KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR 

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN OLUNUR

 

 

PLAN VE BÜTÇE MALİYE KOMİSYONUNUN 24/05/2012 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

            KOSKİ Genel Müdürlüğünün İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine dair teklif, komisyonumuzun yapmış olduğu toplantıda görüşülmüş ve Yönetmelik uygun görülmüştür.

----------0000000-----------

KOSKİ Genel Müdürlüğünün Tarifeler Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair teklif, komisyonumuzun yapmış olduğu toplantıda görüşülmüş, değişiklik uygun görülmüştür.

----------0000000-----------

KOSKİ Genel Müdürlüğünün Laboratuar (su) analiz fiyatlarının yeniden eklenen analizlerin fiyatının tespitine dair teklif, komisyonumuzun yapmış olduğu toplantıda görüşülmüş yeni eklenen analiz fiyatları uygun görülmüştür.

----------0000000-----------      

            KOSKİ Genel Müdürlüğünün Altınapa Barajı Sulama suyu tarifesinin tespitine dair teklif, komisyonumuzun yapmış olduğu toplantıda görüşülmüş, 01.06.2012 tarihinden itibaren tahakkuk edecek faturalara 1.00 TL./dekar olarak uygulanması uygun görülmüştür.

----------0000000-----------

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2011 yılı Kesin Hesabı ve faaliyet raporuna dair teklif, komisyonumuzun yapmış olduğu toplantıda görüşülmüş ve 2011 yılı Kesin Hesabı ve Faaliyet Raporunun önerildiği şekilde kabul edilmesi uygun görülmüştür.

----------0000000-----------

Genel Kurul Üyelerinden Mümin UZMAN ve Gürsoy BİLGİN'in vermiş oldukları KOSKİ Genel Müdürlüğünün Su Havzalarını Koruma çalışması kapsamında, 2012 yılında Loras Dağı eteklerine fidan dikimi ve bakımı için ödenek konulmasına dair teklif, komisyonumuzun yapmış olduğu toplantıda görüşülmüş ve ödenek konulması uygun görülmüştür

 

KOSKİ GENEL KURULUNUN 21-25/05/2012 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ALINAN GENEL KURUL KARAR ÖZETLERİ

Karar Sayısı : 1

Denetçiler Sıdıka TURGUT ve Gürsoy BİLGİN'in hazırlamış oldukları raporun ibrasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı :2

            2560 sayılı İSKİ Kanunun 6/g ve 10.maddelerine istinaden Gürsoy BİLGİN, Sıdıka TURGUT asil, Mustafa KOSTAK ve Fahrettin ÇAMURCU'nun yedek denetçi seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı :3

KOSKİ Genel Müdürlüğünün İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğin kabulüne komisyon raporu doğrultusunda oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı :4

KOSKİ Genel Müdürlüğünün KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği değişikliğine, komisyon raporu doğrultusunda oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı :5

KOSKİ Genel Müdürlüğünün laboratuar (su) analiz fiyatlarının, yeniden eklenen analizlerin fiyatının tespitine  komisyon raporu doğrultusunda oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı :6

KOSKİ Genel Müdürlüğünün Altınapa Barajı Sulama suyu tarifesinin 01.06.2012 tarihinden itibaren tahakkuk edecek faturalara 1.00 TL./dekar olarak uygulanmasına, komisyon raporu doğrultusunda oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı :7

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2011 yılı Kesin Hesap ve faaliyet raporu, komisyon raporu doğrultusunda kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı :8

KOSKİ Genel Müdürlüğünün Su Havzalarını Koruma çalışması kapsamında, 2012 yılında Loras Dağı eteklerine fidan dikimi ve bakımı için ödenek konulmasına, komisyon raporu doğrultusunda oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

KOSKİ  Genel Kurulunun 25/05/2012 tarih ve 4 Sayılı Kararıyla Kabul Edilen, 

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğindeki bazı maddelerdeki değişiklikler:

 

Abone türleri

MADDE 6-

(4) Abone  türleri,  suyun  kullanıldığı  ve  kirletildiği yerlere göre aşağıda açıklanmıştır.

f) Çevre Sulama Abonesi:

1) Mülga

2) Asgari 150 m2 parsel alanı bulunan abonelikler yararlanır.

5) Bahçe amacıyla kullanılacak olan imar parselleri ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olup mülkiyet sınırında daha önceden şebeke hattı bulunan veya çekilecek şebekeye ait masrafın tamamı, talep eden tarafından karşılanan, tapudaki hisse oranı 2000 m2'yi geçmeyen diğer parseller yararlanır. Ancak, her halde,  parsellerin içerisinde kullanım alanı 35 m2'den daha büyük bir yapının bulunmaması şartı aranır.

Katılım payları

MADDE 18- (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 87. ve 88. maddeleri gereği, bir programa göre yapılacak yeni, içme, kullanma, endüstri suyu ve kanalizasyon yatırımları ile mevcutların tevsi, ıslah amacıyla yapılan harcamaların toplam yatırım giderleri, tesislerin hizmet edeceği saha dâhilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı alınır.

           c)  Su ve Kanalizasyon Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı İle İlgili Hususlar:

4) Çevre sulama aboneliklerinde, her 1000 m2 bir birim olarak alınır. 1000 m2'den sonraki her bir metrekare için, birim fiyatın metrekareye isabet eden bedeli bulunarak bu bedelin metrekare ile çarpım sonucunda katılma bedeli hesabı yapılır.

