KOSKİ Genel Müdürlüğünden İlan Olunur
    PLAN VE BÜTÇE MALİYE KOMİSYONUNUN 02/12/2010 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

    KOSKİ Genel Kurulunun 25/11/2010 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün Yurt içi ve Yurt dışı borçlanmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine dair teklifi komisyonca görüşülmüş ve Yönetim Kuruluna 75.000.000.-(yetmişbeşmilyon) TL.ye kadar yetki verilmesi uygun görülmüştür.

    KOSKİ Genel Kurulunun 25/11/2010 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen Yönetim Kuruluna izin verilmesine dair teklifi komisyonca görüşülmüş ve KOSKİ Genel Müdürlüğünün 15 yıla kadar ve/veya 10.000.000.-(Onmilyon) TL.ye kadar kiralama, kiraya verme ve intifa sözleşmeleri hususunda Yönetim Kuruluna izin verilmesi uygun görülmüştür.

    KOSKİ Genel Kurulunun 25/11/2010 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen, KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait çeşitli memur ve işçi kadrolarında artırılmasına dair teklif, rapor ekindeki şekliyle uygun görülmüştür.

    KOSKİ Genel Kurulunun 25/11/2010 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünde Geçici İşçi Statüsünde kalan personelin 2011 yılında çalışabilmeleri için vize edilmesi uygun görülmüştür.

    PLAN VE BÜTÇE MALİYE KOMİSYONUNUN 08/12/2010 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

    KOSKİ Genel Kurulunun 25/11/2010 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği, KOSKİ Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği, KOSKİ Sicil ve Sicil Amirleri Yönetmeliği, KOSKİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, KOSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ve KOSKİ Tarifeler Yönetmeliğinde'ki değişiklikler uygun görülmüştür.

    KOSKİ Genel Kurulunun 25/11/2010 tarihli toplantısında komisyona havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2011 yılı performans programına uygun görülmüştür.

    KOSKİ Genel Kurulunun 25/11/2010 tarihli toplantısında komisyona havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2011 yılı yatırımlarının, toplam 83.640.000,00.-TL olarak kabulü uygun görülmüştür.

    KOSKİ Genel Kurulunun 25/11/2010 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün 01/01/2011 tarihinden itibaren uygulamayı düşündüğü tarifelerin rapor ekinde ekli listelerdeki gibi uygulanması uygun görülmüştür.

    KOSKİ Genel Kurulunun 25/11/2010 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2011 mali yılı ihzari bütçesi, gelir ve gider cetvelleri, kadro cetvelleri, bütçe kararnamesi, diğer tarifeleri incelenmiş ve 2011 mali yılı ihzari bütçesinin 165.000.000.-TL. gelir, 165.000.000.-TL. gider olarak kabulü uygun görülmüştür.

    KOSKİ GENEL KURULUNUN 09/12/2010 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN GENEL KURUL KARAR ÖZETLERİ

    Karar Sayısı :10 KOSKİ Genel Müdürlüğünün Yurtiçi ve Yurtdışı borçlanmalarında 75.000.000.- (yetmişbeşmilyon) TL.ye kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

    Karar Sayısı :11 KOSKİ Genel Müdürlüğünün 15 yıla kadar ve/veya 10.000.000.-(onmilyon) TL. ye kadar kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kuruluna izin verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

    Karar Sayısı :12 KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait çeşitli memur ve işçi kadrolarında artırılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

    Karar Sayısı :13 KOSKİ Genel Müdürlüğünde 5620 sayılı Kanun ile Geçici İşçi Statüsünde kalan personelin 2011 yılı geçici işçi vizesinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

    Karar Sayısı:14 KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait; Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği, KOSKİ Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği, KOSKİ Sicil ve Sicil Amirleri Yönetmeliği, KOSKİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, KOSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ve KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği değişikliliğine oybirliğiyle karar verilmiştir.

    Karar Sayısı :15 KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2011 yılı Performans Programının kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

    Karar Sayısı :16 KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2011 yılı Yatırım Programının 83.640.000,00.-TL. olarak kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

    Karar Sayısı :17 KOSKİ Genel Müdürlüğünün 01/01/2011 tarihinden itibaren uygulayacağı tarifelerinin kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

    Karar Sayısı :18 KOSKİ Genel Müdürlüğünün K1 Memur kadro cetveli K2 İşçi Kadro cetveli, 32 maddeden oluşan bütçe kararname tasarısı ile 2010 yılı bütçesinin 165.000.000.-TL. gelir ve 165.000.000.-TL. gider olarak kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

    KOSKİ GENEL KURULUNUN 09/12/2010 TARİH VE 14 SAYILI KARARIYLA KABUL EDİLEN,

    MADDE :1) 15/05/2007 tarih ve 6 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilen "ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ"nde aşağıdaki değişikler yapılmıştır. Tanımlar

    MADDE 2 - (1) ?? t) Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı : KOSKİ tarafından düzenlenen ve endüstriyel atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma koşullarını belirleyen belgedir.

