KOSKİ Genel Müdürlüğünden İlan OlunurKOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN OLUNUR

 

 

PLAN VE BÜTÇE MALİYE KOMİSYONUNUN 05/12/2011 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

 

 

KOSKİ Genel Kurulunun 24/11/2011 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün Yurt içi ve Yurt dışı borçlanmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine dair teklifi komisyonca görüşülmüş ve Yönetim Kuruluna 100.000.000.-(yüzmilyon) TL.ye kadar yetki verilmesi uygun görülmüştür.   

                                                                      -------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 24/11/2011 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen Yönetim Kuruluna izin verilmesine dair teklifi komisyonca görüşülmüş ve  KOSKİ Genel Müdürlüğünün 15 yıla kadar ve/veya 10.000.000.-(Onmilyon) TL.ye kadar kiralama, kiraya verme ve intifa sözleşmeleri hususunda Yönetim Kuruluna izin verilmesi uygun görülmüştür.

 

-------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 24/11/2011 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen Yönetmelik Değişiklikleri ile KOSKİ İkramiye Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması uygun görülmüştür.

-------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 24/11/2011 tarihli toplantısında komisyona havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2012 yılı performans programına uygun görülmüştür.

 

-------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 24/11/2011 tarihli toplantısında komisyona havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2012-2016 yıllarını kapsayan Stratejik plan uygun görülmüştür.

 

-------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 24/11/2011 tarihli toplantısında komisyona havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2012 yılı yatırımlarının, toplam 81.7700.000,00.-TL olarak kabulü uygun görülmüştür.

 

-------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 24/11/2011 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün 01/01/2012 tarihinden itibaren uygulamayı düşündüğü su-atıksu, çay sulama suyu ve tankerle su satış tarifeleri  ile diğer tarifelerin kabulü uygun görülmüştür.

 

                                                                                       -------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 24/11/2011 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2012 mali yılı ihzari bütçesi, gelir ve gider cetvelleri, kadro cetvelleri, bütçe kararnamesi, diğer tarifeleri incelenmiş ve 2012 mali yılı ihzari bütçesinin 195.000.000.-TL. gelir, 195.000.000.-TL. gider olarak kabulü uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

KOSKİ GENEL KURULUNUN 24/11/2011 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN

GENEL KURUL KARAR ÖZETLERİ

 

Karar Sayısı :8

KOSKİ Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Diş Tabibi kadrolarının iptali ile Biyolog ve Kimyager kadrolarının ihdasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı :9

KOSKİ Genel Müdürlüğünde 5620 sayılı Kanun ile Geçici İşçi Statüsünde kalan personelin 2012 yılı geçici işçi vizesinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı:10

            KOSKİ Genel Müdürlüğü ile Kamu Görevlileri Sendikası Bem-Bir Sen ile yapılan sözleşmenin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

KOSKİ GENEL KURULUNUN 12/12/2011 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN

GENEL KURUL KARAR ÖZETLERİ

 

Karar Sayısı :11

KOSKİ Genel Müdürlüğünün Yurtiçi ve Yurtdışı borçlanmalarında 100.000.000.- (yüzmilyon) TL.ye kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı :12

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 15 yıla kadar ve/veya 10.000.000.-(onmilyon) TL. ye kadar kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kuruluna izin verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı :13

            KOSKİ Genel Müdürlüğünün, Kuruluş Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliğinde ve Disiplin Amirleri Cetvelinde değişiklik yapılması ile  KOSKİ İkramiye Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması uygun görülmüştür.

 

Karar Sayısı :14

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2012 yılı Performans Programının kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı :15

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2012-2016 yıllarını kapsayan stratejik planın kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı :16

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2012 yılı Yatırım Programının 81.770.000,00.-TL. olarak kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı :17

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 01/01/2012 tarihinden itibaren uygulayacağı tarifelerinin kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı :18

KOSKİ Genel Müdürlüğünün K1 Memur kadro cetveli K2 İşçi Kadro Cetveli, 31 maddeden oluşan Bütçe Kararname tasarısı ile 2012 yılı bütçesinin 195.000.000.-TL. gelir, 195.000.000.-TL. gider olarak kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

            KOSKİ  Genel Kurulunun 12/12/2011 tarih ve 17 sayılı kararıyla kabul edilen, 01/01/2012 tarihinden itibaren uygulayacağı Tarifeler;

 

01/01/2012 tarihinden itibaren yapılacak tahakkuklarda uygulanmak üzere halen yürürlükte olan Su-atıksu, çay sulama suyu ve tankerle su satış tarifelerinin 2011 yılı TÜFE artış oranında artırılmış olup, diğer  tarifelerde aşağıdaki şekildedir.

