizmet, Danışmanlık, İşletmecilik, Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi kurması için Genel Kurul Üyelerinden Mustafa UZBAŞ, M. Sami ŞAHİN ve Ömer EĞER’İN vermiş oldukları teklif uygun görülmüştür

 

 

KOSKİ GENEL KURULUNUN 16/05/2014 ve 28/05/2014  TARİHLİ TOPLANTILARINDA ALINAN GENEL KURUL KARAR ÖZETLERİ

 

Karar Sayısı : 1

Denetçiler Sıdıka TURGUT ve Gürsoy BİLGİN’in hazırlamış oldukları raporun ibrasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı : 2

            2560 sayılı İSKİ Kanunun 6/g ve 10. maddelerine istinaden Übeyit AÇA, Mehmet TUĞAY asil, Erdinç AKÇA ve Hasan Ali ÜNLÜ’nün yedek denetçi seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Karar Sayısı : 3

KOSKİ Genel Müdürlüğünün Kuruluş Görev Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği ekinde ve Tarifeler Yönetmeliği’nde değişikliklerin yapılmasına komisyon raporu doğrultusunda oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

KOSKİ  Genel Kurulunun 28/05/2014 tarih ve 3 Sayılı Kararıyla Kabul Edilen,  Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün bazı yönetmeliklerde yapılan değişiklikler:

 

MADDE 1- (1) 15/05/2007 tarih ve 6 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilen “Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği’nin 16. maddenin 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

(2) Danışma birimleri; Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı,  Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, İşyeri Sağlık ve Güvenliği Birimi ile, Sivil Savunma yetkilisidir.

            (2)  Aynı yönetmeliğe 20 nci ve 21 nci Madde olarak aşağıdaki maddeler eklenmiş, sonraki maddeler teselsül ettirilmiştir.

Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürlüğünün Görevleri:

MADDE 20- (1) İdarenin faaliyetleri doğrultusunda yazılı ve görsel basın yayın organlarıyla temaslarda bulunmak, gerektiğinde basında çıkan idaremizle ilgili haberleri değerlendirerek gerekli açıklamaları yapmak,

(2)  İdarenin faaliyetleri hakkında basını bilgilendirmek,

(3) İdare adına çıkarılacak yayınların kurum amaçlarına uygun çıkarılmasını temin etmek,

(4)  İdare içi ve dışı yazışmaları gerçekleştirmek,

(5) Basın toplantılarının, açılış ve temel atma organizasyonlarının tertip edilmesi işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

(6)  İdare ile ilgili ulusal ve yerel basında çıkan haberleri dijital ortamda arşivlemek,

(7)  İdarenin diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimini sağlayacak bilgileri temin ederek güncellemek, kurumumuzun gerçekleştirdiği faaliyet ve hizmetlerden halkın haberdar edilmesini sağlamak,

(8) İdare ve faaliyetleri hakkında basını ve kamuoyunu bilgilendirecek yayınları hazırlamak veya hazırlatmak,

(9)  Kurumun web sitesinin içerik yönetimini ve güncelliğini sağlamak,

(10)  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde idarenin faaliyetlerini yürütmek,

(11)  İdarenin resmi web sitesi üzerinden genel müdüre gelen mesajları takip etmek ve ilgililerine cevap verilmesini sağlamak,

(12) İdarenin Su Kullanımında Bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında web siteleri açılması ile, içeriklerinin yönetimi ve güncellenmesini yapmaktır.

 

  İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi Görevleri:

  MADDE 21 (1) İSGB ve OSGBler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;

a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,

b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,

c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,

ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

 

 

 

 

d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,

e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,

f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden,

sorumludurlar.

 

  (3) Aynı Yönetmeliğin Hizmet Birimleri başlıklı 20. Maddenin ikinci fıkrasına  h bendinden sonra gelmek üzere “ ı) İşletmeler Dairesi Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.

 

            (4)  Aynı Yönetmeliğin 24. Madde başlığı “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiş ve Madde metninde ki (c) ve (e)  fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.

 

            (5)  Aynı Yönetmeliğin Teselsül sonucu 30. Madde başlığı olan Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı‘nın ismi “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı”  olarak değiştirilmiş ve  (f) fıkrasından sonra aşağıdaki fıkralar eklenmiş, (g) fıkrası (h) fıkrası olarak değiştirilmiştir.

  g) İdarenin hizmet binalarında destek hizmetlerini yapmak.

  ğ) Sivil Savunma ile ilgili hizmetleri Sivil Savunma görevlisi vasıtası ile yürütmek.