    

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


    Endüstriyel Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine ve Alıcı Ortama Deşarj Koşulları Atıksu abonesi durum tespit esasları

    MADDE 12- (1) a)..

    f) Bu tespitlerden sonra firma atıksu abonesi olarak kaydedilir, kirlilik önlem payı tahakkuku işlemlerine başlanır. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı düzenlenerek, atıksu arıtma tesisi kurma koşulları aşağıda verilen g ve Madde 16 b fıkralarına göre karara bağlanır.

    g) Bu değerlendirmeler sonucunda atıksularının özellikleri itibariyle kanalizasyon sistemine veya alıcı ortama direk deşarjları uygun görülmeyen endüstriyel atıksu kaynaklarından Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilen esasları sağlamak üzere projesi KOSKİ'nin onayına tabi olan arıtma tesisini kurması ve işletmeleri istenir. Bu yönetmeliğin yayınlandığı tarihte kurulu olan endüstriler için yararlanma onayı bağlantı kalite kontrol ruhsatı alınması esasları

    MADDE 13- (1) a) Endüstriyel atıksu bağlamak veya boşaltmak sureti ile kanalizasyon şebekesinden yararlanılması KOSKİ'nin yazılı onayına bağlıdır. Onay koşulları endüstriyel atıksu kaynaklarına Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği kapsamında KOSKİ'ce verilecek Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında belirlenir.

     b) Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak için aşağıdaki yöntem uygulanır

    2) Kaynağın çıkardığı atıksuların miktar ve özelliklerine ilişkin bilgilerin KOSKİ'ce yeterli görülmemesi halinde durum ilgilisine bir yazı ile bildirilir. Bu durumda, belgeleme işlemi KOSKİ'ce ya da KOSKİ'nin uygun göreceği yetkili kuruluşlara da yaptırılabilir ve bedeli ilgili endüstriden tahsil edilir. KOSKİ başvuru formunu inceleyip yerinde denetleme yapıp en geç 3 ay İçinde değerlendirir ve o tesis için bir Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı düzenlenir. Ruhsatta endüstriyel atıksu deşarjlarının hangi koşullarla kanalizasyon şebekesine veya alıcı ortama verilebileceği, atıksularda aranılacak özellikler, eğer gerekli ise arıtma veya ön arıtma koşulları, kontrol düzeni ile belgeleme yükümlülüğü ve gerekiyor ise ödenecek Kirlilik Önlem Payı esasları ayrıntılı olarak belirtilir. Ruhsat işlemlerinin tamamlanması ve onayı için Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedeli KOSKİ Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre alınır. Yeni kurulacak endüstriler için yararlanma onayı bağlantı kalite kontrol ruhsatı alınması esasları

    MADDE 14- (1) Kurulacak her endüstri, işyeri açma izni başvurusu sırasında, KOSKİ'ye Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı başvurusu da yapmak zorundadır. Bu aşamada Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı başvuru formu doldurularak KOSKİ'ye sunulur. Başvuru formu KOSKİ'ce 3 ay içinde incelenerek deşarj koşulları, ön arıtma ve / veya arıtma gerekip gerekmediği ilgisine bildirilir. Ön arıtma ya da arıtma gerekli görüldüğü takdirde arıtma tesisi kurma koşulları bildirilerek, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı verilir. Endüstrinin işletmeye geçmesi ve atıksu arıtma tesisinin çalıştığının KOSKİ'ye bildirilmesi sonrasında da Madde 23'de verilen denetleme işlemlerine başlanır.

    (2) Madde 19'a göre ön arıtma ya da arıtma gerekli görülmediği takdirde, işyeri atıksu abonesi olarak kaydedilir ve Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı verilir. Endüstri işletmeye alındıktan sonra KÖP tahakkuku başlatılır.