 

  01.01.2012 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK :

 

   A) HİZMET TARİFELERİ:

2012 yılında Uygulanacak olan Ücret (TL)

1

İlk defa su verilecek yeni aboneler ;sayaçların ihmal,dikkatsizlik ve dış etkiler nedeniyle kullanılmaz şekilde hurdaya ayrılması sonucunda,sayaçları değiştirilen aboneler: muayene sonucunda sayacın doğru çalıştığı tespit edilen aboneler, istek üzerine sayacı sökülen ve takılan abonelerden sayaç sökme takma ücreti olarak;

      a

Anma yükü 30 m3 ve daha büyük olan sayaçlar için

18,70

      b

Anma yükü 30 m3  e kadar olan sayaçlar için

12,00

2

Tahliye nedeniyle boşalan aboneliğe,yeni sözleşme yapacaklardan su açma ücreti olarak

9,50

3

Su tetkik ve keşif ücreti

16,50

4

Kanal tetkik ve keşif ücreti

16,50

5

Abone hattı, şube yolu ve sayaç yerleri muayeneye tabidirler. Muayene ücreti olarak ;

      a

Abone hattı, şube yolu ve sayaç yeri muayenesinde

16,50

      b

Grup abonelerde, her birim için abone hattı, şube yolu ve sayaç yeri muayenesindeki ücretlere %10 ilave edilir.

      c

Birinci muayene hata ve noksanları nedeniyle reddedilen tesisatların her defasında, yukarıdaki şıklara göre belirlenen  ücretlerin % 50 si alınır.

6

Abone hattı ve şube yolu bağlantısı tarifesi.

18,70

7

Su tesisleri harcamalarına katılma payı birim bedeli

110,00

8

Kanal tesisleri harcamalarına katılma payı birim bedeli

110,00

9

Su abone hattı bedeli

317,00

10

Kanal abone hattı bedeli

264,00

11

Genel Kurul ile ilgili karar ve raporların satışı (1 sayfası )

   3,00

  NOT:Alınacak harcamalara katılma payları, bina ve arsalarda emlâk vergi değerinin % 2‘sini geçemez.

          Katılım Payları  (Dayanak: KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği Madde 18-(1)C-6)

 

B) YAPTIRIM TARİFELERİ

1

Borcunun ödenmemesi veya yasa ve yönetmeliklere aykırı davranış nedeni ile abonelerin suyu kesilmiş ise kapatma – açma ücreti olarak ;

      a

Mühür veya kelepçe ile vanadan suyun kesilmesi halinde açma ve kapama ücreti olarak;

11,00

      b

Sayaç sökmek suretiyle su kesilmiş ise sökme – takma ücreti olarak;

16,50

     c)     

KOSKİ' ye ait vanadan kesilmiş ise kapama – açma ücreti olarak;

34,00

     ç)  

Ana vanadan su kesilmiş ise kapama – açma ücreti olarak;

85,00

      d

Su kesmeye gidildiği halde abonenin suyu kesilmemiş veya abone tarafından kestirilmemiş ise, kesmek için yerine gidildiğinden a,b,c, ve ç bentlerinde belirtilen ücretlerin %50' si alınır.

2

Suyu kesmek için yapılan bağ veya mührün koparılması halinde ceza olarak;

  52,00

3

Su şebekesinden idareden müsaade alınmadan kaçak bağlantı yapanlardan alınacak ceza

      1.030,00

4

Tatlı su Şebekesinden kaçak bağlantı yapanlardan alınacak ceza bedeli.

    10.285,00

5

Kanalizasyon şebekesinden, idareden müsaade alınmadan kaçak bağlantı yapanlardan alınacak ceza bedeli.

      a

Kaçak bağlantı yapan meskenlerden alınacak bedel

 480,00

      b

Kaçak bağlantı yapan çardak, petrol istasyonu, fabrika, dükkan vb. yerlerden alınacak bedel.

1.090,00

6

Sayaç yeri ıslahı ücreti olarak

    37,50

 

S.N.