 

(6) Aynı yönetmeliğe teselsül etmiş 32. maddeden sonra aşağıdaki madde eklenmiş ve sonraki madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

 

İşletmeler Dairesi Başkanlığı

MADDE 33- (1) Merkez ilçeler haricindeki ilçelerde, KOSK’nin çalışmalarının yürütülmesi, bağlı Şube Müdürlükleri veya birimlerin kendi aralarında veya merkez birimlerle olan faaliyetlerinin koordinasyonu görevlerini yürütmek.

(2) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

 

MADDE  2-  (1) 15/05/2007 tarih ve 6 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilen “Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne ekli  I sayılı Disiplin Amirlerini Gösterir Cetvelin  Uzman ve Sivil Savunma Uzmanı” unvanı,  bulunduğu bölümden çıkartılıp  alt bölümde bulunan Laborant unvanından sonra gelmek üzere eklenmiştir.

 

 MADDE  3-  (1) 15/05/2007 tarih ve 6 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilen “Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği’nin 6. Maddesi’nin Çevre Sulama Suyu Abonesi  başlıklı (f) fıkrasının 4, 5, 10 ncu bentleri aşağıdaki gibi değiştirilerek, 11 ve 12 nci bentler eklenmiştir.

 

4) Bahçe sulama suyu için ayrı bir sayaç talep etmeyen ancak, konut olarak kullandığı mevcut su aboneliğini bahçe sulama suyu olarak ta kullanmak isteyen abonelerde, Yönetim Kurulunca belirlenecek su tüketim miktarını aşan kısma çevre sulama suyu tarifesi uygulanır.

5) Bahçe amacıyla kullanılacak olan imar parselleri ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olup mülkiyet sınırında daha önceden şebeke hattı bulunan ve 2000 m2’yi geçmeyen müstakil tapulu diğer parseller yararlanır. Ancak, her halde,  parsellerin içerisinde kullanım alanı 35 m2’den daha büyük bir yapının bulunmaması şartı aranır.

10) Altınapa Barajından ayrı bir hatla ve herhangi bir işleme tabi tutulmadan sulama suyu verilen aboneliklere, şehir içme suyu şebekesinden su verilmesi halinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek tüketim miktarı için çevre sulama suyu tarifesinin % 25’i uygulanır.

 

 

 

 

 

11) Yönetmeliğin 6. Maddenin 4. fıkrasının f bendinin 10. alt bendi gereğince, şehir içme suyu şebekesinden su verilen aboneliklerde, çevre sulama suyu tarifesinin % 25’i olarak uygulanacak tarife, Mayıs ve Ekim ayları arası dönemi kapsayan 6 aylık süre için geçerlidir. Kasım ve Nisan ayları arası dönemi kapsayan  6 aylık süre için de ait olduğu abone gurubunun su ve atıksu tarifesi uygulanır.

12) Bu abone türlerine uygulanacak diğer esasları belirlemeye, Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

 MADDE 4-  (1) Bu Yönetmelikler KOSKİ Genel Kurulu’nun kabulü ve İdarenin internet sitesinde yayınlanması ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 -  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KOSKİ Genel Müdürü yürütür.

 

Karar Sayısı : 4

KOSKİ Genel Müdürlüğünün Bazı memur ve işçi kadrolarının iptal ve ihdası, komisyon raporu doğrultusunda oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

Karar Sayısı : 5

KOSKİ Genel Müdürlüğünün, 6360 sayılı Kanun gereğince, il mülki sınırlardan oluşan KOSKİ Genel Müdürlüğünün görev alanına dahil olan ilçe ve mahallelerde uygulanacak hizmet ve yaptırım tarifeleri ile,  su ve atıksu abonelerinden alınacak teminat bedelleri ve 2014 yılında uygulanacak araç ve iş makinası kira ücretlerinin ekteki şekliyle, 02/06/2014 tarihinden itibaren uygulanmasına, komisyon raporu doğrultusunda oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

6360 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GÖREV ALANIMIZA GİREN İLÇE, BELDE VE KÖYLERDE 02.06.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK HİZMET TARİFELERİ

S. NO

HİZMETİN ADI

DAYANAK

ALINACAK BEDEL (TL) KDV HARİÇ

ALINACAK BEDEL (TL) KDV.DAHİL

AÇIKLAMA

1

SU VE KANALİZASYON KEŞİF ÜCRETİ

TARİFELER YÖN.MADDE: 21-1

     20,00 TL

23,60 TL

 

2

TESİSAT MUAYENE ÜCRETİ

TARİFELER YÖN.MADDE: 22-1-a

     20,00 TL

     23,60 TL

Grup abonelerde her birim için muayene ücreti %10 ilave edilir.