    Ruhsatın geçerliliği ve sürekliliği

    MADDE 15- (1) a) Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatları üçer yıllık süreler için geçerlidir. Her süre bitiminde koşulları incelemek sureti ile KOSKÎ ruhsatları yeniler. Üretim miktar ve düzeninde veya faaliyet türünde değişiklik yapacak olan endüstriyel atıksu kaynakları, önceden KOSKİ'ye müracaat ederek ruhsatlarını yeniletirler.

    b) Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı alan işyerleri; ruhsatta belirtilen koşulları sağlamakla yükümlüdürler. Ruhsat sahibi olmak, koşulların sağlanmaması ile oluşacak cezai ve hukuki müeyyidelerden kurtulmayı temin etmez. Denetlemelerde aksi uygulamalar tespit edildiğinde ilgilisi uyarılır. Gerekirse ruhsat iptali yoluna gidilebilir.

    c) Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatları bu yönetmelik geçerli olduğu süre içinde geçerlidir. Bu yönetmelik herhangi bir şekilde değiştirildiğinde gerekiyorsa süresi dolmamış bile olsa İdare tarafından ruhsatların yenilenmesi istenebilir

    Ön arıtma gereği

    MADDE 16- (1) a) Atıksuların özellikleri nedeniyle kanalizasyon sistemine doğrudan deşarjı uygun görülmeyen endüstriyel atıksu oluşturan kuruluşlar Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatlarında belirtilen esasları sağlamak üzere, 2560 sayılı Yasanın 19.maddesi uyarınca her türlü kuruluş, işletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere gerekli ön arıtma düzenini kurar ve işletirler.

    MADDE 21- (1) ?

    (2) Belediye sınırlarının dâhilinde kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerde arıtılması zorunlu atıksu üreten münferit işyerleri, işletmeler veya toplu sanayi siteleri, sanayi bölgeleri vb. endüstriyel atıksu kaynakları, KOSKİ tarafından Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında gerekli görülen arıtma tesisini yapmak, kurmak ve işletmekle yükümlüdürler. Kanalizasyon şebekesi bulunmayan bölgelerde alıcı ortama deşarj yapan tüm evsel ve endüstriyel atıksu kaynakları SKKY` deki hükümler doğrultusunda gerekli önlemleri almak ve atıksu arıtma tesisleri kurmakla yükümlüdür.

    BEŞİNCİ BÖLÜM

    Endüstriyel Atıksuların Kontrolü

    Kontrol ve belgeleme yükümlülüğü

    MADDE 22- (1) a) Endüstriyel atıksu kaynakları, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilen hususlara aynen uymak üzere deşarjlarını veya ön arıtma tesislerinin çıkış sularını, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilecek aralıklarla numune almak ve ölçüm yapmak suretiyle kontrol etmek, atıklarının özellik ve miktarlarına ilişkin bilgileri sürekli ve düzenli olarak saptamak ve bu hususu ruhsatta istenildiği düzende belgelemekle yükümlüdürler. Bu belgeler istenen aralıklarla raporlar halinde KOSKİ'ye verilir. Ölçüm ve belgeleme, yeterli ölçüm ve personel imkanları olduğu KOSKİ tarafından tespit edilen ve onaylanan endüstri tesisleri tarafından bizzat yapılabileceği gibi; harcamaların ve analiz ücretlerinin ilgili kaynak tarafından karşılanması şartıyla, KOSKİ laboratuarı veya KOSKİ'nin uygun göreceği gerekli teçhizata sahip olan başka kuruluşlara da yaptırılabilir. İdare tarafından yapılan bu ölçümlerin masrafı kirleten tarafından karşılanır.

    Arıtma ve / veya ön arıtma tesisi kurmuş endüstriyel atıksu kaynaklarının denetimi

    MADDE 23- (1) ??

    (2)??

    b) Alınan atıksu numunelerinin analiz sonuçlarının limitleri aşması halinde durum kuruluşa bildirilerek gerekli revizyonların teknik komisyonca verilecek süre içerisinde yapılması istenir. Numune alma tarihi itibariyle müessesenin Kirlilik Önlem Payı işlemleri başlatılır. Gerekli revizyonun yapıldığının yazıyla KOSKİ'ye bildirilmesinden sonra atıksudan numune alınır. Kirletici parametre değerinin limitleri sağlanmasından sonra ikinci bir atıksu numunesi alınarak değerlendirme yapılır. Her iki numunenin Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde verilen söz konusu limitleri sağlaması durumunda adı geçen firmanın Kirlilik Önlem Payı ödemesi bir sonraki kontrole kadar Genel Müdürlük Makamının onayıyla durdurulur. Alınan numunelerin yönetmelikte belirtilen limitleri sağlamaması durumunda o atıksu kaynağının Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı iptal edilir.