ARACIN CİNSİ

BİRİMİ

 

1

Kanal Kazıcı (Paletli)

1 saat

215,00

2

Kanal Kazıcı (Lastik Tekerlekli Kırıcı Tabancası ile)

1 saat

175,00

3

Kanal Kazıcı (Lastik Tekerlekli-Bekoloder)

1 saat

160,00

4

Yükleyici  (Lastik Tekerlekli)

1 saat

105,00

5

Seyyar Hava Kompresörü

1 saat

 75,00

6

Kovalı Araç

1 saat

 80,00

7

Kurtarma Aracı

1 saat

105,00

8

Treyler Çekici ile Birlikte

1 saat

150,00

9

Asfalt Kesme Makinesi

1 saat

 85,00

10

Soğuk Asfalt ve Beton Frezeleme Makinesi

1 saat

215,00

11

15 Tonluk Kamyon

1 saat

110,00

12

Kanal Arıza Aracı (Vidanjör)

1 saat

  88,00

13

10 tonluk Temiz Su Tankeri (Kamyon)

1 sefer

125,00

14

4 tonluk Temiz Su Tankeri (Römork)

1 sefer

  80,00

15

Forklift

1 saat

  75,00

16

Jeneratör

1 saat

  60,00

17

Kaynak Makinası

1 saat

  60,00

18

İş Deneyim Belgesi (Her bir iş için)

1 adet

  65,00

19

Kanal içi Görüntüleme Aracı

1 metre

   2,50

20

Vana Kapak Arama Cihazı

1 saat

  11,00

21

Su Kaçak Arama Cihazı

1 saat

  50,00

22

Su Arıza Müdehale Ekip Aracı

1 saat

  70,00

23

5 Ton Vinçli Kamyon

1 saat

  80,00

24

Elektrikli Dalgıç Pompa

1 saat

 11,00

25

PE 100 E.F.Kaynak Makinası

1 saat

 11,00

26

Havalı Kırıcı Tabanca

1 saat

 11,00

27

Seyyar Radyant Isıtıcı

1 Saat

 35,00

28

Havalı Dalgıç Pompa

1 saat

 11,00

29

Motopomp

1 saat

 45,00

30

Işık Kulesi

1 saat

 45,00

31

Vibrasyonlu Tokmak Makinası

1 saat

 30,00

   Büyükşehir Belediye hudutlarını çıkmamak kaydıyla, iş durumu müsait ise ücreti mukabilinde araç, iş   

   makinesi ve cihazlar kiraya verilirler. Kiralandığı süre araç, iş makinesi ve cihazın kiracıya teslimi ile  

   geri alındığı zamanlar arasında geçen saat olarak hesaplanır. Zaruri hallerde Belediye hudutları dışında  

   kiraya  verildiği takdirde % 100 zamlı tarife uygulanır.

 

 

   DEŞARJ KALİTE RUHSAT BELGESİ

 

1

Çalıştırdığı işçi sayısı 9'a kadar olan işletmelerden

175,00

2

Diğer fabrika, işletme ve akaryakıt istasyonlarından ( 10 ve daha fazla işçi çalıştıran)

280,00

 

SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER

SIRA NO

FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ

METOT ADI

 

1

PH

Elektrokimyasal

6,00

2

BULANIKLIK (NTU)

Türbidimetrik

6,00

3

İLETKENLİK

Elektrot İletkenlik ölçüm

6,00

4

ALKALİNİTE

Titrimetrik metot (H2SO4)

6,00

S. NO

FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ

METOT ADI

 

5

TOPLAM SERTLİK

Titrimetrik metot (EDTA)

7,25

6

KALSİYUM SERTLİĞİ

Titrimetrik metot (EDTA)

3,75

7

MAĞNEZYUM SERTLİĞİ

Titrimetrik metot (EDTA)

3,75

8

NİTRAT

Spektrofotometrik

15,00

9

NİTRİT

Spektrofotometrik

8,50

10

AMONYAK

Spektrofotometrik

8,50

11

KLORÜR

Titrimetrik metot (AgNO3)

6,00

12

SÜLFAT

Spektrofotometrik

15,00

13

ORGANİK MADDE

Titrimetrik metot (KMnO4)

15,00

14

TAT

 

3,75

15

KOKU

 

3,75

16

RENK

Görsel karşılaştırma

3,75

2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET, PAKET FİYATI: 85 TL. ( İlk on iki Parametre )