3

TESİSATTA YAPILACAK İKİNCİ MUAYENE (REVİZE) ÜCRETİ

TARİFELER YÖN.MADDE :22-1-ç

     10,00 TL

     11,80 TL

1. Muayenede, hata ve noksanlar nedeniyle reddedilen tesisatlar için her defasında alınacak bedeli ifade eder.

4

ABONE HATTI BAĞLANTI DELİK DELME ÜCRETİ

TARİFELER YÖN.MADDE :23-1-a

     20,00 TL

     23,60 TL

Malzeme bedeli ayrıca alınır.

5

TAHLİYE NEDENİYLE SU AÇMA VE KAPATMA ÜCRETİ

TARİFELER YÖN.MADDE :  49/5

     12,00 TL

     14,16 TL

Tahliye nedeniyle, aboneliğini kapatanlardan 1/2,  boşalan aboneliğe yeni sözleşme yapacaklardan 1/2  açma ve kapatma ücreti alınır.

6

SAYAÇ BAĞLANTI ELEMANLARI ARIZA GİD. ÜCRETİ

TARİFELER YÖN.MADDE : 23/1-c

     12,00 TL

     14,16 TL

Grup abonelerde her birim için arıza giderme ücreti %10 ilave edilir. Malzeme bedeli ayrıca alınır.

7

SAYAÇ SÖKME TAKMA ÜCRETİ (DAMGA NEDENİYLE SÖKÜLEN TÜM KUTURLU SAYAÇLAR DAHİL)

TARİFELER YÖN.MADDE :  20/1, 58/21, 23 ve 24

     14,80 TL

     17,46 TL

Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri  Tarifesi Hakkında Tebliğ, (Teb.No:MSGM-2013/43) Gereğince

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

SAYAÇ YERİ ISLAH ÜCRETİ

TARİFELER YÖN.MADDE :23-1-b

     40,00 TL

     47,20 TL

Kullanılan malzeme bedeli ayrıca alınır.

9

SU TESİSLERİ HAR.KATILIM PAYI

TARİFELER YÖN.MADDE : 18-1/a

Katılım bedeli birim başına alınmakta olup, KDV alınmaz.

a

İLÇELERDE

TARİFELER YÖN.MADDE : 18/1-a

   100,00 TL

 100,00 TL

 

b

BELDELERDE

TARİFELER YÖN.MADDE : 18/1-b

     75,00 TL

   75,00 TL

 

c

KÖYLERDE

 

 -

 -

6360 Sayılı Kanunun geçici 1.Maddesinin 15.Fıkrasına istinaden 5 yıl süreyle katılma payı alınmaz.

10

KANALİZASYON TESİS.HAR.KATILIM PAYI

TARİFELER YÖN.MADDE : 18-1/b

Katılım bedeli birim başına alınmakta olup, KDV alınmaz.

a

İLÇELERDE

 

  100,00 TL

100,00 TL

 

b

BELDELERDE

 

     75,00 TL

  75,00 TL

 

c

KÖYLERDE

 

 -

 -

6360 Sayılı Kanunun geçici 1.Maddesinin 15.Fıkrasına istinaden 5 yıl süreyle katılma payı alınmaz.

11

ABONELİKTEKİ SAYACIN SÖKÜLEREK YERİNE TAKILAN YENİ SAYAÇ BEDELİ

TARİFELER YÖN.MADDE:19/2, 58/23

22,03 TL

   26,00 TL

29.05.2013 Tarih ve 1410 Sayılı Gen.Müd.'lük oluru ile  hurda bedeli düşülerek belirlenmiştir..

 

 

6360 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GÖREV ALANIMIZA GİREN İLÇE, BELDE VE KÖYLERDE 02.06.2014 TARİHİNDEN TİBAREN UYGULANACAK YAPTIRIM TARİFELERİ

S.