    Kontrol düzeni

    MADDE 24- (1) a)?.

    f) Arıtma tesisini çalıştırmadığı tespit edilen veya çıkış suyu deşarj limitlerinin üzerinde seyreden kuruluşlara tespit tarihinden sonra teknik komisyonun uygun göreceği bir süre için Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir. Bu tahakkuk gerekli düzeltmelerin yapıldığının tespit edilmesine kadar devam eder. Teknik komisyonca verilen süre içinde gerekli düzeltmelerin yapılmaması halinde o atıksu kaynağının Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı iptal edilir.

    MADDE 27- (1)?..

    b) Bağlantısı yasaklanan atıksular veya maddeler atıksu sistemine boşaltılıyorsa veya bağlantı kalite kontrol izin belgesinde öngörülen sınır değerler aşılıyorsa.

    
YEDİNCİ BÖLÜM


    Yaptırımlar

    Ceza yaptırımları

    MADDE 30- (1) ?.

    c) Genel Müdürlükçe yapılan inceleme ve değerlendirmede, tutanakla belirlenen eylem ya da durumun, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir eylem yahut durum olduğu sunucuna varılırsa, sorumlular hakkında Çevre Kanunu'nun 20, 23.maddelerinde öngörülen cezaların tertip edilmesi için, tutanak, idare görüşünü de içeren bir istek yazısı ile, Çevre Kanunu'nun 24.maddesinde anılan ilgili amirliğe gönderilir.

    Önlemler

    MADDE 31- (1)?

    c) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılmış yönetmeliklerde atıksuların alıcı ortama boşaltılması ile ilgili olarak konmuş bulunan yasak ve hükümlere aykırı eylem ve faaliyetlerin tespiti halinde, durum, ayrıca Çevre Kanunu'nun 15'nci maddesinin uygulanması istemini içeren bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

    Geçici Hükümler

    Faaliyette olan tesislerle ilgili önlemler

    GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu yönetmelik kapsamına giren ve faaliyette olan tüm kuruluşlar bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak beş yıl içerisinde, idareye başvurarak Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatını almak zorundadır. Gerekli bilgilerin yetersiz görülmesi halinde Madde 13.b hükümleri uygulanır. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı ile birlikte İdare, başvuru sahibi kuruluşun alması gereken önlemleri bildirir. Bu önlemler ile ilgili işlemler ve uyulacak süreler KOSKİ tarafından belirlenir. Verilen sürede kuruluş önlemlerini almazsa KÖP tahakkuku başlatılır ve teknik komisyonca belirlenecek olan ek süre verilir. Kuruluşun ek sürede önlemlerini almaması durumunda kapatılması için gerekli işlemlere başlanır.

    Yürürlük:

    MADDE :2) (1) Bu Yönetmelik Genel Kurul'un kabulünden sonra, İdarenin internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    MADDE :3) (1) Bu Yönetmeliği, KOSKİ Genel Müdürü yürütür.

    MADDE :1) 15/05/2007 tarih ve 6 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilen "KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ"nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

    MADDE 6- (4) Abone türleri, suyun kullanıldığı ve kirletildiği yerlere göre aşağıda açıklanmıştır.

    d)Kamu yararına faaliyet gösteren Aboneler:

    (1) Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına faaliyet gösterdiği kabul edilen hayır dernek ve vakıfları, hayır kurumları ile bunların bina ve tesisleri,

    (2) Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülüklere bağlı veya bunların denetimindeki kurslar ve özel eğitim kurumları,

    (3) Ticari gayesi olmayan dernek ve vakıflar tarafından eğitim ve öğretime destek ve katkı amacıyla kurulan Yurt, kurs, pansiyon, hizmet binası ve tesisleri,

    (4) Herhangi bir ticari faaliyetin yürütülmediği muhtarlık hizmet binaları,

    (5) Profesyonel ve Amatör Spor Kulüplerine ait abonelikler ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen lokal ve tesisleri,

    (6) Siyasi parti ve şubelerinin hizmet binaları,

    (7) Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat veya bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek üzere sergilendiği yerler ve kültür ve kültürün gelişimine hizmet etmek amacıyla kurulmuş, konferans, opera, tiyatro, sergi ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerler,

    e) Umumi Yerlere Ait Aboneler;

    (1) ve (2). alt bentler aynı

    (3) l nolu alt bentde sayılan yerlere yapılacak su ve atıksu tahakkuklarında mesken tarifesinin % 10'u uygulanır.

    g) Tenzilatlı Mesken Abonesi:

    (1) Vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanların ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanların, özür oranı % 40 ve üzerinde olanların ve 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Ünvanı verilmesi Hakkındaki Kanun kapsamına giren sporcuların ikamet ettikleri ve müstakil sayaç takılı olan meskenlerde kullandıkları su ve atıksu bedellerinde, KOSKİ Genel Kurulu'nca belirlenen oranda tenzilat uygulanır.