17

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN

 Membran Elektrot

  6,00

18

TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE

 Gravimetrik metot

30,00

19

ASKIDA KATI MADDE

 Gravimetrik metot

30,00

 

BAKTERİYOLOJİK ANALİZ

METOT ADI

 

1

KOLİFORM

Membran Filtrasyon Yöntemi

36,00

2

E.KOLİ

Membran Filtrasyon Yöntemi

36,00

3

ENTEREKOK

Membran Filtrasyon Yöntemi

36,00

4

SALMONELLA

Membran Filtrasyon Yöntemi

36,00

5

FEKAL KOLİFORM

Membran Filtrasyon Yöntemi

36,00

6

PS.AEROGİNOZA

Membran Filtrasyon Yöntemi

36,00

2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET,PAKET FİYATI: 77 TL. (üç parametre)

 

SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER

S.NO

ICP İLE YAPILAN ANALİZLE

METOT ADI

 

1

GÜMÜŞ

ICP

36,00

2

ALÜMİNYUM

ICP

36,00

3

BOR

ICP

36,00

4

BARYUM

ICP

36,00

5

KALSİYUM

ICP

36,00

6

MAĞNEZYUM

ICP

36,00

7

KADMİYUM

ICP

36,00

8

KOBALT

ICP

36,00

9

KROM

ICP

36,00

10

BAKIR

ICP

36,00

11

DEMİR

ICP

36,00

12

MANGAN

ICP

36,00

13

SODYUM

ICP

36,00

14

POTASYUM

ICP

36,00

15

LİTYUM

ICP

36,00

16

NİKEL

ICP

36,00

17

KURŞUN

ICP

36,00

18

ÇİNKO

ICP

36,00

19

TALYUM

ICP

36,00

20

VANADYUM

ICP

36,00

 

ICP İLE YAPILAN ANALİZLE

METOT ADI

 

21

SİLİSYUM

ICP

36,00

22

SİLİKA

ICP

36,00

23

ARSENİK

ICP- Hidrür metodu

48,00

24

SELENYUM

ICP- Hidrür metodu

48,00

25

CİVA

ICP- Hidrür metodu

48,00

26

ANTİMON

ICP- Hidrür metodu

48,00

27

BİZMUT

ICP- Hidrür metodu

48,00

28

TELLUR

ICP- Hidrür metodu

48,00

29

MİKRO DALGA İLE YAKIM İŞLEMİ

 

36,00

30

SİYANÜR

Spektrofotometrik

36,00

31

FLORÜR

Spektrofotometrik

55,00

32

TOPLAM ORGANİK KARBON

Spektrofotometrik

55,00

33

TOPLAM AZOT

Spektrofotometrik

55,00

 

ATIKSU ANALİZLERİ

METOT ADI

 

1

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI

Spektrofotometrik

60,00

2

BİYOLOJİK OKSİJEN İHTİYACI

Respirometrik (Oxitop)

60,00

3

NİTRAT AZOTU

Spektrofotometrik

15,00

4

NİTRİT AZOTU

Spektrofotometrik

  8,50

5

AMONYUM AZOTU

Spektrofotometrik

  8,50

6

FOSFAT FOSFORU

Spektrofotometrik

48,00

7

ASKIDA KATI MADDE

Gravimetrik

30,00

8

TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE

Gravimetrik

30,00

2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET, PAKET FİYATI: 165 TL. ( Atıksu )

 

"İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK" KAPSAMINDA RUHSATA ESAS ANALİZLER

SIRA NO

FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ

1

ARSENİK

2

ALÜMİNYUM

3

ANTİMON

4

BAKIR

5

CİVA

6

DEMİR

7

NİKEL

8

KADMİYUM

9

KROM

10

KURŞUN

11

SİYANÜR

12

SODYUM

13

NİTRAT

14

NİTRİT

15

KLORÜR

16

SÜLFAT

17

RENK

18

TAT

19

KOKU

20

BULANIKLIK

21

PH

 

MİKROBİYOLOJİK ANALİZ

22

KOLİFORM

23

E.KOLİ

2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET, PAKET ANALİZ FİYATI: 480 TL.

 

S.NO

DEPO TEMİZLEME

BİRİM ( M3 )

 

1

1 – 5

50,00

2

6 – 10

96,00

3

11 – 30

193,00

4

31 – 50

290,00

5

51 – 100

363,00

6

101 ve yukarısı

387,00

 

 

 

14/12/2011