NO

CEZANIN ADI

DAYANAK

ALINACAK BEDEL (TL) KDV HARİÇ

ALINACAK BEDEL (TL) KDV DAHİL

AÇIKLAMA

1

BORCUN ÖDENMEMESİ VEYA YÖNETMELİKLERE AYKIRI DAVRANIŞ NEDENİYLE ABONELERİN SUYU KESİLMİŞ İSE KAPATMA - AÇMA ÜCRETİ OLARAK;

a

MÜHÜR VEYA KELEPÇE İLE VANADAN SUYUN KESİLMESİ HALİNDE  AÇMA VE KAPATMA ÜCRETİ OLARAK;

TARİFELER YÖN.MADDE :  34/1-a

      12,00 TL

   14,16 TL

 

b

SAYAÇ SÖKÜLMEK SURETİYLE SU KESİLMİŞ İSE SÖKME-TAKMA ÜCRETİ OLARAK;

TARİFELER YÖN.MADDE : 20/2  34/1-b

      19,00 TL

   22,42 TL

 

c

KOSKİ'YE AİT VANADAN SU KESİLMİŞ İSE KAPATMA- AÇMA ÜCRETİ OLARAK;

TARİFELER YÖN.MADDE : 34/1-c

      37,00 TL

   43,66 TL

 

ç

ŞEBEKEDEN SU KESİLMİŞ İSE AÇMA-KAPATMA ÜCRETİ OLARAK;

TARİFELER YÖN.MADDE : 34/1-ç

      92,00 TL

 108,56 TL

 

d

SU KESMEYE GİDİLDİĞİ HALDE, ABONENİN TALEBİ ÜZERİNE SUYU KESİLMEMİŞ VEYA ABONE TARAFINDAN KESTİRİLMEMİŞ İSE, KESMEK İÇİN YERİNE GİDİLDİĞİNDEN a, b, c ve ç FIKRALARINDA BELİRTİLEN ÜCRETLERİN % 50 'Sİ ALINIR

2

SUYU KESMEK İÇİN YAPILAN BAĞ VEYA MÜHRÜN KOPARILMASI HALİNDE CEZA OLARAK ALINACAK ÜCRET

TARİFELER YÖN.MADDE : 39/1

      64,00 TL

   64,00 TL

KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği'nin 48. maddesi gereğince cezalardan KDV alınmamaktadır.

3

SU ŞEBEKESİNDEN İDAREDEN MÜSAADE ALMADAN KAÇAK BAĞLANTI YAPANLARDAN CEZA OLARAK ALINACAK ÜCRET

TARİFELER YÖN.MADDE : 35/2

 1.224,00 TL

1.224,00 TL

KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği'nin 48. maddesi gereğince cezalardan KDV alınmamaktadır.

4

KANALİZASYON ŞEBEKESİNDEN, İDAREDEN MÜSAADE ALMADAN KAÇAK BAĞLANTI YAPANLARDAN ALINACAK CEZA BEDELİ OLARAK;

a

KANALİZASYON ŞEBEKESİNE KAÇAK BAĞLANTI YAPAN MESKENLERDEN ALINACAK CEZA BEDELİ

TARİFELER YÖN.MADDE : 43/3

   571,00 TL

   571,00 TL

KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği'nin 48. maddesi gereğince cezalardan KDV alınmamaktadır.

b

KANALİZASYON ŞEBEKESİNE KAÇAK BAĞLANTI YAPAN ÇARDAK, PETROL İSTASYONU,FABRİKA, DÜKKAN VB. YERLERDEN ALINACAK CEZA BEDELİ

TARİFELER YÖN.MADDE : 43/3

 1.294,00 TL

 1.294,00 TL

KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği'nin 48. maddesi gereğince cezalardan KDV alınmamaktadır.

KAÇAK VE USULSÜZ SU KULLANIMLARI İLE İLGİLİ TANZİM EDİLEN TUTANAKLARIN HESAPLANMASINDA, 6360 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GÖREV ALANIMIZA DAHİL OLAN YERLERDE, KOSKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİNİN 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 VE 44. MADDE HÜKÜMLERİ AYNEN UYGULANIR.

 

6360 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GÖREV ALANIMIZA DAHİL OLAN İLÇE,  BELDE VE KÖYLERDE  02.06.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN ABONELERİMİZDEN TALEP EDİLECEK
SU VE ATIKSU TEMİNAT  BEDELLERİ

S.NO

ABONE TÜRLERİ

İLÇE

BELDE

KÖY

1

MESKEN ABONELERİ

50,00 TL

30,00 TL

20,00 TL

2

İŞYERİ ABONELERİ

 

 

 

a

1. GRUP İŞYERİ 

 

 

 

 

Büro, Bakkal, Kasap, Terzi, Tamirci, KuruYemişçi, Marangoz, Hırdavatcı, Manav, Eczane  v.b. İşyerleri

75,00 TL

60,00 TL

40,00 TL

b

2.GRUP İŞYERİ

 

 

 

 

