KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR


KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLAN OLUNUR

PLAN VE BÜTÇE MALİYE KOMİSYONUNUN 20/05/2013 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPOR ÖZETLERİ

KOSKİ Genel Kurulunun 20/05/2013 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen, KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait bazı memur kadrolarının iptal ve ihdasına dair teklifi, rapor ekindeki şekliyle komisyonca uygun görülmüştür.

-------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 20/05/2013 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen, KOSKİ Genel Müdürlüğünün  2010 ve 2011 yılında Hizmet Alım Yöntemi işe ile ilgili % 5’lik kesinti tutarı davasının sulhen ortadan kaldırılmasına dair teklifi, komisyonca uygun görülmüştür.
-------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 20/05/2013 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen, KOSKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair teklifi rapor ekindeki şekliyle komisyonca uygun görülmüştür.  
-------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 20/05/2013 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen, KOSKİ Genel Müdürlüğün laboratuarda su analizlerinin fiyat tespitine dair teklifi, rapor ekindeki şekliyle komisyonca uygun görülmüştür.
-------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 20/05/2013 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen, KOSKİ Genel Müdürlüğü 2012 yılı Kesin hesabına dair teklifi, komisyonca uygun görülmüştür.

KOSKİ GENEL KURULUNUN 20/05/2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN
GENEL KURUL KARAR ÖZETLERİ

Karar Sayısı :1
Denetçiler Sıdıka TURGUT ve Gürsoy BİLGİN’in hazırlamış oldukları raporun ibrasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
Karar Sayısı :2
KOSKİ Genel Müdürlüğünün bazı memur kadrolarının iptal ve ihdasına komisyon raporu doğrultusunda kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.
Karar Sayısı :3
KOSKİ Genel Müdürlüğünün  2010 ve 2011 yılında Hizmet Alım Yöntemi işe ile ilgili % 5’lik kesinti tutarı davasının sulhen ortadan kaldırılmasına komisyon raporu doğrultusunda kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.
Karar Sayısı :4
KOSKİ Genel Müdürlüğünün KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği değişikliğine, komisyon raporu doğrultusunda kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar Sayısı :5
KOSKİ Genel Müdürlüğünün laboratuarda su analiz fiyatlarının, yeniden tespitine,  komisyon raporu doğrultusunda kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar Sayısı :6
KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2012 yılı kesin hesap ve bilançosu, komisyon raporu doğrultusunda oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :7
KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2012 yılı faaliyet raporu oybirliğiyle kabul edilmiştir.

­­­­­­

KOSKİ  GENEL KURULUNUN 20/05/2013 TARİH VE 4 SAYILI KARARIYLA KABUL EDİLEN,  TARİFELER YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI;

MADDE:1) 15/05/2007 tarih ve 6 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilen “Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği”nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Abone türleri
MADDE 6-(4) Abone türleri,  suyun kullanıldığı ve kirletildiği yerlere göre aşağıda açıklanmıştır.
e) Umumi Yerlere Ait Aboneler;
1) Ticari gayesi olmayan ve kamunun kullanımına sunulan park, bahçe, yeşil alan, mezarlık ve  umumi tuvaletlerde kullanılmak üzere su verilen yerlere ait abonelerdir.
f) Çevre Sulama Abonesi: Yeşil alanların korunması ve bu tür yerlerin teşvik edilmesi amacıyla, su verilen abonelerdir. Bu tür abonelikten;
5) Bahçe amacıyla kullanılacak olan imar parselleri ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olup mülkiyet sınırında daha önceden şebeke hattı bulunan ve tapudaki hisse oranı 2000 m2’yi geçmeyen diğer parseller yararlanır. Ancak, her halde,  parsellerin içerisinde kullanım alanı 35 m2’den daha büyük bir yapının bulunmaması şartı aranır.
h) Özel Sözleşmeli Aboneler:
1) KOSKİ'nin hizmet sınırları içinde veya dışında kalan mülki kuruluş, toplu konut, işyeri, sanayi vb. yerlere,  özel protokolle su ve atıksu hizmeti verilen abonelerdir.
2) Bu konuda protokol yapmaya, Yönetim Kurulu yetkilidir.