    (2) Bir tenzilattan istifade eden abone ikinci bir tenzilattan istifade edemez.

    ı) Geçici Abone;

    (1) Yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, ilgili belediyesinin veya Mülki İdare Amirinin yazılı talebi ile veya 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığının ve fiilen kullanıldığının belgelenmesi halinde, geçici olarak, kullanım türüne göre su verilen aboneliklerdir.

    (2) KOSKİ hizmet sınırları içerisinde kurulan sergi, fuar, sirk, Pazar, kermes, panayır vb. yerlerle, ilgili belediyesince çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, kurban satış ve kesim yerleri ile bunun gibi seyyar yerlere ilişkin geçici olarak, kullanım türüne göre, su verilen aboneliklerdir.

    (3)Yukarıda belirtilen abonelere verilen su, resmi dairelerin talebi ve KOSKİ'nin de bu talebi uygun görmesi halinde kesilebilir.

    (4) Bu maddenin uygulanmış olması, o aboneliğe hiçbir hak kazandırmaz.

    
ABONE HATTI BAĞLANTI VE SAYAÇ YERİ ISLAH TARİFESİ


    MADDE 23- (1) Abone hattı bağlantı ve sayaç yeri ıslah tarifesi, aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

    a) Taşınmazın su ve kanalizasyon şebekesine bağlantısı için, ½ işçi/saat ile ½ şoför/saat ücretine en az %10 kâr ilave edilerek belirlenen ücret tutarı, aboneden tahsil edilir.

    b) Su ve atıksu abonelerimize ait sayaç yerlerinin, endeks okuma ve sayaç değiştirmeye uygun olmaması nedeniyle ıslah edilmesi gerektiği hallerde, kullanılan malzemenin dışında işçilik olarak, yapılan her sayaç yeri ıslahı için, 1 işçi/saat ile 1 şoför/saat ücretine en az %10 kâr ilave edilerek belirlenen ücret tutarı, aboneden tahsil edilir.

    Yürürlük :

    MADDE :2) (1) Bu Yönetmelik Genel Kurul'un kabulünden sonra, İdarenin internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girer.

    Yürütme :

    MADDE :3) (1) Bu Yönetmeliği, KOSKİ Genel Müdürü yürütür.

    KOSKİ Genel Kurulunun 09/12/2010 tarih ve 17 sayılı kararıyla kabul edilen, 01/01/2011 tarihinden itibaren uygulayacağı Tarifeler;

    01.01.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN TAHAKKUKU YAPILACAK ABONELERE UYGULANACAK SU-ATIKSU, HAM SU VE TANKERLE SU SATIŞ TARİFELERİ

    KOSKİ Genel Kurulu'nun 02/06/2010 tarih ve 8 sayılı kararı gereğince, 2011 yılı Ocak ayından itibaren yapılacak tahakkuklarda uygulanacak tarifeye esas olacak ve halen yürürlükte bulunan su tarifeleri aşağıda belirtilmişt

 

TARİFE TÜRÜ

Uygulanacak
Tarife (TL/M3)