Pide Fırını, Çay ocağı, Cafe, Kuru temizleme, Berber, Süper Market vb.işyerleri

100,00 TL

80,00 TL

60,00 TL

c

3.GRUP İŞYERİ

 

 

 

 

Oto galeri, Kahvehane, 2. ve 3.sınıf Lokanta, Özel kreş ve yuva, Dernek lokalleri, 3.sınıf Otel, Ekmek fırını v.b. İşyerleri

125,00 TL

100,00 TL

80,00 TL

d

1,2 ve 3. gruplarda belirtilenlerin dışında kalan işyerlerinden

200,00 TL

150,00 TL

100,00 TL

3

İNŞAAT ABONELERİ

100,00 TL

80,00 TL

60,00 TL

 

 

 

 

ARAÇ VE İŞ MAKİNASI ÇALIŞMA ÜCRET TARİFESİ

S.

No

ARACIN CİNSİ

BİRİMİ

2014 yılında Uygulanmakta olan Tarife

6360 sayılı Kanun ile Merkeze Bağlanan Bölgelerde Uygulanacak Tarife  (TL.)

1

Kanal Kazıcı (Paletli)

1 saat

250,00

125,00

2

Kanal Kazıcı (Lastik Tekerlekli Kırıcı Tabancası ile)

1 saat

200,00

100,00

3

Kanal Kazıcı (Lastik Tekerlekli-Bekoloder)

1 saat

185,00

90,00

4

Yükleyici  (Lastik Tekerlekli)

1 saat

125,00

60,00

5

Seyyar Hava Kompresörü

1 saat

  85,00

40,00

6

Kovalı Araç

1 saat

  90,00

45,00

7

Kurtarma Aracı

1 saat

125,00

65,00

8

Treyler Çekici ile Birlikte

1 saat

170,00

85,00

9

Asfalt Kesme Makinesi

1 saat

  95,00

45,00

10

Soğuk Asfalt ve Beton Frezeleme Makinesi

1 saat

245,00

125,00

11

15 Tonluk Kamyon

1 saat

130,00

65,00

12

Kanal Arıza Aracı (Vidanjör)

1 saat

100,00

50,00

13

10 tonluk Temiz Su Tankeri (Kamyon)

1 sefer

145,00

75,00

14

4 tonluk Temiz Su Tankeri (Römork)

1 sefer

  90,00

45,00

15

Forklift

1 saat

  85,00

40,00

16

Jeneratör

1 saat

  70,00

35,00

17

Kaynak Makinası

1 saat

  70,00

35,00

18

İş Deneyim Belgesi (Her bir iş için)

1 adet

  75,00

75,00

19

Kanal içi Görüntüleme Aracı

1 metre

    3,50

3,50

20

Vana Kapak Arama Cihazı

1 saat

  13,00

13,00

21

Su Kaçak Arama Cihazı

1 saat

  60,00

30,00

22

Su Arıza Müdehale Ekip Aracı

1 saat

  80,00

40,00

23

5 Ton Vinçli Kamyon

1 saat

  90,00

45,00

24

Elektrikli Dalgıç Pompa

1 saat

  13,00

 13,00

25

PE 100 E.F.Kaynak Makinası

1 saat

  13,00

 13,00

26

Havalı Kırıcı Tabanca

1 saat

  13,00

 13,00

27

Seyyar Radyant Isıtıcı

1 Saat

  45,00

45,00

28

Havalı Dalgıç Pompa

1 saat

  13,00

13,00

29

Motopomp

1 saat

  55,00

50,00

30

Işık Kulesi

1 saat

  55,00

50,00

31

Vibrasyonlu Tokmak Makinası

1 saat

  35,00

35,00

NOT : Fiyatlara KDV. dahil değildir.

Karar Sayısı : 6

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesine 65.000.000.- (Altmışbeşmilyon) TL. ek ödenek verilmesine komisyon raporu doğrultusunda oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 7

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2013 yılı Kesin Hesap ve Bilançosunun komisyon raporu doğrultusunda kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 8

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2013 yılı Faaliyet Raporu’nun komisyon raporu doğrultusunda kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 9

KOSKİ Genel Müdürlüğünün KONYA SUKİ Enerji, Yatırım, İnşaat, Taahhüt, Hizmet, Danışmanlık, İşletmecilik, Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi kurması için Genel Kurul Üyelerinden Mustafa UZBAŞ, M. Sami ŞAHİN ve Ömer EĞER’in vermiş oldukları teklif komisyonca görüşülmüş,  komisyon raporu doğrultusunda şirketin kurulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

02/06/2014