Kanal bağlantısı olmayan aboneler
MADDE 15- (5) Cadde veya sokağından kanalizasyon şebekesi geçmeyen ve taşıma yöntemi ile KOSKİ’nin görev alanı içerisinde bulunan kanalizasyon şebekesine atıksu bırakmayan yerlerden atıksu bedeli alınmaz.
(6) Atıksuyun taşıma yöntemi ile kanalizasyon şebekesine deşarjı gerektiği hallerde, alınacak atıksu bedeli, yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrasının h bendi gereğince özel sözleşme yapılarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Su Sayacı Kontrol Talebi ve Sayaç Muayene Tarifesi                                  
MADDE 19-(1) Abone tarafından su sayacının fazla tüketim yaptığı iddiası ile şikâyet başvurusunda bulunulması veya İdare tarafından yapılan tespitler neticesinde sayacın okunamaması, tüketimin şüpheli, sayacın müdahaleli olması hallerinde sayaç sökülerek yerine yenisi takılır. Sökülen sayaç atölye sorgusuna veya ölçüye tabi tutulur.
(2) Doğru ölçüm yapmadığı iddiasıyla şikâyet eden abonenin su sayacı muayene edilir, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ölçü ve Ayarlar Müdürlüğünce veya akredite edilmiş laboratuvarlarca yapılan muayene sonucu sayacın doğru çalıştığı tespit edilirse, belirlenen tarifesine göre sayaç sökme-takma bedeli, muayene bedeli ve sökülen sayacın yeniden kullanılamaz durumda olduğuna ilişkin bir tutanağın bulunması halinde yeni takılan sayacın bedeli alınır. Ancak, bu bedelden eski sayacın hurda bedeli düşülür veya talep edilmesi halinde hurdaya ayrılan sayaç iade edilir.