MESKEN TARİFESİ

1,87

İŞYERİ VE RESMİ DAİRE TARİFESİ

4,26

İNŞAAT TARİFESİ

3,52

ÇEVRE SULAMA TARİFESİ

1,27

KAMU YARARINA FAALİYET GÖSTEREN ABONELERE AİT TARİFE

1,87

KUYULARDAN SULAMA KANALI VASITASIYLA VERİLEN HAM SU TARİFESİ

0,24

BARAJDAN  SULAMA KANALI VASITASIYLA VERİLEN HAM SU TARİFESİ

15,66 TL/DEKAR

TANKERLE SATIŞI YAPILAN  ŞEHİR ŞEBEKE SUYU TARİFESİ

2,07

TANKERLE SATIŞI YAPILAN TATLI SU TARİFESİ

2,59


N O T :
1-YUKARIDAKİ FİYATLARA ATIKSU DAHİL OLUP ATIKSU BEDELİ, SU BEDELİNİN % 25' İ OLARAK ALINMIŞTIR.
2-TAHAKKUKLAR, AYLIK DÖNEMLER HALİNDE DÜZENLENİR.
3-KENDİ İMKÂNLARI İLE KUYU AÇTIRIP SU KULLANAN VE ATIKSU BEDELİ ÖDEMESİ GEREKEN ÖZEL KUYU ATIKSU ABONELERİNDEN, ABONE TÜRLERİNE GÖRE, SU BEDELİNİN %50' Sİ KADAR ATIKSU BEDELİ ALINIR.
4-KOSKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ'NİN 6/g MADDESİNE İSTİNADEN ŞEHİT, GAZİ ÖZÜRLÜ VE 5774 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN SPORCULARA AİT ABONELERİMİZİN İKAMET ETTİKLERİ MÜSTAKİL SAYAÇLI YALNIZ BİR MESKENDE KULLANDIKLARI SU VE ATIKSU BEDELLERİNDE %50 ORANINDA TENZİLAT YAPILIR.
5-5216 SAYILI KANUN'LA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE OLAN ANCAK MÜCAVİR ALAN KAPSAMINDA OLAN, ORMAN KÖYLERİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ABONELERE, ABONE TÜRLERİNE GÖRE, YUKARIDA BELİRTİLEN TARİFELERİN %50'Sİ TATBİK EDİLİR.

 

A) HİZMET TARİFELERİ:

2011 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET (TL)

1

İlk defa su verilecek yeni aboneler ;sayaçların ihmal,dikkatsizlik ve dış etkiler nedeniyle kullanılmaz şekilde hurdaya ayrılması sonucunda,sayaçları değiştirilen aboneler: muayene sonucunda sayacın doğru çalıştığı tespit edilen aboneler, istek üzerine sayacı sökülen ve takılan abonelerden sayaç sökme takma ücreti olarak;

a

Anma yükü 30 m3 ve daha büyük olan sayaçlar için

17,00

b

Anma yükü 30 m3  e kadar olan sayaçlar için

11,00

2

Tahliye nedeniyle boşalan aboneliğe,yeni sözleşme yapacaklardan su açma ücreti olarak

8,50

3

Su tetkik ve keşif ücreti

15,00

4

Kanal tetkik ve keşif ücreti

15,00

5

Abone hattı, şube yolu ve sayaç yerleri muayeneye tabidirler. Muayene ücreti olarak ;

a

Abone hattı, şube yolu ve sayaç yeri muayenesinde

15,00

b

Grup abonelerde, her birim için abone hattı, şube yolu ve sayaç yeri muayenesindeki ücretlere %10 ilave edilir.

c

Birinci muayene hata ve noksanları nedeniyle reddedilen tesisatların her defasında, yukarıdaki şıklara göre belirlenen  ücretlerin % 50 si alınır.

6

Abone hattı ve şube yolu bağlantısı tarifesi.

17,00

7

Su tesisleri harcamalarına katılma payı birim bedeli

100,00

8

Kanal tesisleri harcamalarına katılma payı birim bedeli

100,00

9

Su abone hattı bedeli

288,00

10

Kanal abone hattı bedeli

240,00

11

Genel Kurul ile ilgili karar ve raporların satışı (1 sayfası )

3,00


NOT: Alınacak harcamalara katılma payları, bina ve arsalarda emlâk vergi değerinin % 2'sini geçemez. Katılım Payları (Dayanak: KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği Madde 18-(1)C-6)
     B) YAPTIRIM TARİFELERİ 2011 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET (TL)

1

Borcunun ödenmemesi veya yasa ve yönetmeliklere aykırı davranış nedeni ile abonelerin suyu kesilmiş ise kapatma – açma ücreti olarak ;

a

Mühür veya kelepçe ile vanadan suyun kesilmesi halinde açma ve kapama ücreti olarak;

10,00

b

Sayaç sökmek suretiyle su kesilmiş ise sökme – takma ücreti olarak;

15,00

c

KOSKİ’ ye ait vanadan kesilmiş ise kapama – açma ücreti olarak;

31,00

ç

Ana vanadan su kesilmiş ise kapama – açma ücreti olarak;

77,00

d

Su kesmeye gidildiği halde abonenin suyu kesilmemiş veya abone tarafından kestirilmemiş ise, kesmek için yerine gidildiğinden a,b,c, ve ç bentlerinde belirtilen ücretlerin %50’ si alınır.

2

Suyu kesmek için yapılan bağ veya mührün koparılması halinde ceza olarak;

47,00

3

Su şebekesinden idareden müsaade alınmadan kaçak bağlantı yapanlardan alınacak ceza

935,00

4

Tatlı su Şebekesinden kaçak bağlantı yapanlardan alınacak ceza bedeli.

9.350,00

5

Kanalizasyon şebekesinden, idareden müsaade alınmadan kaçak bağlantı yapanlardan alınacak ceza bedeli.

a

Kaçak bağlantı yapan meskenlerden alınacak bedel

435,00

b

Kaçak bağlantı yapan çardak, petrol istasyonu, fabrika, dükkan vb. yerlerden alınacak bedel.