         5) Birim değerlendirmesi yapılamayan yerlerde, her abone için ayrı katılma payı alınır. Ancak, ortak olarak kullanılan, merdiven yıkama, kazan dairesi, sığınak ve yangın hattı aboneliklerinden, su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılım bedeli alınmaz.

Tatlı Su Çeşmelerinden Amacı Dışında Su Kullanmak

MADDE 42- (2) Tatlısu çeşmelerini amacı dışında kullananlar hakkında, tutanak tanzim edilir ve tutanak tarihinde yürürlükte bulunan işyeri tarifesine göre, 50  m3 su ve atıksu bedeli tutarında ceza tahakkuk ettirilir.

Yürürlük:

MADDE:2) (1) Bu yönetmelik Genel Kurulun kabulünden sonra, İdarenin internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girer.

Yürütme:

MADDE:3)  (1) Bu Yönetmeliği, KOSKİ Genel Müdürü yürütür.

 

 

KOSKİ  Genel Kurulunun 25/05/2012 tarih ve 5 Sayılı Kararıyla Kabul Edilen, 

Su Kalite Kontrol Laboratuarında yapılan (su) analiz fiyatları:

SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER

SIRA NO

FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ

METOT ADI

 FİYATI

1

 BAKİYE KLOR

DPD Klor Tablet

5,50

2

 SERBEST KLOR

DPD Klor Tablet

3,30

3

 BAĞLI KLOR

DPD Klor Tablet

3,30

4

 CO3= ALKALİNİTESİ

SM 2320 B. / Titrimetrik (H2SO4)

5,50

5

 HCO3-  ALKALİNİTESİ

SM 2320 B. / Titrimetrik (H2SO4)

5,50

6

 OH-  ALKALİNİTESİ

SM 2320 B. / Titrimetrik (H2SO4)

5,50

7

 TOPLAM TUZLULUK (TDS)

SM 2520 B. / Elektrot İletkenlik ölçüm

5,50

8

 AMONYUM

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

8,50

9

 FOSFAT (PO4-3)

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

44,00

10

 P2O5

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

44,00

11

 P2O5-P

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

44,00

12

 HİDROJEN PEROKSİT (H2O2)

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

13,20

13

 SÜLFÜR

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

16,50

14

 SÜLFİT

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

16,50

15

 SİYANÜRİK ASİT

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

16,50

16

 SÜRFAKTAN MADDELER (Anyonik)

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

44,00

17

 SÜRFAKTAN MADDELER (Katyonik)

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

44,00

18

 FENOL

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

44,00

Not: Resmi Kurumlara  Bütün Analizlerde % 20 İndirim Uygulanır.

SIRA NO

BAKTERİYOLOJİK ANALİZ

METOT ADI

FİYATI

1

 22oC'de TOPLAM JERM SAYISI

 Membran Filtrasyon Yöntemi

36,00

2

 37oC'de TOPLAM JERM SAYISI

 Membran Filtrasyon Yöntemi

36,00

Not: Resmi Kurumlara  Bütün Analizlerde % 20 İndirim Uygulanır.

 

SIRA NO

ATIKSU ANALİZLERİ

METOT ADI

FİYATI

1

 TOPLAM ORGANİK KARBON

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

44,00

2

 TOPLAM AZOT

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

44,00

PAKET FİYATI: 245 TL. ( Atıksu ) (KDV Hariç)

Not: Resmi Kurumlara Bütün Analizlerde % 20 İndirim Uygulanır.

 

 

 

 

 

 

“İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK” KAPSAMINDA

RUHSATA ESAS ANALİZLER

S.No

FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ

1

 BOR                    

2

 MANGAN          

3

 SELENYUM     

4

 FLORÜR           

5

 AMONYUM     

MİKROBİYOLOJİK ANALİZ

6

 ENTEREKOK        

7

 22oC'de TOPLAM JERM SAYISI  

PAKET ANALİZ FİYATI: 635 TL. (KDV Hariç)

Not: Resmi Kurumlara  Bütün Analizlerde % 20 İndirim Uygulanır.

 

 

 

 

"YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA

YÖNETMELİK" KAPSAMINDA ANALİZLER

SIRA NO

FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ

1

 BULANIKLIK

2

 pH

3

 RENK

4

 SERBEST KLOR

5

 BAĞLI KLOR

6

 HİDROJEN PEROKSİT

7

 TOPLAM ALKALİNİTE

8

 AMONYUM

9

 NİTRİT

10

 NİTRAT

11

 SİYANÜRİK ASİT

12

 BAKIR

13

 ALÜMİNYUM

MİKROBİYOLOJİK ANALİZ

14

 E.KOLİ

15

 KOLİFORM

16

 PSEUDOMONAS AERUGİNOSA

17

 37oC'de TOPLAM JERM SAYISI

PAKET ANALİZ FİYATI: 210 TL. (KDV Hariç)

 

 

29/05/2012