Sayaç Sökme-takma Tarifesi
MADDE 20- (1) İdarece su sayacı takılacak yeni abonelerden, sayaçların ihmal, dikkatsizlik ve dış etkiler nedeniyle patlaması veya kullanılamaz şekilde hurdaya ayrılması, ekonomik ömrü dolmuş sayaçların sökülmesi sonucunda sayaçları değiştirilen abonelerden, muayene neticesinde sayacın doğru çalıştığı tespit edilen aboneler, istek üzerine sayacı sökülen veya takılan abonelerden her yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan "Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ’de belirtilen sayaç sökme- takma ücreti alınır.
(2) Abonenin tahakkuk eden borcunu zamanında ödememesi nedeniyle sayacın sökülmesi halinde bu yönetmeliğin 34'üncü maddesi hükmü uygulanır.
Su ve kanalizasyon abone bağlantı, Sayaç yeri ıslah ve sayaç bağlantı elemanları arıza giderme tarifesi
MADDE 23- (1) Su ve kanalizasyon abone bağlantı, Sayaç yeri ıslah ve sayaç bağlantı
elemanları arıza giderme tarifesi aşağıdaki esaslara göre belirlenir.
a) Taşınmazın su ve kanalizasyon şebekesine bağlantısı için, kullanılan malzemenin rayiç bedeli ve ½ işçi/saat ile ½ şoför/saat ücret tutarı kadar işçilik bedeli, aboneden tahsil edilir.
b) Su ve atıksu abonelerimize ait sayaç yerlerinin, endeks okuma ve sayaç değiştirmeye uygun olmaması nedeniyle ıslah edilmesi gerektiği hallerde, kullanılan malzemenin rayiç bedeli ve 1 işçi/saat ile 1 şoför/saat ücret tutarı kadar işçilik bedeli, aboneden tahsil edilir.
c) Sayaç bağlantı elamanlarında meydana gelen arıza giderme işlemlerinde kullanılan malzeme rayiç bedeli ve 1/4 montör / saat ile 1/4 şoför/ saat ücreti kadar işçilik bedeli aboneden tahsil edilir.
ç) a, b ve c bentlerinde belirtilen esaslara göre hesaplanacak ücretlere, Genel Kurul’ca kabul edilecek bir kâr oranı ilave edilir.
Su teminat bedeli
MADDE 26- (10) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hususları değiştirmeye ve abonelerden alınan teminatın güncelleştirilerek iade edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemeye, Yönetim Kurulu yetkilidir.
Abone olma şartları ve uygulama esasları
MADDE 49-  (5) Su kullanılan yerde suyu fiilen tüketen gerçek veya tüzel kişiler, KOSKİ  ile kendi adlarına abonelik sözleşmesi yapmak ve tahliye sırasında bu sözleşmeyi fesh ettirmek zorundadırlar. Yapılan işlemler nedeniyle, yönetmeliğin 34. maddesinde belirtilen açma ve kapama ücretleri aboneden alınır.
Su iç tesisatı
MADDE 53-
(4) İç tesisatta meydana gelen su kaçağı miktarı, asgari iki KOSKİ personeli tarafından mahallinde yapılan en az 15 dakikalık sayaçlı ölçüm sonucunda bulunan miktar esas alınarak hesaplanır.    
(5) İç tesisatta meydana gelen su kaçağının miktarı ve süresi tespit edilebilmiş ise, tespit edilen bu miktar ve süreye göre, fazla sarfiyata sebep olan tahakkuk döneminde oluşan su kaçağı miktarı belirlenir. İç tesisatta meydana gelen su kaçağının miktarı, abonenin, İdareye itirazda bulunmadan önce tesisattaki su kaçağını bulup yaptırması nedeniyle tespit edilememiş ise, bu durumda, abone, delil tespiti yoluyla mahkemeden alacağı bilirkişi raporu ile kaçak su miktarı ve süresini belgelemek zorundadır.
(6) İç tesisatta meydana gelen su kaçağının süresi tespit edilememiş ise, o takdirde, su kaçağının, şikayetli tahakkukun düzenlendiği tarihin 3(üç)ay öncesinden itibaren oluştuğu kabul edilerek değerlendirme yapılır.
Sayaçlar
MADDE 58-
(21) İdareden ücreti mukabilinde satın alınan veya değiştirilen su sayacının mülkiyeti, işletme ve bakım karşılığında, KOSKİ’ye devredilir. Buna karşılık, Yönetmeliğin 20. maddesi ile bu maddenin 23. ve 24. fıkralarındaki haller hariç, sayaç değişimi neticesinde, aboneden, sayaç bedeli, sayaç sökme-takma, tamir ve bakım ücreti adı altında herhangi bir bedel alınmaz.
(23) Abonelerden kaynaklanan ihmal, dikkatsizlik veya kusur nedeniyle, su sayaçlarının kırılması, donması, yanması, iç mekanizmasının tahrip olması, gövdesinin patlaması vb. hallerinde, sökülen sayacın yerine yeni su sayacı takılır ve takılan yeni su sayacının bedeli aboneden tahsil edilir. Ancak bu bedelden, sökülen sayacın hurda bedeli düşülür veya talep halinde hurdaya ayrılan sayaç iade edilir. İade halinde hurda bedeli düşülmez.

Yürürlük:
MADDE:2) (1) Bu yönetmelik Genel Kurulun kabulünden sonra, İdarenin internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girer.

Yürütme:
MADDE:3)  (1) Bu Yönetmeliği, KOSKİ Genel Müdürü yürütür.

 

KOSKİ GENEL KURULUNUN 20.05.2013 TARİH VE 5 SAYILI KARARIYLA KABUL EDİLEN LABARATUVARDA SU ANALİZLERİNİN FİYAT TESPİTİ
SU ANALİZ ÜCRETLERİ İLANI için tıklayınız...

23/05/2013