990,00

6

Sayaç yeri ıslahı ücreti olarak

34,00S.N. ARACIN CİNSİ BİRİMİ 2011 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET (TL)

1

Kanal Kazıcı (Paletli)

1 saat

195,00

2

Kanal Kazıcı (Lastik Tekerlekli Kırıcı Tabancası ile)

1 saat

160,00

3

Kanal Kazıcı (Lastik Tekerlekli-Bekoloder)

1 saat

135,00

4

Yükleyici  (Lastik Tekerlekli)

1 saat

100,00

5

Seyyar Hava Kompresörü

1 saat

65,00

6

Kovalı Araç

1 saat

75,00

7

Kurtarma Aracı

1 saat

95,00

8

Treyler Çekici ile Birlikte

1 saat

135,00

9

Asfalt Kesme Makinesi

1 saat

80,00

10

Soğuk Asfalt ve Beton Frezeleme Makinesi

1 saat

195,00

11

15 Tonluk Kamyon

1 saat

100,00

12

Kanal Arıza Aracı (Vidanjör)

1 saat

75,00

13

10 tonluk Temiz Su Tankeri (Kamyon)

1 sefer

115,00

14

4 tonluk Temiz Su Tankeri (Römork)

1 sefer

75,00

15

Forklift

1 saat

65,00

16

Jeneratör

1 saat

55,00

17

Kaynak Makinası

1 saat

55,00

18

İş Deneyim Belgesi (Her bir iş için)

1 adet

60,00

19

Kanal içi Görüntüleme Aracı

1 metre

2,00

20

Vana Kapak Arama Cihazı

1 saat

10,00

21

Su Kaçak Arama Cihazı

1 saat

45,00

22

Su Arıza Müdehale Ekip Aracı

1 saat

60,00

23

5 Ton Vinçli Kamyon

1 saat

75,00

24

Elektrikli Dalgıç Pompa

1 saat

10,00

25

PE 100 E.F.Kaynak Makinası

1 saat

10,00

26

Havalı Kırıcı Tabanca

1 saat

9,00

27

Havalı Dalgıç Pompa

1 saat

10,00

28

Motopomp

1 saat

40,00

29

Işık Kulesi

1 saat

40,00

30

Vibrasyonlu Tokmak Makinası

1 saat

25,00  Büyükşehir Belediye hudutlarını çıkmamak kaydıyla, iş durumu müsait ise ücreti mukabilinde araç, iş makinesi ve cihazlar kiraya verilirler. Kiralandığı süre araç, iş makinesi ve cihazın kiracıya teslimi ile geri alındığı zamanlar arasında geçen saat olarak hesaplanır. Zaruri hallerde Belediye hudutları dışında kiraya verildiği takdirde % 100 zamlı tarife uygulanır.

 

   DEŞARJ KALİTE RUHSAT BELGESİ 2011 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET (TL)

1

Çalıştırdığı işçi sayısı 9’a kadar olan işletmelerden

160,00

2

Diğer fabrika, işletme ve akaryakıt istasyonlarından ( 10 ve daha fazla işçi çalıştıran )

255,00SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER

SIRA NO

FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ

METOT ADI

2011 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET (TL)

 

 

 

 

1

PH

Elektrokimyasal

5,50

2

BULANIKLIK (NTU)

Türbidimetrik

5,50

3

İLETKENLİK

Elektrot İletkenlik ölçüm

5,50

4

ALKALİNİTE

Titrimetrik metot (H2SO4)

5,50

5

TOPLAM SERTLİK

Titrimetrik metot (EDTA)

6,60

6

KALSİYUM SERTLİĞİ

Titrimetrik metot (EDTA)

3,30

7

MAĞNEZYUM SERTLİĞİ

Titrimetrik metot (EDTA)

3,30

8

NİTRAT

Spektrofotometrik

13,20

9

NİTRİT

Spektrofotometrik

7,70

10

AMONYAK

Spektrofotometrik

7,70

11

KLORÜR

Titrimetrik metot (AgNO3)

5,50

12

SÜLFAT

Spektrofotometrik

13,20

13

ORGANİK MADDE

Titrimetrik metot (KMnO4)

13,20

14

TAT

 

3,30

15

KOKU

 

