Atıksu Arıtımı ve Yeniden Kullanımı Çalıştayı Sonuç Bildirgesi AçıklandıKonya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından organize edilen, Alman Akademik Değişim Kurumu tarafından EXCEED Projesi kapsamında desteklenen, Atıksu Arıtımı ve Yeniden Kullanımı Çalıştayı tamamlandı

 

Merkez Bera Otel'de 10 oturumda, 28 sunumla ülkemizden ve 6 değişik ülkeden bilim insanlarının çalışmalarının sunulduğu Uluslararası Atıksu Arıtımı ve Yeniden Kullanımı Çalıştayı tamamlandı. 3 gün süren çalıştayın sonunda Sonuç Bildirgesi açıklandı. Atıksu Arıtımı ve Yeniden Kullanımı Çalıştayı Sonuç Bildirgesi şöyle:


Sürdürülebilir su ve atıksu yönetimi:

-           Mevcut su kaynakları daha etkili ve verimli şekilde kullanılmalıdır,

-           Yağmur suyu ve atıksular ayrı hatlarda toplanarak mümkün olduğunca geri dönüşüm, yeniden kullanım uygulamaları gerçekleştirilmelidir,

-           Tarımsal sulamada kaçak yeraltı suyu kullanımının önüne geçilerek, alternatif su kaynakları belirlenmelidir,

-           Endüstriyel atıksuların yeniden kullanımı artırılmalıdır,

-           Atıksuların arıtımı ve yeniden kullanımı konuları, yalnızca mühendislik alanı değil, ziraat, sosyal bilimler, jeokimya, iklim bilimleri, çevre bilimleri gibi alanlarda işbirliği yapılarak tüm paydaşlar bilgilendirilmelidir. Suyla ilgili ortaya çıkan problemler tüm insanlığı etkileyeceği için çok disiplinli çalışmalar gerçekleştirilmelidir,

-           Atıksu arıtma tesislerinde enerji üretimi ve kullanımına önem verilmelidir,

-           Uluslararası platformda sürdürülebilir su yönetimi için stratejiler belirlenmeli, küresel ağ kurulmalı, ortak araştırma programları yürütülerek ülkeler arası edinilen tecrübeler aktarılmalıdır,

-           Ülkemizdeki su ve atıksu yönetimi ile ilgili kurumlar, tek bir çatı altında toplanmalıdır.


Atıksu arıtımı ve yeniden kullanımı:

-           Atıksular kaynağında, oluşumundan önce azaltılmalıdır,

-           Atıksu arıtma ve toplama sistemlerinin yönetimi için kaynakta ayrı toplama gerçekleştirilmelidir,

-           Atıksu arıtımı ile ilgili mevcut teknolojiler günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda, laboratuvar ve pilot ölçekli çalışmalarla geliştirilmelidir,

-           Atıksuların tarımda yeniden kullanımı önemli olduğundan konuyla ilgili teknolojiler geliştirilerek uygulamaya dönüştürülmelidir,

-           Arıtılmış atıksular alıcı ortamlara verilmek yerine, sulak alanlar oluşturularak ekosistem çeşitliliği artırılmalıdır,

-           Artan su ihtiyacı ve atıksuların arıtılarak yeniden kullanımı hususunda halk arasında farkındalık oluşturulmalı, sosyal anlamda arıtılmış atıksuyun kullanılabilirliği sağlanmalıdır,

-           Arıtılmamış ya da sulama suyu kriterlerini sağlamayan arıtılmış atıksuların zirai alanlarda yasal olmayan kullanımların önüne geçilmeli, bu konuda yasal düzenlemeler getirilmelidir,

-           Endüstriyel atıksu oluşumu azaltılmalı, yeniden kullanım ve geri dönüşüm politikaları belirlenerek uygulamaya geçirilmelidir,

-           Tarımsal sulama amaçlı kullanılacak arıtılmış atıksularda bitki besin elementi olarak fosforun giderilmesi yerine giderilmeden ya da geri kazanılarak toprağa verilmesi sağlanmalıdır,


Çamur arıtımı ve bertarafı:

-           Farklı çamur kaliteleri için farklı arıtma seçenekleri belirlenmelidir,

-           Arıtma çamurlarının tarımsal üretime kazandırılması sağlanmalıdır,

-           Arıtma çamuru için uygulanacak arıtma prosesleri nihai çamur bertaraf yöntemine göre belirlenmelidir,

-           Çamur arıtımı ve bertarafı ile ilgili mevzuat ve teknik kriterler geliştirilmelidir,

-           Tarımsal alanlarda kullanılacak çamurda özellikle organoklorlu pestistler, farmasötik bileşikler gibi kalıcı organik kirleticiler izlenmeli ve mevzuatta limit değerleri verilmelidir,

-           Toprak ve bitkiler için çamurun içerdiği organik madde ve nütrientler çok değerli olup, stabilize arıtma çamurunun tarımda kullanımı teşvik edilmelidir.

Zararlı bileşikler ve kirleticiler:

-           Kirleticilerin takibinde kimyasal analizlerin yanı sıra çevresel toksikolojik analizler de yapılmalıdır,

-           Zararlı bileşikler ve kirleticilerin kanalizasyon sistemine girmesini önleyecek tedbir ve kontrol uygulamaları gerçekleştirilmelidir,

-           Arıtılmamış atıksular ile sulanan zirai alanlarda zararlı bileşik ve kirleticiler tespit edilmeli, kirli tarımsal sahalar tespit edilerek temizlenmelidir.

-           Atıksuların ve kullanıldığı yerlerin kalite kontrolü için gereken analitik laboratuvarlar kurulmalı, olanlar ise güçlendirilmelidir.

06/06/2013