3,30

16

RENK

Görsel karşılaştırma

3,30

2011 YILINDA ALINACAK ÜCRET, PAKET FİYATI: 77 TL. ( İlk on iki Parametre )

17

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN

 Membran Elektrot

5,50

18

TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE

 Gravimetrik metot

27,50

19

ASKIDA KATI MADDE

 Gravimetrik metot

27,50

SIRA NO

BAKTERİYOLOJİK ANALİZ

METOT ADI

 

1

KOLİFORM

 Membran Filtrasyon Yöntemi

33,00

2

E.KOLİ

 Membran Filtrasyon Yöntemi

33,00

3

ENTEREKOK

 Membran Filtrasyon Yöntemi

33,00

4

SALMONELLA

Membran Filtrasyon Yöntemi

33,00

5

FEKAL KOLİFORM

Membran Filtrasyon Yöntemi

33,00

6

PS.AEROGİNOZA

Membran Filtrasyon Yöntemi

33,00

2011 YILINDA ALINACAK ÜCRET,PAKET FİYATI: 77 TL. (üç parametre)SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER

SIRA NO

ICP İLE YAPILAN ANALİZLER

METOT ADI

2011 YILINDA
UYGULANACAK 

ÜCRET ( TL )

1

GÜMÜŞ

ICP

33,00

2

ALÜMİNYUM

ICP

33,00

3

BOR

ICP

33,00

4

BARYUM

ICP

33,00

5

KALSİYUM

ICP

33,00

6

MAĞNEZYUM

ICP

33,00

7

KADMİYUM

ICP

33,00

8

KOBALT

ICP

33,00

9

KROM

ICP

33,00

10

BAKIR

ICP

33,00

11

DEMİR

ICP

33,00

12

MANGAN

ICP

33,00

13

SODYUM

ICP

33,00

14

POTASYUM

ICP

33,00

15

LİTYUM

ICP

33,00

16

NİKEL

ICP

33,00

17

KURŞUN

ICP

33,00

18

ÇİNKO

ICP

33,00

19

TALYUM

ICP

33,00

20

VANADYUM

ICP

33,00

21

SİLİSYUM

ICP

33,00

22

SİLİKA

ICP

33,00

23

ARSENİK

ICP- Hidrür metodu

44,00

24

SELENYUM

ICP- Hidrür metodu

44,00

25

CİVA

ICP- Hidrür metodu

44,00

26

ANTİMON

ICP- Hidrür metodu

44,00

27

BİZMUT

ICP- Hidrür metodu

44,00

28

TELLUR

ICP- Hidrür metodu

44,00

29

MİKRO DALGA İLE YAKIM İŞLEMİ

 

33,00

30

SİYANÜR

Spektrofotometrik

33,00

31

FLORÜR

Spektrofotometrik

55,00

32

TOPLAM ORGANİK KARBON

Spektrofotometrik

55,00

33

TOPLAM AZOT

Spektrofotometrik

55,00

SIRA NO

ATIKSU ANALİZLERİ

METOT ADI

 

1

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI

Spektrofotometrik

44,00

2

BİYOLOJİK OKSİJEN İHTİYACI

Respirometrik (Oxitop)

44,00

3

NİTRAT AZOTU

Spektrofotometrik

13,20

4

NİTRİT AZOTU

Spektrofotometrik

7,70

5

AMONYUM AZOTU

Spektrofotometrik

7,70

6

FOSFAT FOSFORU

Spektrofotometrik

44,00

7

ASKIDA KATI MADDE

Gravimetrik

27,50

8

TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE

Gravimetrik

27,50

2011 YILINDA ALINACAK ÜCRET, PAKET FİYATI: 154 TL. ( Atıksu )"İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK" KAPSAMINDA RUHSATA ESASANALİZLER

SIRA NO

FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ

1

ARSENİK

2

ALÜMİNYUM

3

ANTİMON

4

BAKIR

5

CİVA

6

DEMİR

7

NİKEL

8

KADMİYUM

9

KROM

10

KURŞUN

11

SİYANÜR

12

SODYUM

13

NİTRAT

14

NİTRİT

15

KLORÜR

16

SÜLFAT

17

RENK

18

TAT

19

KOKU

20

BULANIKLIK

21

PH

 

MİKROBİYOLOJİK ANALİZ

22

KOLİFORM

23

E.KOLİ

2011 YILINDA ALINACAK ÜCRET, PAKET ANALİZ FİYATI: 440 TL.S.NO

DEPO TEMİZLEME

BİRİM ( M3 )

2011 YILINDA
UYGULANACAK  ÜCRET ( TL )

1

1 – 5

44,00

2

6 – 10

88,00

3

11 – 30

176,00

4

31 – 50

264,00

5

51 – 100

330,00

6

101 ve yukarısı

352,00

14/12/2010